Denne boka presenterer de viktigste resultatene fra TIMSS 2015. Undersøkelsen har vært gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Med denne boka ønsker vi å nå mange ulike lesere: skoleforskere, lærerutdannere, studenter, lærere, foreldre, politikere og andre som arbeider med skole og undervisning. Vi håper dere vil finne at våre analyser og funn er interessante og relevante for videreutviklingen av norsk skole.

Vi vil rette en spesiell takk til alle skolene som deltok i undersøkelsen. Dette inkluderer elever, lærere, rektorer og foresatte. Uten deres velvillighet ville det vært umulig å gjennomføre studien.

Videre vil vi takke Ann Britt Haavik, Ove Edvard Hatlevik, Julius Kristjan Björnsson og Kirsti Klette. Ann Britt Haavik har som dataansvarlig spilt en sentral rolle i ulike faser av studien. Et spesielt trekk ved denne gjennomføringen av TIMSS er at elever fra fire forskjellige trinn har deltatt (4., 5., 8. og 9. trinn). Med ca. 5000 elever fra hvert av trinnene har logistikken til tider vært krevende. Haavik har bidratt sterkt til at alt har gått etter planen. Hatlevik, Björnsson og Klette har vært kritiske lesere av kapitlene og har kommet med gode innspill og kommentarer. Vi vil også takke fagmiljøet rundt oss for et godt samarbeid.

Oslo, november 2016

Ole Kristian Bergem, Hege Kaarstein og Trude Nilsen