Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 118-119)
av Hallgeir Elstad og Reidar Hvalvik
Vitenskapelig publikasjon
(side 120-130)
av Årstein Justnes
SammendragEngelsk sammendrag

Teksten Gabriels åpenbaring (Hazon Gabriel), som ble publisert i 2007, har så langt tatt både forskere og media med storm. Denne artikkelen peker på en rekke problematiske sider ved inskripsjonen (dens opphav, materiale, håndskrift, innhold og språk) og argumenterer for at den mest sannsynlig er en moderne forfalskning.

The Vision of Gabriel (Hazon Gabriel), first published in 2007, has thus far taken both media and scholars by storm. This article addresses several problematic issues concerning the inscription — its origin, material, handwriting, content, and language — and argues that in all probability it is a modern forgery.

Vitenskapelig publikasjon
(side 134-146)
av Troels Engberg-Pedersen
SammendragEngelsk sammendrag

Artiklen sammenligner forståelsen af «kristen identitet» i de syv ægte Paulus-breve og i Halvor Moxnes’ lille bog fra 2006, Hva er kristendom (Oslo: Universitetsforlaget). Med udførlige citater fra bogen identificeres fire overordnede temaer (Gud, tro, sted, politik), hvor Paulus og Moxnes er enige om til stadighed at fokusere på konkret praksis og selvforståelse. Dernæst indkredses tre temaer (køn, igen politik og globalisering), hvor Paulus og Moxnes ikke desto mindre er meget uenige som følge af Moxnes’ understregning af radikal åbenhed over for «den anden». Til slut spørges, om Moxnes «moderne» form for kristendom vedbliver at være en identificerbar form for kristendom set med paulinske øjne. Dette spørgsmål besvares positivt, og bogen prises for sin klarhed og sit konkrete fokus.

This article compares the understanding of ‘Christian identity’ to be found in the seven authentic letters of the Apostle Paul and in a small book from 2006 by Professor Halvor Moxnes (the University of Oslo), What Is Christianity? Quoting extensively from that book, it identifies four general themes (God, faith, place, and politics) where Paul and Moxnes are in agreement by constantly focusing on concrete practice and self-understanding. It then identifies three themes (gender, again politics, and globalization) where Paul and Moxnes disagree quite strongly due to Moxnes’ emphasis on a radical openness towards ‘the other’. Finally, it asks whether Moxnes’ ‘modern’ form of Christianity remains an identifiable form of Christianity (by Paul’s lights). It replies in the affirmative and praises the book for its concreteness and clarity.

Vitenskapelig publikasjon
(side 148-162)
av Espen Dahl
SammendragEngelsk sammendrag

Gjennom en fenomenologisk analyse av smerten tar artikkelen til orde for at korset skal forstås som inkarnasjonens fremste manifestasjon. Smerten kan tjene som ledetråd fordi den på unikt vis forankrer menneskets identitet i dets egen konkrete kropp. Artikkelens fenomenologiske analyse av smerten fremhever dens karakter av konkresjon, avstandsløshet, utveisløshet og passivitet. Ved å underkaste seg denne smerten identifiserer den inkarnerte Gud seg uforbeholdent med det menneskelige på korset – konkret, avstandsløst, utveisløst og passivt naglet fast. Korset er likevel ingen resignasjon overfor det negative, men en protest. Smerten og døden får ikke siste ord, men viser ut over seg selv til sin motsetning, til legemets oppstandelse.

Through a phenomenology of physical pain, this article argues that the cross can be regarded as the privileged place for the manifestation of incarnation. Pain can serve as a loadstar, since pain anchors the person’s identity in the physical body. The phenomenological analysis highlights pain’s lack of distance, its inescapability and passivity. In undergoing such pain on the cross, the incarnated God completely identifies himself with humanity – without distance or escape, in passivity nailed, so to speak, to his body. But the cross is not resignation to negativity; it is a protest. Pain and death point beyond themselves to their inversion, in the bodily resurrection.

Vitenskapelig publikasjon
(side 164-182)
av Hans Morten Haugen
SammendragEngelsk sammendrag

Den norske kirke har tradisjonelt vært en del av statsmakten i Norge. I hvilken grad har dette medført at de ansatte er lojale mot staten og den rådende samfunnsorden? Har ledende kirkeansatte og ledere engasjert seg i eller motarbeidet sosiale endringsbevegelser? Artikkelen peker på at Den norske kirke i mange avgjørende faser de siste to hundre år har vært i opposisjon til viktige sosiale bevegelser som har bidratt til dagens norske velferdssystem og demokrati. Det er imidlertid flere unntak fra dette hovedbildet, og i dag framstår Den norske kirke som svært kritisk til staten – for eksempel i asylpolitikken.

The Church of Norway has traditionally been a part of the state of Norway. To what extent has this induced its employees to be loyal to the state and the prevailing social order? Have leading church employees and leaders engaged in or opposed social transformation movements? The article finds that the Church of Norway during many decisive phases has been in opposition to important social movements that have contributed to the Norwegian welfare system and democracy. There are, however, countertrends to this overall picture, and currently the Church of Norway is highly critical of the state – for instance of its asylum policies.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon