Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 122-134)
av Werner G. Jeanrond
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen springer ut et forskningsprosjekt om økningen i gudstjenestedeltakelse i fire utvalgte menigheter i Den norske kirke. Den drøfter nærmere bestemt forholdet mellom økt gudstjenestedeltakelse og dåp. Mens antallet dåp har bidratt til økt gudstjenestebesøk, er det samtidig kirkegjengere som er kritiske til virkningen som dåp i høymessen har for menighetslivet. Artikkelen problematiserer kirkens fokus på økt gudstjenestebesøk, og utforsker den teologiske spenningen mellom dåp og nattverden i kirkens liv. Hovedargumentet er at det gir liten mening å feire dåpens sakrament hvis det samtidig ikke blir lagt til rette for at de som døpes blir del av en livslang reise med Gud og disippelskap i Jesus Kristus. Egne offentlige dåpsgudstjenester utenom høymessen vil gjøre det mulig med bedre konsentrasjon om dåpen, dens sakramentale karakter og kallsutfordring – ikke bare for de som døpes, men for menigheten som helhet.

This article discusses the results of a research project on the relationship between statistically significant church growth in four selected Church of Norway parishes and the practice of baptism in their Sunday service. While the frequency of baptisms may have increased overall attendance at Sunday worship, parishioners at times regret the impact of Sunday service baptism on the ordinary life and development of the congregation. Through the theological eyes of a newcomer to the Church of Norway, this article problematizes the concept of church growth and explores the theological tension between baptism and Eucharist in the life of the church. The overall argument is that it makes little sense to celebrate the sacrament of baptism while not being prepared to engage in a life-long journey with God and fellow disciples of Jesus Christ. Separate and public baptismal services in the church will make it possible to concentrate more fully on the sacramental nature, performance and vocational challenge of baptism – not only for the person being baptised, but for the parish as a whole.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 135-148)
av Vebjørn Horsfjord
SammendragEngelsk sammendrag

I en veileder om religionsmøte ved kirkelige handlinger fra 2016 understreker Bispemøtet i Den norske kirke at kirken skal møte dem som tilhører andre religioner, som likeverdige og med gjestfrihet. Samtidig anbefales en restriktiv praksis når det gjelder å åpne kirken for andre religioners ritualer. Artikkelen problematiserer bruken av «gjestfrihet» som modell for religionsmøte både i biskopenes veileder og i andre tekster. Som et alternativ eller supplement foreslår forfatteren at tanken om et «gjestebud» bedre kan få fram et ideal om likeverd uten påtvunget likhet. Artikkelen problematiserer også Bispemøtets mangel på eksplisitt refleksjon om hvilke verdier som formidles gjennom ulike rituelle handlinger.

In their 2016 guidelines on welcoming other religions’ rituals into church ceremonies, the Church of Norway’s Bishops’ Council emphasised hospitality and the equal worth of all. The author asks whether the concept of hospitality can really ground practices of reciprocity that confirm everyone’s equal worth, and suggests that the image of a feast may better promote the idea of equal worth without making «the other» equal against his or her will. The article also discusses how religious rituals may convey notions of unequal worth and suggests that this should have a more central place in the bishops’ reflections.

Åpen tilgang
Undsets «nyskapning»
Gymnadenia og Den brændende busk
Vitenskapelig publikasjon
(side 149-163)
av Anita Sævik
SammendragEngelsk sammendrag

Gymnadenia og Den brændende busk blir kalla Undsets konversjonsroman. Med tanke på at denne romanen har klare sjølvbiografiske trekk, er det underleg at den i dag er nærast ukjent. Svært få har lese dette verket, som for mitt blikk opnar seg som noko av det aller beste Sigrid Undset har skapt, og det er uutforska. Min tese er at Undsets konversjonsroman gir oss livskoden hennar, og eit livsdesign som på sitt djupaste narrative nivå fungerer som Gudsbildets matrise. Dette genererer også ein heilt særeigen sjanger, som kan kallast sakramental realisme. Vår vitskaplege problemstilling er å utforske denne.

The Wild Orchid and The Burning Bush are known as Undset’s conversion novel. Considering that this novel has clear autobiographical features, it is strange that it is today almost unknown. Very few have read this work, which to my eyes opens up as some of the very best Sigrid Undset has created, and it is unexplored. My thesis is that Undset’s conversion novel gives us her code of life, and a life design that at its deepest narrative level functions as the matrix of the image of God. This also generates a very peculiar genre that can best be identified as sacramental realism. Our research issue is the exploration of this.

Teologisk tidsskrift
3-2021, årgang 10
www.idunn.no/tt/

Teologisk tidsskrift skal stimulere til forskning, kommunikasjon og diskusjon innenfor og mellom teologiske disipliner, tradisjoner og fagmiljøer. Tidsskriftet publiserer fagartikler, faglige debattinnlegg og bokanmeldelser og dekker både historiske og systematiske disipliner.

Redaktører
Hallgeir Elstad, professor dr.theol. (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Gard Granerød, professor ph.d. (MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn)

Redaksjonssekretær
Marthe Bogen

Bokmeldingsansvarlig
Vemund Blomkvist, førstelektor, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Redaksjonsråd
Professor Sivert Angel (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Professor Espen Dahl (Norges Arktiske Universitet)
Førsteamanuensis Jeppe Bach Nikolajsen (MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn)
Professor Kristin Joachimsen (MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn)
Professor Werner G. Jeanrond (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Førsteamanuensis Gerd Marie Ådna (VID vitenskapelige høgskole)

Design og sats: Type-it AS, Trondheim
Omslagsdesign: KORD
ISSN online: 1893-0271
DOI: 10.18261/issn.1893-0271

Teologisk tidsskrift utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo, og utgis med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

© Universitetsforlaget 2021

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon