Beskrivelser av kompetansenivåer, naturfag

Tabell 1. Karakteristikker av de ulike kompetansenivåene i naturfag i TIMSS 2015, populasjon 1.

Avansert nivå (625 og over)
Elevene utviser forståelse for naturfagene og har noe kunnskap om utforskende metoder.Elevene utviser kunnskap om egenskaper og livsprosesser til forskjellige organismer, forståelse for sammenhenger i økosystemer og hvordan organismer og deres miljø samhandler og kommuniserer. Elevene kan anvende kunnskap relatert til menneskers helse. De viser forståelse for egenskaper og tilstander til materie, og fysiske og kjemiske forandringer, bruker noe kunnskap om former for energi og energioverføring, og viser noe kunnskap om krefter, og de har en forståelse for kreftenes påvirkning på bevegelse. Elevene viser forståelse for Jordas struktur, fysiske egenskaper, prosesser og historie og viser kunnskap om Jordas bane og rotasjon. Elevene viser grunnleggende kunnskap og ferdigheter relatert til utforskende metoder, vet hvordan et enkelt eksperiment planlegges, de kan tolke resultater fra forsøk, resonnere og trekke konklusjoner fra beskrivelser og figurer/diagrammer, og evaluere og argumentere.

Høyt nivå (550–624 poeng) Elevene utviser og anvender kunnskap i naturfagene i hverdagskontekster og abstrakte kontekster.Elevene utviser kunnskap om egenskaper ved planter og dyr og deres livssykluser, og bruker kunnskap om økosystemer og om menneskers og organismers samspill med miljøet. Elevene kommuniserer og bruker kunnskap om tilstander og egenskaper ved materie, og om energioverføring i praktiske kontekster, og viser noe forståelse for krefter og bevegelse. Elevene kan anvende kunnskap om Jordas struktur, fysiske egenskaper, prosesser og historie og viser grunnleggende forståelse for Jord-måne-sol-systemet. Elevene kan sammenlikne, kontrastere, og trekke enkle slutninger ved å bruke modeller, figurer/diagrammer og beskrivelser av eksperimenter, og kan gi korte beskrivende svar hvor naturfaglige begreper blir brukt, både i hverdagslige og abstrakte kontekster.

Middels nivå (475–549 poeng)
Elevene utviser grunnleggende kunnskap og forståelse for naturfagene.Elevene utviser noe kunnskap om egenskaper ved planter og mennesker, og viser og bruker kunnskap om samspillet mellom levende ting og miljøet de lever i, samt påvirkning mennesker kan ha på miljøet, og viser grunnleggende kunnskap relatert til menneskets helse. De kan anvende kunnskap om noen egenskaper ved materie, og om elektrisitet og energioverføring i praktiske kontekster, og viser noe forståelse for krefter og bevegelse. Elevene kan anvende kunnskap om Jordas struktur, fysiske egenskaper, prosesser og historie og viser grunnleggende forståelse for Jord-måne-sol-systemet. Elevene kan sammenligne, kontrastere og trekke enkle slutninger ved å bruke modeller, figurer/diagrammer og beskrivelser av eksperimenter, og de kan gi korte beskrivende svar hvor naturfaglige begreper blir brukt, både i hverdagslige og abstrakte kontekster. Elevene kan anvende noe kunnskap om stoffenes egenskaper, elektrisitet og energioverføring, og de kan anvende grunnleggende kunnskaper om krefter og bevegelse. De viser noe forståelse for Jordas fysiske egenskaper og utviser noe grunnleggende kunnskap om Jorda i solsystemet. Elevene kan tolke informasjon fra diagrammer, bruke faktakunnskap i hverdagslige situasjoner og gi enkle forklaringer på biologiske og fysiske fenomener.

Lavt nivå (400–474 poeng)
Elevene demonstrerer noe grunnleggende kunnskap i naturfagene. Elevene utviser noe grunnleggende kunnskap om planter og dyr og deres egenskaper og adferd, og samspillet mellom planter og dyr og deres miljø, og de kan anvende noe kunnskap om menneskers helse. Elevene utviser grunnleggende kunnskap om tilstander og egenskaper ved materie. De kan tolke enkle diagrammer, fullføre enkle tabeller, og gi korte, faktabaserte, skriftlige svar.

Tabell 2. Karakteristikker av de ulike kompetansenivåene i naturfag i TIMSS 2015, populasjon 2.

Avansert nivå (625 og over)
Elevene utviser forståelse for komplekse begreper innen biologi, kjemi, fysikk og geofag i praktiske, abstrakte og utforskende kontekster. Elevene anvender kunnskap om celler og deres funksjoner og om organismers egenskaper og livsprosesser. De viser forståelse for mangfold, tilpasning og naturlig seleksjon hos organismer, og for økosystemer og samspillet mellom organismer og deres miljø. Elevene kan anvende kunnskap om livssykluser og arv hos planter og dyr. De utviser kunnskap om sammensetning og fysiske egenskaper ved materie og anvender kunnskap om kjemiske og fysiske forandringer i praktiske og utforskende kontekster. Elevene utviser forståelse for tilstander og forandringer i materie i praktiske og utforskende kontekster, og de kan anvende kunnskap om energioverføring og utvise kunnskap om elektrisitet og magnetisme. Elevene utviser forståelse for krefter og trykk og viser kunnskap om lys og lyd i praktiske og abstrakte situasjoner. Elevene utviser forståelse for Jordas struktur, fysiske egenskaper og ressurser, samt for Jorda i solsystemet. Elevene viser forståelse for grunnleggende aspekter ved utforskende metoder. De kan identifisere kontrollvariabler i en forsøkssituasjon, sammenlikne informasjon fra flere kilder, kombinere informasjon for å forutsi og trekke konklusjoner, og de kan tolke informasjon i diagrammer, kart, grafer og tabeller for å løse problemer. De kan uttrykke vitenskapelig kunnskap skriftlig.

Høyt nivå (550–624) Elevene kan anvende og utvise forståelse for begreper innen biologi, kjemi, fysikk og geofag i hverdagslige og abstrakte kontekster. Elevene anvender kunnskap om celler og deres funksjoner og om organismers egenskaper og livsprosesser. De viser forståelse for økosystemer og samspillet mellom organismer og deres miljø, og kan anvende noe kunnskap om menneskets helse i relasjon til ernæring og smittsomme sykdommer. De utviser noe kunnskap og forståelse for sammensetning og fysiske egenskaper av stoffer, samt kjemiske forandringer. De kan anvende grunnleggende kunnskap om energioverføring og overføring av lys og lyd i praktiske situasjoner, og viser forståelse for enkle elektriske kretser og egenskaper ved magneter. Elevene kan anvende sin kunnskap om krefter og bevegelse i hverdagslige og abstrakte situasjoner. De kan anvende kunnskap om Jordas fysiske egenskaper, prosesser, sykluser og historie, og de viser noe forståelse for Jordas resurser, ressursbruk og ressursbevaring og de viser noe kunnskap om Jord-måne-systemet. Elevene viser noe utforskende ferdigheter, inkludert det å kunne velge og begrunne valg av forsøksmetode. De kan kombinere og tolke informasjon fra forskjellige typer diagrammer, grafer og tabeller; velge relevant informasjon for å analysere og trekke konklusjoner, og gi korte forklaringer som reflekterer vitenskapelig kunnskap.

Middels nivå (475–549)
Elevene kan utvise og anvende kunnskap i biologi, kjemi, fysikk og geofag i ulike kontekster. Elevene viser noe kunnskap om egenskaper og livsprosesser til dyr, samt viser noe kunnskap om menneskers helse. De kan anvende kunnskap om økosystemer, samspillet mellom levende organismer og dyrs tilpasning til sitt miljø. Elevene kan anvende noe kunnskap om egenskaper ved materie. De kan også vise kunnskap om enkelte aspekter ved krefter, bevegelse og energi. Elevene kan anvende kunnskap om Jordas prosesser, resurser og fysiske egenskaper. De kan tolke informasjon fra tabeller, grafer og piktogrammer for å trekke konklusjoner, og de kan anvende dette i praktiske situasjoner. De kan vise sin forståelse i korte, beskrivende svar.

Lavt nivå (400–474)
Elevene har noe grunnleggende kunnskap i biologi, kjemi, fysikk og geofag. Elevene kan anvende grunnleggende kunnskap om økosystemer og dyrs tilpasning til sitt miljø, viser grunnleggende kunnskap om varmeledning, konduktivitet og elektromagnetisme, og de viser grunnleggende kunnskap om geofag. Elevene kan tolke enkle piktogrammer og anvende grunnleggende kunnskap i praktiske situasjoner.