Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 148-160)
av Ola Tjørhom
SammendragEngelsk sammendrag

Kritiske ytringer om pave Frans framsettes som regel på konservativt og tradisjonalistisk katolsk hold. Denne artikkelen sikter på å presentere en progressivt fundert kritikk av det nåværende pontifikatet. Frans krediteres for gode intensjoner, pastoralt lederskap og motstand mot klerikalistiske holdninger. Men da han ikke har maktet – og kanskje heller ikke tilstrekkelig klart ønsket – å endre kirkens utdaterte hierarkiske struktur, er han ingen løsning på de store utfordringene Den katolske kirke lenge har stått overfor. Artikkelen har et aktuelt og kritisk sikte, og den preges i større grad av normative vurderinger enn mange andre faglige bidrag i dag.

Critical assessments of Pope Francis originate in most cases from conservative and traditionalist Catholics. This article aims at a progressively founded criticism of the current pontificate. Francis is credited for good intensions, pastoral leadership, and a refutation of clericalism. However, he has not succeeded – and probably also not adequately wanted – to change the obsolete hierarchical structure of the church. He is, thus, no solution to the challenges the Catholic Church has been facing for several decades. The article has an actualizing and critical intention; it includes more normative perspectives than quite a few other contemporary scholarly contributions.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 161-174)
av Ingvild Bjørnøy Lalim
SammendragEngelsk sammendrag

Hva er en fruktbar forståelse av tjenestemønsteret i Den norske kirke? Artikkelen presenterer og drøfter tre sentrale aktørers posisjoner. Professorene Trond Skard Dokka, Stephanie Dietrich og Harald Hegstad har på ulike måter bidratt til Den norske kirkes forståelse av tjenestemønsteret. I artikkelen viser jeg at de opererer med ulike utgangspunkt og forståelser, samtidig som de forhandler mellom ulike posisjoner. Jeg søker å forstå hvilke teologiske hensyn som i sterkest grad ivaretas i posisjonene, og hvilke perspektiver som på mest tilfredsstillende måte ivaretar enhet og mangfold innenfor samme oppdrag: å samles om Ord og sakrament.

What makes for a fruitful understanding of the ordained ministries within the Church of Norway? This article presents and discusses the individual positions of three distinct actors. Professors Trond Skard Dokka, Stephanie Dietrich, and Harald Hegstad have each contributed in different ways to the Church of Norway’s understanding of the ordained ministries. In this article, I demonstrate that they operate with different approaches and interpretations; that they are distinctly separated by the theories and texts that define their position; and at the same time balance and negotiate between the different positions. I strive to understand which position gives the most satisfying answer which preserves cohesion, unity and diversity within the same stated goal: to gather around the Gospel and the sacraments.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 175-188)
av Knut Kåre Kirkholm & Sverre Bøe
SammendragEngelsk sammendrag

De fleste moderne bibelutgaver er utstyrt med overskrifter. Selv om disse spiller en viktig rolle for leserens forståelse og tilgang til teksten, er spørsmålet om overskriftenes rolle og funksjon påfallende lite faglig drøftet. Gjennom en undersøkelse primært av overskrifter i Bibel 2011 drøfter denne artikkelen overskriftenes rolle og funksjon i bibeloversettelser. Artikkelen opererer med en rekke kategorier for klassifisering av overskrifter og argumenterer for at det i et oversettelsesarbeid er viktig å ha en klar tanke og mål for hva man vil oppnå med overskriftene, og hvilke valg man må gjøre for å oppnå dette målet.

Most modern editions of the Bible are supplied with section headings. Even though the headings play an important role in the reader’s understanding and reception of the text, there has been little scholarly discussion about the role and function of section headings. By exploring the use of section headings in the Norwegian Bible 2011, this article discusses the above-mentioned question. Several categories for classification of section headings are introduced and the article argues for the importance of having a clear idea about what one wishes to obtain with the section headings and the choices one must make to reach that objective.

Nekrolog
Åpen tilgang
(side 191-193)
av Kåre Berge, Svein Helge Birkeflet & Terje Stordalen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon