Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Uniped publiserer forskning som belyser kvaliteten på utdanning, læring og undervisning ved universiteter og høgskoler. Vitenskapelige artikler er i hovedsak teoretiske eller empiriske. I tillegg publiseres bokanmeldelser av nye og relevante bøker.

Uniped har som mål at ulike fagfelt er representert, og tidsskriftet leses av forskere og lærere fra alle disipliner innen høyere utdanning.

Tidsskriftet publiserer artikler og bokanmeldelser på norsk, men aksepterer også bidrag på dansk, svensk og engelsk.

Tidsskriftet er eid av Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap

Uniped er tidsskrift med åpen tilgang (open access), og praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift (APC) eller forfatterbetaling. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 i Universitets- og høgskolerådets oversikt over publiseringskanaler.

 

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av medredaktører og ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Ansvarlig redaktør
Mariann Solberg, Professor, UiT Norges arktiske universitet

Redaksjonssekretær
Aud Aasen

Medredaktører
Ragnhild Sofie Sandvoll, Førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet
Kristin R. Tholin, Dosent, Universitetet i Sørøst-Norge
Helge Strømsø, Professor, Universitetet i Oslo

Redaksjonskomité
Ingrid Karin Fossøy, Dosent emerita, Høgskulen på Vestlandet
Frode Olav Haara, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet
Leif Martin Hokstad, Dosent, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Robert Isaksen, Førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet
Thomas de Lange, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Kristine Ludvigsen, Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet
Yngve Troye Nordkvelle, Professor, Høgskolen i Innlandet
Uniped er et vitenskapelig tidsskrift med "gull" åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten.

Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift (APC) eller forfatterbetaling.
Som del av innsendingsprosessen må forfatteren krysse av for at manuskriptet oppfyller kravene nedenfor. Manuskript som ikke oppfyller kravene og følger retningslinjene, kan bli returnert til forfatteren. Nederst her, etter forfatterveiledningen for vitenskapelige artikler, finner du forfatterveiledning for bokanmeldelser.

 

INNSENDING AV MANUSKRIPT

Manuskriptet skal være skrevet i et standard tekstbehandlingsprogram (f.eks. Word) og skal lastes opp elektronisk via tidsskriftets ScholarOne-side, https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-uniped. Manuskriptet skal være anonymisert ved innsending og skal IKKE inneholde kontaktinformasjon. Alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres. I tillegg til det anonymiserte manuskriptet må du legge ved en separat fil som inneholdernorsk (eventuelt dansk eller svensk) og engelsk tittel, norsk (eventuelt dansk eller svensk) sammendrag og engelsk abstract, norske (eventuelt danske eller svenske) nøkkelord og engelske keywords samt forfatterinformasjon for alle forfattere (stillingstittel, institutt, institusjon og e-post). For å anonymisere henvisninger til eget bidrag i teksten og i litteraturlista anbefales du å erstatte navnet ditt med “forfatter” og det faktiske årstallet, for eksempel: (Forfatter, 2015).

 

SPRÅK

Manuskriptet skal være skrevet på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Tittel og ev. undertittel, sammendrag, nøkkelord og forfatterinformasjon må være skrevet på både norsk (eventuelt dansk eller svensk) og engelsk for at artikkelen skal kunne indekseres og være gjenfinnbar i internasjonale tidsskriftdatabaser.
 

SAMMENDRAG (ABSTRACT)

Alle bidrag som skal vurderes av fagfeller, må inkludere et engelsk sammendrag (abstract) av artikkelen, i tillegg til det norske (eventuelt danske eller svenske). Sammendraget kan maksimalt være på 250 ord. Sammendraget er til for å gi en leser et raskt overblikk over forskningen man rapporterer fra. Et godt sammendrag inneholder gjerne en lokalisering av studien til fagområde eller forskningsfelt, formål med studien, problemstilling, design (metode/materiale), funn/resultater og implikasjoner (hvordan og/eller hvorfor dette er et viktig kunnskapsbidrag). Sammendraget skal normalt ikke inneholde referanser, eller begreper som krever forklaring. Det skal heller ikke inneholde annen informasjon enn den man finner i artikkelen.
 

NØKKELORD (KEYWORDS)

Alle bidrag som skal vurderes av fagfeller, må inkludere minst 3 og maksimum 6 nøkkelord (keywords) på engelsk i tillegg til samme antall norske/danske/svenske. Hensikten med nøkkelordene er at lesere ved søkning skal finne frem til artikkelen. Unngå ord som allerede brukes i tittelen.
 

LENGDE

Artikkel: Omtrent 35 000 tegn inkludert mellomrom, bibliografi (se nedenfor) og bilder/figurer/ diagrammer.

Bokanmeldelser: 5–10 000 tegn inkludert mellomrom.
 

FORMAT

Alle bidrag skal være skrevet i fonten Times New Roman, 12 punkt med dobbel linjeavstand gjennom hele manuskriptet inklusive innrykkede sitater. Unngå egen formatering (f.eks. blokkjustering, orddeling), dette gjøres senere i prosessen. Ha mellomrom mellom hvert ord. Bruk et innrykk i begynnelsen av et avsnitt, med unntak av tekst som følger overskrifter eller innrykkede sitat. Unngå blank linje mellom avsnitt. Anførselstegn skal ikke brukes i forbindelse med innrykket sitat.
 

SITAT

Hvis du skriver britisk engelsk, bruk enkle anførselstegn. Bruk doble anførselstegn ved sitering innenfor et sitat. Hvis du skriver amerikansk engelsk, bruk doble anførselstegn. Bruk enkle anførselstegn ved sitat innenfor et sitat. Ved sitat fra en eksisterende tekst på språk som forventes forstått, bruk originalteksten og gi en oversettelse i en sluttnote. Bruk en utgitt oversettelse dersom en slik eksisterer. I tilfelle et verk ikke er blitt oversatt tidligere, bidra med din egen oversettelse og noter dette (f.eks. Lindgren, 1981, s. 33; egen oversettelse).
 

KURSIVERING

Bruk kursivering for hele verk (bøker, tidsskrifter, aviser). Hvis du skriver på britisk engelsk, bruk enkle anførselstegn for deler av et større verk. Bruk doble anførselstegn for deler av et større verk (artikler, eventyr, vers) hvis du skriver på amerikansk engelsk.
 

ILLUSTRASJONER/GRAFER/DIAGRAMMER

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse lastes opp som separate filer ved innsending. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1]. Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet. Figurer skal ikke limes inn i Word, men må være separate bildefiler av god kvalitet.
 

REFERANSER I LØPENDE TEKST

Bruk APA siteringssystem (http://www.apastyle.org/). En norsk oversikt for APA-stil i løpende tekst finnes på http://www.ntnu.no/viko/oppgave/aparegler
 

DOI-REFERANSER

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/
 

SLUTTNOTER

Noter skal være i form av sluttnoter (ikke fotnoter).
 

BIBLIOGRAFI

Litteraturhenvisninger skal gis i teksten med forfatternavn og årstall. Artiklene skal ha en egen litteraturliste bakerst hvor den henviste litteraturen er listet opp med fullstendige opplysninger. Litteraturhenvisningene skal følge et oppsett som følger APA-normen (http://www.apastyle.org). En norsk oversikt finnes på http://www.ntnu.no/viko/oppgave.

Alle litteraturhenvisninger som har en unik DOI-kode, skal inkludere denne til slutt i henvisningen som en klikkbar URL.
 

BIBLIOGRAFISK FORMAT
 • Bøker:
  Mitchell, T.R. & Larson, J.R. Jr. (1987). People in organizations: An introduction to organizational behavior (3. utg.). New York: McGraw-Hill.
 • Artikler i bøker:
  Haybron, D.M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being. I M. Eid & R.J. Larsen (red.), The science of subjective well-being (s. 17–43). New York, NY: Guildford Press.
 • Tidsskriftartikler:
  Mikulincer, M., Gerber, H. & Weisenberg, M. (1990). Judgment of control and depression: The role of self-esteem threat and self-focused attention. Cognitive Therapy and Research14(2), 589–608. http://dx.doi.org/10.1007/bf01173366.
 

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).
 

PUBLISERINGSFREKVENS

Tidsskriftet publiseres med fire utgaver per år.
 

TILLATELSE FOR BRUK AV MATERIALE UNDERLAGT OPPHAVS- OG KOPIERINGSRETT

Som forfatter må du sikre at du har tillatelse til å reprodusere materiale som omfattes av opphavs- og kopieringsrett, både for publisering i trykt og elektronisk format. Dette vil for eksempel si fotografier, illustrasjoner eller annet materiale produsert av andre. Eventuelle avgifter knyttet til tillatelse må betales rettighetshaver innen du sender inn ditt manuskript.

 

FORFATTERVEILEDNING FOR BOKANMELDELSER

Uniped publiserer bokanmeldelser av nye bøker innen universitets- og høgskolepedagogikk, bredt forstått, og med vekt på bøker som er av interesse for undervisere innen alle disipliner i høyere utdanning. Vi publiserer bokanmeldelser på norsk, men aksepterer også bidrag på dansk, svensk og engelsk.

Bokanmeldelsene bør være konsise og skal ikke overskride 10 000 tegn med mellomrom. De bør inkludere en kort beskrivelse av bokens innhold og en diskusjon av bokens relevans for kvaliteten på utdanning, læring og undervisning ved universiteter og høgskoler.

Bokanmeldelser blir enten skrevet på oppdrag fra tidsskriftets redaksjon, eller de blir valgt ut fra innsendte bidrag. Bokanmeldelser blir vurdert av redaksjonen, men ikke fagfellevurderte.

Manus til vurdering skal alltid inneholde følgende informasjon:
 • Bokanmeldelsens tittel
 • Forfatters navn og institusjonstilhørighet.
 • Informasjon om boken som er anmeldt: forfatter(e) / redaktør(er), tittel, utgivelsessted, utgiver, dato for publisering, sidetall, ISBN-nummer.
Manuskriptet skal være skrevet i et standard tekstbehandlingsprogram (f.eks. Word) og skal lastes opp elektronisk via tidsskriftets ScholarOne-side, https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-uniped Se for øvrig forfatterveiledning for vitenskapelige artikler hva angår format, sitat, kursivering, illustrasjoner/grafer/diagrammer, referanser, noter og bibliografi.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon