Oversikt over sentrale begreper knyttet til UtVite-modellen

BegreperBetydning
Analysere En systematisk undersøkelse der man er opptatt av detaljene knyttet til noe som er sammensatt og komplekst. For eksempel kan man analysere en observasjon.
APE Discovery Begrepet er hentet fra vitensenteret Exploratorium, som bruker benevningen om utstillinger og installasjoner som genererer aktivt, forlenget engasjement (APE = Active Prolonged Engagement).
Didaktisk design Et vidt samlebegrep som beskriver en kreativ skapeprosess der en film, en opplevelse, en aktivitet, en modell, en installasjon eller en annen artefakt er planlagt og utformet for å gjøre læring mulig.
Etnografiske observasjoner Intervjuer, iakttakelser eller observasjoner som legger vekt på å observere samspill av menneskelig aktivitet, som samtaler, nonverbale sosiale interaksjoner eller interaksjoner med gjenstander eller teknologi.
Installasjon En modell, eller en samling modeller, som har til hensikt å sette i gang tankeprosesser hos publikum knyttet til et tematisk mål.
Kode En mindre del av en samtale, et utsagn eller et sammensatt kommunikasjonselement (handling + samtale).
Kritisk tenkning Å undersøke noe på en selvstendig, logisk og systematisk måte, med klare og tydelige argumenter. Å analysere, vurdere og konkludere inngår i kritisk tenkning.
Lukkede og åpne spørsmål Et lukket spørsmål har et svar: «Hva er hovedstaden i Norge?» Et åpent spørsmål har mange svar og åpner for et rikere mangfold i svarene som blir gitt.
Mockups Midlertidige utstillinger, ofte laget billig og av enkle materialer. Bare laget for testing. Utformes og demonteres raskt.
Naturvitenskapelig tenkning Undrende og utforskende tenkning som innebærer å lage hypoteser, eksperimentere, observere, diskutere, vurdere og argumentere.
Planned Discovery Planlagt utforskning. Dette gjelder installasjoner der vitensenteret gir deg en oppskrift som du som publikum må følge.
Redesign Å redesigne er å revidere, endre eller justere design, funksjon eller innhold.
Sosiokulturelt læringssyn Synet om at læring er et sosialt fenomen som skjer i sosiale kontekster og gjennom språk. (Alternative læringssyn: konstruktivistisk, kognitivt og behavioristisk.)
Tankeprosess Beskrivelse av handlinger eller verbale uttrykk som er synlige for en observatør, og som bidrar til tenkning og utvikling.
Transkripsjon Å skrive ned verbale uttrykk i en tabell der det går fram hvem som sier hva. En transkripsjon kan også inneholde korte stikkord som beskriver menneskelig adferd og nonverbale uttrykk fra publikum.
Utforskende læring (inquiry-based learning) I utforskende læring er det en aktiv deltaker som utforsker. Det legges vekt på hvordan deltakerne tenker og resonnerer, og på å støtte utforskerens læring og utvikling – i motsetning til tradisjonell læring, der en lærer formidler det som skal læres, til en lyttende og mer passiv mottaker.
Utstilling En større samling installasjoner som har til hensikt å sette i gang tankeprosesser hos publikum knyttet til et større tema.
UtVite-modellen Et utviklingsverktøy for redesign av installasjoner og utstillinger.