KUFs pris for gode opplegg for stduentevaluering av undervisning ble delt ut av statsekretæren og ekspedisjonssjef Jan S.Levy i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, 9. oktober 1995. Det ble delt ut en første-, en annen. og en tredjepremie som delte den samlede premiesummen på kr. 500 000.-. Norges Tekniske Høgskole (NTH) stakk av med førstepremien, Universitetet i Oslo tok andrepremien, mens tredjepremien gikk til Avdeling for Helsefag ved Høgskolen i Tromsø. Ved tildelingen av førstepremien ble det lagt vekt på at NTH hadde utviklet et systematisk opplegg med stor bredde, og at resultatene var godt dokumentert. Universitetet I Oslo fikk sin pris fordi opplegget var preget av helhetstenkning og brei utprøving. Avdeling for Helsefag. Høgskolen i Tromsø fikk sin pris ikke minst fordi løpende evaluering var godt knyttet sammen med veiledning av den enkelte student og godt tilpasset utdanningens mål og læringsformer.

I Stortingsproposisjon nr. 1 (1993-94) ble universiteter og høgskoler pålagt å sette i verk stduentevaluering av underisning, og evalueringsprisen er opprettet for å inspirere universiteter og høgskoler til å sette i verk slik studentevaluering. KUF har forøvrig gitt uttrykk for misnøye med at lærestedene ikke er kommet langt nok i sitt arbeid med å lage gode evalueringsordninger. I juni 1993 ble en komite med medlemmer fra de fire universitetene bedt om å utrede ordninger for studentevaluering, og å foreslå en ordning med premiering av gode opplegg. Komiteen avga sin innstilling i desember samme år, og KUF lyste deretter ut prisen i juli 1994. Det er en forutsetning at pengene blir brukt til tiltak for å forbedre undervisning og læring.

Det er Universitetsrådets nasjonale Kontakt- og informasjonsutvalg for universitetspedagogikk (KIUP) som utfører arbeidet med å vurdere og innstille til evalueringsprisen. Til dette arbeidet oppnevnte KIUP en komite bestående av professor Edmund Edvardsen og kordinator Ingunn Ytrehus, begge Universitetet i Tromsø, og student Gunhild Rui, Norsk Studentunion. Til prisutdelingen for 1994 kom det inn i alt 24 opplegg som fordelte seg med 7 fra universiteter, 15 fra statlige høgskoler og 2 fra private høgskoler. Komiteen bemerket i sin innstilling av kriteriene for prisen bør presiseres noe mer, og at det bør lages en egen mal der søkerne kan redegjøre for sitt evalueringsopplegg.

Komiteen nevner fem punkter som den anser som vesentlige for gode evalueringsopplegg. Det første er at oppleggene bør være forankret på institusjonsnivå. Dernest må opplegget gjenspeile en helhetlig plan der også hensikten og metodevalget blir klargjort. For det tredje må evalueringsopplegget presenteres på en oversiktlig og lettfattelig måte når det sendes inn som søknad om pris. For det fjerde er det vesentlig hvorvidt studentene har aktivt medvirket både i planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringen. Det siste punktet som komiteen legger vekt på, er at resultatene av evalueringen skal brukes aktivt for å oppnå kvalitetsforbedring i egen institusjon.

Det er usikkert hvor lenge KUF vil dele ut denne evalueringsprisen. Foreløpig er det avsatt penger også til en prisutdeling i 1996, men Departementet vil nok se nøye på hvilke formål prispengene går til og om prisen fører til flere gode evalueringsordninger før ordningen forlenges enda en gang.