UH-sektoren er i endring, man ser stor studentvekst, økte faglige krav, endrede arbeidsmetoder og større behov for samarbeid, arbeidsdeling og omstilling. Satsingen på eCampus omfatter studenter og ansatte både på campus og i fleksible studier utenom fysisk campus.

Den ferske generasjonen studenter stiller nye krav til lærestedet sitt. De forventer tilgang til alle sine ressurser uavhengig av hvilket nett de er koblet til, muligheten til å se forelesninger som opptak å se forelesninger om igjen og å samarbeide på tvers, uavhengig av geografi og organisasjon.

Disse studentene har vært eksponert for teknologi hele livet, og er vant til å bruke digitale hjelpemidler til nær sagt alt. Enten de skal gjøre skolearbeid, bestille varer, sjekke opplysninger eller holde kontakten med venner, og IKT er en naturlig del av det å lære.

Videre blir institusjonene pålagt å samarbeide eller å slå seg sammen for å øke den faglige kvaliteten eller å effektivisere organisasjonen. Dette fører til krav om nye verktøy og enhetlige systemer for å bygge bro mellom organisasjoner som tidligere har vært separate og for å oppnå den effektivitetsgevinsten man er ute etter.

Dette er eCampus

eCampus-programmet som koordineres av UNINETT, er en femårig satsing fra Kunnskapsdepartementet. Totalrammen for den sentrale finansieringen er 70 millioner kroner. I tillegg kommer egeninnsats og lokale investeringer. Programmet vil sette institusjonene bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å bygge ut nasjonal IT- infrastruktur for universiteter og høgskoler. eCampus Norge bygger ut og driver en teknisk infrastruktur som skal gi universitetene og høgskolene enkle og gode IKT-verktøy og IKT-tjenester til undervisning og læring, god IKT-støtte til forskning og mulighet til å gjøre sin undervisning tilgjengelig på Internett i nasjonal skala.

eCampus vil bygge infrastruktur med felles overordnet arkitektur som tilrettelegger for flere ulike organisasjonsformer, læringsformer og samarbeidsløsninger. UNINETT vil i prosjektfase, som går fra 2012 til og med 2016 ha et overordnet ansvar for den tekniske utbyggingen. Institusjonene vil ha det faglige og pedagogiske ansvaret. Det er derfor av stor viktighet at UNINETT og institiusjonene i sektoren samabeider slik at den infrastruktur som tilbys som følge av programmet oppleves som relevante og dekker behovene som eksisterer.

Norge står overfor flere store undervisningsrelaterte utfordringer i de nærmeste årene, og noen av de kravene som må håndteres for å opprettholde vår kunnskapsbaserte økonomi er:

  1. Stor studentvekst i høyere utdanning

  2. Økte faglige krav til lærerutdanning

  3. Samarbeid, organisering og arbeidsdeling knyttet til omstillingsprosessene i høyere utdanning

eCampus er en viktig del av UH sektorens svar på disse utfordringene. eCampus programforslag er utarbeidet som følge av innspill fra sektoren om støtte til kjerneprosessene i sektoren. Universiteter og høgskoler har sine lokale eCampus-aktiviteter som er svært viktige samarbeidspartnere for det sentrale eCampus-programmet. Et tett samarbeid med Norgesuniversitetet er viktig for helheten i arbeid med fleksibel utdanning.

  • eCampus skal ta klare nasjonale grep som bidrar til kvalitet og samspill, og ikke stoppe ved leveranse av utstyr.

  • Utvikle kompetanse på IKT-bruk både hos lærekrefter og ledelse, gjennom systematiske steg og standardisering. IKT-arkitektur må følges av digital kompetanse i alle organisatoriske ledd.

  • Fremme brukerdrevet innovasjon gjennom gode eksempler og beste praksis. God praksis må skaleres opp, ikke bare finnes i små lommer.

  • Bruk av IT er viktigere enn teknologi, og må settes i kontekst. For eksempel skal eCampus bidra til forenklet bruk av forskningsdata inn i utdanning.

Hovedområder og virkemidler

Sammen med universiteter og høgskoler har UNINETT foreløpig valgt å fokusere på 3 hovedområder;

Det første området er å bygge en nasjonal infrastruktur for forelesningsvideo. Å levere store mengder video på nett kan være både komplisert og kostbart. Ved å lansere en rekke sentrale tjenester for forelesningsvideo håper eCampus å gjøre det enklere og billigere for institusjonene i sektoren å tilby dette til sine studenter, samtidig som man utnytter UNINETTs infrastruktur som er i verdensklasse. eCampus har rullet ut tjenester som dekker hele spennet av behov for forelesningsvideo fra ”hjemmesnekrede” opptak laget av foreleseren på kontoret til profesjonelle opptak med muligheter for live-sendinger og avspilling på alle typer enheter.

Undervisning og læring er variert, og det er et mål at eCampus skal tilby tjenester som dekker behov både for å gjøre automatiserte opptak i et stort auditorium og enkle mobile videoopptak for praksisarbeid eller på egen PC. Mange ønsker video brukt både som prosessvirkemiddel (ta opp, analyse, faglig diskusjon, refleksjon, slett video) og som dokumentasjon (video av forelesning, repetisjon, læremiddel).

Det andre området der eCampus har gjort en innsats er samarbeidsverktøy. Samarbeidsverktøy er et stort område som omhandler alt fra personlige verktøy som kjører på egen enhet til profesjonelle videokonferanserom med tilettelagt belysing og HD overføring av lyd og bilde. eCampus har allerede gjort personlige verktøy mer tilgjengelig ved å gjennomføre en felles anbudsprosess for webmøteverktøy i sektoren, noe som har ført til at 27 institusjoner kan tilby et slikt verktøy til sine studenter og ansatte i dag. Fremover vil eCampus også fokusere på sanntidsverktøy (UC). Disse vil være svært viktige, både for å samhandle med studenter på deres premisser, men også for støtte opp under en stadig mer kompleks organisatorisk hverdag med sammenslåinger, samarbeid over avstand og samhandling med en stadig mer dynamisk gruppe samarbeidspartnere.

Gjennom eCampus har norske studenter fått tilgang til selv å styre sine nettmøter. Alle studenter har anledning til selv å sette opp møter på web, slik at de kan gjennomføre kollokvier og arbeide sammen uavhengig av fysisk avstand. Det er en første gang at dette gjøres i stor skala, og metoden har vakt internasjonal interesse. Allmenngjøring av tjenester er et viktig prinsipp for eCampus. Brukerne skal selv kunne styre over teknologien i sin hverdag. I webmøte-piloten (2010–2012) har en tredjedel av møtene som har blitt avviklet vært ledet av studenter, et overraskende høyt tall gitt at det ikke har vært gjort aktiv utrulling til studentene. Studenter har behov både for en struktur på sine studier, og å kunne styre selv når de skal ha arbeidsmøter eller diskusjoner. Statistikkene viser også at studenters møtevirksomhet slett ikke begrenser seg til normalarbeidstiden.

Det tredje, og foreløpig siste, området hvor eCampus har fokusert innsatsen så langt er Arkitektur for fleksibel læring et område som egentlig henger sammen med alt det arbeidet man gjør, samtidig som det får alt det arbeidet man gjør til å henge sammen. UNINETT har allerede en aktivitet som går ut på etablere en felles IKT arkitektur for norsk UH-sektor, og arbeidet med en arkitektur for fleksibel læring passer inn i dette. En arkitektur for fleksibel læring er nødvendig for å sikre at systemer kompatible, at man kan utveksle data på tvers og alle behov er ivaretatt. eCampus har allerede aktiviteter gående innenfor dette området, blant annet ved at man jobber med et veikart for investering og at man jobber med en fornyelse av den eksiterende av-avtalen, en felles innkjøpsavtale for av-ustyr i norsk UH sektor. eCampus har også startet en arbeidsgruppe som ser på de tekniske aspektene ved digital skoleeksamen på studenters eget utstyr slik at løsninger kan gjøres i stor skala.

En felles innkjøpsavtale for AV-utstyr sikrer at det skjer en standardisering av utstyr og løsninger, siden alt som kjøpes inn oppfyller de samme krav. Undervisningsrom standardiseres, noe som gjør det enkelt å flytte seg fra et rom til annet (og flytte seg ut på nett i samarbeid med andre).

Fleksibel utdanning i Nord-Norge

Fleksibel utdanning i Nord-Norge har vært hovedsatsing i 2012. I samarbeid med Rådet for høgere utdanning i Nord-Norge er det definert to hovedscenarier som ligger til grunn for arbeidet:

  1. Campus Helgeland, behov for videoinfrastruktur for flere institusjoner på samme undervisningssted

  2. Felles master i sykepleie, med undervisning fra flere læresteder til mange undervisningssteder

Det første aktiviteten har vært ledet av Universitetet i Nordland, og er knyttet til nytt bygg i Mo i Rana. Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna har jobbet med løsninger for videostøttet undervisning og opptak fra auditorier. Høgskolen i Finnmark har også deltatt med å se på automatiserte løsninger rundt videobruk i undervisning.

Den andre aktiviteten ledes av Universitetet i Tromsø, og skal etablere en ny distribuert mastergradsutdanning der studentene starter høsten 2013.

Sammen har alle lærestedene i Nord-Norge etablert en arbeidsgruppe for eCampus Nord, med erfaringsutveksling og prosjektoppfølging. Norgesuniversitetet deltar i arbeidet, og har prosjektleder for arbeid med kriterier for god praksis på organisatoriske, pedagogiske og teknologiske forhold knyttet til fleksibel utdanning.

Neste steg for eCampus er prioritering av høgere utdanning med multicampus, i første omgang knyttet til sammenslåtte institusjoner. Samtidig fortsetter arbeidet med felles nasjonale tjenester som er tilgjengelig for alle, enten de er knyttet til videoinfrastruktur, samhandlingsverktøy eller avklaringer på IKT-arkitektur.