Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 6-26)
av Geir Hellemo
SammendragEngelsk sammendrag

De norske epitafietavlene har lenge vært et neglisjert forskningsfelt. I denne artikkelen analyseres det såkalte Humble-epitafiet i Stavanger domkirke, et av de mest storslåtte innenfor sjangeren. Sammenstillingen av innskrifter og portrettmaleri, sammen med ornamentikken og ikonografien på rammeverket, skaper et rikt og mangfoldig tolkningsrom. Den utdypende lesningen av en samtidig likpreken avdekker en teologisk livstolkning som er langt rikere enn det tradisjonelle inntrykket vi har av luthersk ortodoks teologi.

The Norwegian epitaphs have long been a neglected field of research. This article is an analysis of one of the most prominent of them, the so-called Humble Epitaph in the Cathedral of Stavanger. The combination of the inscriptions, portrait painting and carved framework enriched with ornaments and biblical iconography represent a unique possibility for interpretation. An investigation of a funeral sermon from the same milieu reveals a theological attitude far richer than what one would expect to find within orthodox theology.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 27-40)
av Gunnfrid Ljones Øierud
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen er en analyse av tre svært ulike gudstjenester holdt i menigheter innenfor eller tilknyttet Den norske kirke. I artikkelen kartlegges hvilke rituelle differensieringsstrategier gudstjenestene benytter seg av, med spørsmål om kontraster til både hverdagen og andre gudstjenestetyper. Ved hjelp av blant annet Catherine Bells og Roy Rappaports ritualteorier drøftes og belyses teologisk-kommunikative betydninger av de ulike differensieringsstrategiene som velges.

This article analyzes three very different worship services held within or affiliated with the Church of Norway. The use of different ritual strategies of differentiation in the worship services are mapped, asking how the rituals differentiate both from the everyday and one another. Aspects of the ritual theories primarily of Catherine Bell and Roy Rappaport are used to analyze and discuss the various differentiation strategies’ theological and communicative implications.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 41-61)
av Arvid Nærø
SammendragEngelsk sammendrag

Professor Ole Hallesby stod sentralt i den norske kirkekampen under den nazistiske okkupasjonen av vårt land fra 1940 til 1945. Hans holdninger og handlinger under okkupasjonen blir i denne artikkelen sett i sammenheng med den samfunnskritikk han hadde gitt til kjenne tidligere, fra begynnelsen av 1930-tallet, blant annet en teologisk begrunnet antisemittisme. Også det nære samarbeidet med okkupasjonsmaktens Sicherheitsdienst (SD) ved SS Hauptsturmführer Wilhelm Wagner blir omtalt og nærmere dokumentert. Det karakteriserer Ole Hallesbys samfunnskritikk i denne perioden at politiske og teologiske synsmåter og argumenter ofte knyttes sammen i hans tenkning og gjensidig begrunner hverandre.

Professor Ole Hallesby held a central position in the Norwegian Church’s struggle for independence during the Nazi occupation of our country from 1940 to 1945. In this article his attitudes and actions as leader during the occupation will be related to his social criticism, which had been expressed since the early 1930s, among which was a theologically founded antisemitism. His close co-operation with the Nazi Sicherheitsdienst (SD) and SS Hauptsturmführer Wilhelm Wagner will be presented and documented. Ole Hallesby’s social criticism from this period is characterized by the frequent interconnection of political and theological views and arguments in his thinking and by a reciprocal justification of the two.

Nekrolog

Teologisk tidsskrift
1-2021, årgang 10
www.idunn.no/tt/

Teologisk tidsskrift skal stimulere til forskning, kommunikasjon og diskusjon innenfor og mellom teologiske disipliner, tradisjoner og fagmiljøer. Tidsskriftet publiserer fagartikler, faglige debattinnlegg og bokanmeldelser og dekker både historiske og systematiske disipliner.

Redaktører
Hallgeir Elstad, professor dr.theol. (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Gard Granerød, professor ph.d. (MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn)

Redaksjonssekretær
Marthe Bogen

Bokmeldingsansvarlig
Vemund Blomkvist, førstelektor, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Redaksjonsråd
Professor Sivert Angel (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Professor Espen Dahl (Norges Arktiske Universitet)
Førsteamanuensis Jeppe Bach Nikolajsen (MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn)
Professor Kristin Joachimsen (MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn)
Professor Werner G. Jeanrond (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Førsteamanuensis Gerd Marie Ådna (VID vitenskapelige høgskole)

Design og sats: Type-it AS, Trondheim
Omslagsdesign: KORD
ISSN online: 1893-0271
DOI: 10.18261/issn.1893-0271

Teologisk tidsskrift utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, og MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo, og utgis med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

© Universitetsforlaget 2021

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon