Det er en begivenhet når Teologisk Tidsskrift nå kommer ut med sitt første nummer. Det nye tidsskriftet er resultatet av at Norsk Teologisk Tidsskrift (NTT) og Tidsskrift for Teologi og Kirke (TTK) fra 2012 har slått seg sammen. NTT og TTK har som kjent hatt tilknytning til hvert sitt teologiske fakultet og har levd side om side i over 80 år. De to tidsskriftene har vært institusjonelle uttrykk for teologiske og kirkelige spenninger som i sin tid utkrystalliserte seg i den såkalte professorsaken ved Teologisk Fakultet (TF), og som resulterte i at Menighetsfakultetet (MF) ble opprettet i 1907. Én av artiklene i dette nummeret handler for øvrig om professorsaken.

Det er redaksjonene i NTT og TTK som har tatt initiativet til sammenslåingen, mens avtalen om sammenslåing er inngått mellom , dekan ved TF og rektor ved MF. Dessuten har fakultetene inngått en egen avtale med Universitetsforlaget om å utgi tidsskriftet. Avtalen om sammenslåing omtaler bl.a. formålet med sammenslåingen, trekker opp noen redaksjonelle retningslinjer, bestemmer organisering og oppnevning av redaksjonen og sier noe om eierskap og økonomi. Det er en forutsetning at de to fakultetene står som likestilte eiere av tidsskriftet, at de bidrar med omtrent like store ressurser, og at Universitetsforlaget fremdeles står som utgiver, med økonomisk støtte fra forsk-ningsrådet. Tidsskriftet får et omfang på 456 sider i året, fordelt på fire hefter. Det vil si at det nye tidsskriftet blir betydelig større enn hvert av de gamle, men ikke så stort som de to til sammen.

Redaksjonen har to likestilte redaktører, én fra hvert fakultet, og stillingene som redaksjonssekretær og ansvarlig for bokmeldingene skal gå på omgang mellom fakultetene. Også i redaksjonsrådet skal fakultetene være likeverdig representert. I tillegg til redaktørene har redaksjonsrådet to personer fra hvert av fagmiljøene, og det supplerer seg selv med to eksterne medlemmer. Redaksjonsrådet skal møtes én gang i semesteret og ha en fortløpende drøfting av retningen for det redaksjonelle arbeidet. Tidsskriftet skal presentere teologifaget bredt og legge vekt på balanse mellom historiske og systematiske disipliner. Av den grunn skal det også legges vekt på faglig bredde i redaksjons-rådet.

En hovedbegrunnelse for sammenslåingen har vært å utvikle et tidsskrift som i faglig kvalitet er bedre enn hvert av de to tidsskriftene. Men det har også vært viktig å få et tidsskrift som det blir mer attraktivt å publisere i, som -omfattes med større interesse blant potensielle lesere og som har tryggere økonomi enn NTT og TTK ville ha hatt hver for seg. Ut fra sitt formål skal tidsskriftet stimulere til forskning, kommunikasjon og diskusjon innenfor og mellom teologiske disipliner, tradisjoner og fagmiljø. Det skal publisere fagartikler, faglige debattinnlegg og bokmeldinger og være en god publiseringskanal både for yngre og for mer etablerte forskere.

Tidsskriftet tar sikte på å finne en god balanse mellom redaksjonell planlegging (bestilling av artikler, hefter med tematiske tyngdepunkter) og publisering av artikler etter et køprinsipp, etter hvert som de blir fagfellevurdert og klargjort for trykking. Det skal legges vekt på faglig kvalitet ikke bare i frittstående artikler, men også i debattinnlegg og bokmeldinger. Derfor ønsker vi også debattinnlegg som tilpasses artikkelsjangeren og kan fagfellevurderes. Slike debattinnlegg kan for eksempel ta opp spørsmål knyttet til aktuell faglitteratur og publiseres under headingen Bokessay. Redaksjonen vil også i bredere forstand prioritere arbeidet med bokmeldinger. Det er allerede ansatt en person med særlig ansvar for dette feltet, og vi har laget egne retningslinjer for bokmeldinger.

I dette første nummeret av Teologisk Tidsskrift kan vi presentere et knippe artikler som gjenspeiler noe av den faglige bredden tidsskriftet er tiltenkt. Vi har artikler om monoteisme og kristologi i NT, om Alfred Eriksen og professorstriden, om spørsmål knyttet til oversettelse og tolkning av Jes 7,14 og om kristen spiritualitet som tverrfaglig disiplin. Etter hvert vil redaksjonen også ta initiativ til å bestille artikler om aktuelle spørsmål og planlegge tematiske tyngdepunkter for noen enkelthefter.

Med dette ønsker vi lesere og skribenter fra ulike disipliner og tradisjoner velkomne til Teologisk Tidsskrift. Det er ikke minst dere som avgjør om vi kan realisere ambisjonene med tidsskriftet.