Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Konturer av glemte sammenhenger mellom religion, etikk og pedagogikk

F. 1966. Dr. philos. Professor i pedagogikk, Universitetet i Bergen. herner.saverot@ psych.uib.no

  • Side: 396-412
  • Publisert på Idunn: 2013-11-28
  • Publisert: 2013-11-28

Sammendrag

Artikkelen gjør et forsøk på å grave frem sammenhengen mellom religion, etikk og pedagogikk fra glemmeboken. Målet er å berike refleksjonen mellom, på den ene siden, oppdragelse som sosialisering, hvor individet gjennom pedagogiske prosesser innvies i gjeldende normer og regler og, på den andre siden, oppdragelse som subjektivering, hvor an-svaret ligger hos den enkelte snarere enn innenfor en norm eller et system. Denne diskusjonen vil kretse rundt det pedagogiske begrepet «dannbarhet» (Bildsamkeit), det vil si evnen og viljen til å la seg danne. I henhold til den tyske pedagogen Klaus Mollenhauer kan vitenskapen bare gjøre oppmerksom på dannbarhetens apori. Av den grunn henter han frem glemte innslag fra kulturen, som for eksempel poesi, fordi poesien kan antyde hva dannbarhet og dens mysterium kan dreie seg om. Slik er han med på å utvide oppdragelsens sfære, men svakheten ved hans pedagogikk er at oppdragelsen baseres ene og alene på fornuft. Det er grunnen til at denne artikkelen ønsker å gjøre oppmerksom på de glemte sammenhengene mellom religion og oppdragelse, gjennom Kierkegaards begrep om primitivitet. Samtidig settes det fokus på det problem at Kierkegaards utlegninger om kristendommen kan fremstå som en form for onto-teologi, hvor tilgangen til Gud er mer eller mindre direkte. Problemet er at denne onto-teologien er med på å beramme og redusere begrepet dannbarhet og oppdragelse som subjektivering. For å berike refleksjonen om dannbarhet og oppdragelse til subjektivitet refereres det til Emmanuel Levinas’ transcendentale perspektiv på Gud, hvor argumentet tilsier at møtet med denne Gud, via ansiktet til nesten, kan oppvekke fornuften og videre hjelpe den til å være mer enn hva den i utgangspunktet er. Denne bakgrunnen leder frem mot en annerledes religionsdidaktisk fundert undervisning og oppdragelse.

Nøkkelord: Dannbarhet, primitivitet, Gud som transcendens, pedagogikk, Mollenhauer, Kierkegaard, Levinas

Abstract

This article attempts to bring the relationship between religion, ethics and education out of oblivion. The aim is to enrich the reflection between education as socialization, where education inserts individuals into existing norms and rules, and education as subjectification, where the responsibility lies within the individual rather than within a norm or a system. This discussion will revolve around the educational concept of Bildsamkeit, i.e., the ability and willingness to be educated. According to the German educationalist Klaus Mollenhauer science can only bring attention to the mystery of Bildsamkeit. For that reason, he points to forgotten elements of culture, such as poetry, as poetry can imply what Bildsamkeit and its mystery may concern. As such he extends the educational sphere, but the drawback of his educational theory is that the education must solely be based on reason. That is why this article would like to draw attention to the forgotten connections between religion and education, through Kierkegaard’s concept of primitiveness. However, the problem is that Kierkegaard’s understanding of Christianity can be seen as a form of onto-theology, where the access to God is more or less direct. Due to this onto-theology the concept of Bildsamkeit and the idea of education as subjectification will be reduced. In order to enrich the reflection on Bildsamkeit and education as subjectification the author turns to Emmanuel Levinas’ transcendental perspective on God, where the argument indicates that the encounter with this God, through the face of the Other, can awaken reason, hence helping reason to be more than what it basically is. This background takes us towards a religious teaching and education otherwise.

Keywords: Bildsamkeit, primitiveness, God as transcendence, education, Mollenhauer, Kierkegaard, Levinas
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon