Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 1-3)
av Line Wittek
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 4-19)
av Laila Linde Lossius
SammendragEngelsk sammendrag

Norsk ingeniørutdanning har blitt kritisert for å være for teoretisk. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) m.fl. startet derfor prosjektet «Lærlingeordning i høyere utdannelse». Høgskolen i Bergen dro nytte av erfaringene derfra, og i 2007 – da bachelorstudiet i undervannsteknologi startet – var forutsetningen at studiet skulle ha stor praksisandel og mye kontakt med lokalt næringsliv. Studiet har blitt Norges mest etterspurte treårige ingeniørstudium. Frafallet har vært lavere enn ved andre ingeniørstudier. Studiet har inneholdt flere praksisformer, hvorav bacheloroppgave i bedrift, ingeniørpraksis og verkstedpraksis ble regnet som de mest utbytterike ut fra svar i spørreundersøkelsene. 72 % av studentene anså praksis som en viktig årsak til at de søkte. Faglig interesse og utsikt til gode jobber var dog viktigst. 71 % av studentene opplevde at praksis underveis ville gjøre dem til bedre ingeniører, mens 55 % mente det hadde innvirkning på at de fullførte studiet. Praksisbedriftene har tjent ved bedret rekruttering, de største opptil 0,7 ansatt per praksisplass. Praksisorganisering er krevende, og kvalitetssikring og oppfølging er viktig for å få et godt resultat. Bedriftsnettverk er gode støttespillere, men skolen må også avsette nok ressurser til arbeidet. Siden skader kan skje i industrien, må forsikringsordninger av studenter i praksis settes på den politiske agendaen slik at regelverket kan endres.

Norwegian engineering studies has been criticized of being too theoretical. Bergen University College used experiences from the project “Apprenticeship in higher education” when starting the engineering program in Subsea technology in 2007. Much practice and contact with local industry was requested. The program has become popular and dropout is lower than in comparable programs. Student surveys revealed the most rewarding practice to be a company-based Bachelor thesis, engineer internships and workshop internships. 72% indicated that such placements were a reason for applying; professional interest and prospect of jobs were thus more important. 71% said internships would make them better engineers while just 55% said it influenced them in completing their degree. Organizing internships is time consuming and quality assurance and close follow-up are essential for good results. Injuries may happen in industry; it is, therefore, essential to ensure that insurance for students is set on the political agenda.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 20-32)
av Helge I. Strømsø
SammendragEngelsk sammendrag

«Klikkere» er systemer for studentrespons der studenter bruker håndholdte apparater til å raskt besvare flervalgsoppgaver som blir presentert under forelesninger. Et økende antall institusjoner innen høyere utdanning tar nå i bruk slik teknologi med henblikk på å støtte studenters læring i auditoriet. En rekke studier har demonstrert at studenter setter pris på å bruke slik teknologi. Imidlertid vet vi mindre om hvorvidt bruken av klikkere fremmer læring, men resultater fra noen studier indikerer at så er tilfelle. I denne artikkelen vil jeg gjennomgå resultatene fra en del sentrale studier på bruk av klikkere i høyere utdanning. Disse resultatene indikerer at utforming av spørsmål, form for respons og bruk av smågrupper er viktige elementer som kan understøtte studenters læring når bruken av klikkere inngår i forelesninger.

«Clickers» are student response systems in which students have a hand-held remote control device that allows them to quickly respond to multiple choice questions presented in-class. An increasingly number of higher education institutions is now integrating such technology to facilitate students’ learning in lecture halls. Several studies have demonstrated that students find the use of clickers helpful and that they enjoy using the technology. Less is known about how clickers may affect learning outcomes, although results from a couple of studies indicate that the use of clickers may facilitate learning. This article will review recent research on the use of clickers in higher education and discuss results in light of theories of learning. Results indicate that design of questions, teacher's response, and the use of small group discussions are central elements when the use of clickers facilitate learning.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 33-43)
av Ole Jakob Bergfjord
SammendragEngelsk sammendrag

Studien benytter resultater fra studentevaluering av tre kurs ved bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Bergen (HiB) til å undersøke eventuelle sammenhenger mellom kursomfang/vanskelighetsgrad, studentens egen innsats og deres vurdering av kurset. Hovedresultatet er at det er en positiv sammenheng mellom innsats og kursevaluering. Det er imidlertid ikke mulig å si noe om kausalitetsforhold – ytterligere forskning er nødvendig for å få bedre innsikt i disse sammenhengene.

The study is based on quantitative student evaluations of three undergraduate courses (Econ/Business) from the Bergen University College. Students were asked to rate different aspects of the courses, as well as report their own effort, and how difficult and extensive they perceived the course to be. The main purpose of this study is to look into possible relations between these variables, in particular how students’ effort and their perception of the course as difficult or not influence their evaluation of the course. The results are somewhat surprising; it is particularly interesting that a positive correlation is found between effort and evaluation. Although a causal relationship has not been established, some possible implications of this finding are discussed, and some ideas for further research are proposed.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 44-57)
av André Liem & Johannes B. Sigurjonsson
Engelsk sammendrag

This paper discusses how Industrial Design Education should be adapted to pressing future challenges of higher education with respect to promoting high quality mentorship and scholarship, as well as being more economically self-sufficient through stronger collaborative engagements with industry. The four (4) following trends will be presented on how prospective design programs are to be developed: (1) Mass-education and rationalisation, (2) Links between education and research, (3) Globalisation and internationalisation, and (4) Collaboration with industry and research commercialisation.

Given the challenges of market forces within academia, a consensus within the design education community should be established in order to expose students more to “active learning” and to vice-versa commute from generic to specialist and from abstract to concrete modes of working. Comprehensive and collaborative studio projects should be implemented as platforms, where social, interdisciplinary and inquiry-based learning can be developed in line with selected design themes, processes and methods.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 58-69)
av Ingvild Aune
SammendragEngelsk sammendrag

I prosjektet «Kontinuitet i omsorgen gjennom svangerskap, fødsel og barseltid» var målet å få kunnskap om hvorvidt en slik modell i de praktiske studiene ville gi jordmorstudentene en økt forståelse for jordmorfaget, med vekt på å fremme et normalt svangerskap, fødsel og barseltid. Målsettingen med dette vitenskapelige essayet er å sette prosjektet inn i en pedagogisk referanseramme, der jordmorstudentenes læreprosess og den grunnleggende forståelsen for jordmorfaget ses i lys av ulike læringsteorier. Jordmorstudentenes læring kan settes i et overordnet konstruktivistisk og sosiokulturelt perspektiv. Carl Rogers teori om relasjonens betydning som en forutsetning for å utvikle personlig vekst og modenhet er sentral. Helhetlig læring er en prosess som berører hele mennesket i interaksjon med sine omgivelser, og i denne betydningen inkluderer læring utvikling av relasjoner. Det var nyttig å benytte Carr og Kemmis modell som et verktøy for å analysere aksjonslæringsprosessen, siden denne modellen tar hensyn til den sosiale dimensjonen med samhandling mellom aktørene.

In the project «Continuity of care during pregnancy, childbirth and the postnatal period», the objective was to gain insight into whether the outlined model of care in practical studies would increase student midwives’ understanding of midwifery when the emphasis was on the promotion of normal pregnancy, childbirth and the postnatal period. The aim of this scientific essay is to put the project into a pedagogic framework in which the student midwives’ learning process and fundamental understanding of midwifery are viewed in the light of different learning theories. The learning of student midwives can be studied through constructivist and socio-cultural perspectives. Carl Roger's theory of the significance of relationships for achieving personal growth and maturity is essential. Holistic learning is a process that emphasizes the human wholeness in interaction with the social environment, and subsequently the connection between learning and development of relationships. The model of Carr and Kemmis has been a useful tool in analysing the action learning process, as this model takes into account the social dimension of interaction between the participants.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 70-80)
av Gudrun Sælen Halmrast & Bergljot Østerås
SammendragEngelsk sammendrag

Danningsprosesser i barnehagelærerutdanningen skjer i skjæringspunktet mellom teori og praksis og er særlig knyttet til profesjonsdannelse. Som pedagogikklærere i utdanningen er vi opptatt av å legge til rette for undervisningssituasjoner som gir mening for studentene. Vår praksis er fundert i ulike perspektiver på danning, og skjer innenfor noen didaktiske rammer som gir føringer for undervisningen. For å bli mer bevisste på de pedagogiske danningsperspektivene vi er en del av, har vi sett på hvordan analyse av praksisfortellinger kan åpne opp for og invitere studentene inn i danningsprosesser. Vi diskuterer våre inntrykk og erfaringer med denne læringsstrategien ut fra to teoretiske hovedperspektiver på danning og i forhold til de overordnede samfunnsmessige rammene undervisninger opererer innenfor. Den etiske dimensjon er også sentral i artikkelen.

Preschool teacher education

Preschool teacher education takes place in the meeting place between theory and practice and is in particular related to professional training. As instructors in pedagogy within education, we are committed to facilitating teaching situations that are meaningful to students. Our practice is grounded in different perspectives on education and occurs within a didactic framework that provides guidelines for teaching. To increase knowledge about the pedagogical perspectives we use, we have looked at how shared reflection on practical situations can open up and invite students into the bildung process. We discuss our impressions and experiences with this learning strategy based on two main theoretical perspectives on bildung and in relation to the overall societal framework in which teachings operates. The ethical dimension is also central to the article.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon