Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Teologisk tidsskrift
Teologisk tidsskrift skal stimulere til forskning, kommunikasjon og diskusjon innenfor og mellom teologiske disipliner, tradisjoner og fagmiljø. Det skal publisere fagartikler, faglige debattinnlegg og bokmeldinger og være en god publiseringskanal både for yngre og for mer etablerte forskere. Tidsskriftet er resultat av en sammenslåing mellom Norsk Teologisk Tidsskrift og Tidsskrift for Teologi og Kirke.

Teologisk tidsskrift eies av Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo og  Det teologiske menighetsfakultetet, Oslo, og utgis i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet støttes av Norges forskningsråd.

Tidsskriftet tar sikte på å finne en god balanse mellom redaksjonell planlegging (bestilling av artikler, hefter med tematiske tyngdepunkter) og publisering av artikler etter et køprinsipp. Det skal legges vekt på faglig kvalitet ikke bare i frittstående artikler, men også i debattinnlegg og bokmeldinger. Redaksjonen ønsker også debattinnlegg som tilpasses artikkelsjangeren og kan fagfellevurderes. Slike debattinnlegg kan for eksempel ta opp spørsmål knyttet til aktuell faglitteratur og publiseres under headingen Bokessay. Redaksjonen vil også i bredere forstand prioritere arbeidet med bokmeldinger.

Tidsskriftet retter seg mot forskere, studenter og teologisk interesserte lekmenn, lærere og lektorer innen kristendomskunnskap, og prester. For den alminnelige offentlighet gir Teologisk tidsskrift en anledning til å holde seg orientert om den teologiske fagdebatten i Norge.

Teologisk tidsskrift kommer ut fire ganger i året.

Tidsskriftet er indeksert i ATLA Religion Database® (ATLA RDB®). 

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).
Redaktør:
Hallgeir Elstad
Reidar Hvalvik

Bokredaktør:
Andreas Ihlang Berg

Redaksjonssekretær: 
Olav Refvem 

Redaksjonens adresse:
Teologisk Tidsskrift
Det teologiske Menighetsfakultet
Pb 5144 Majorstuen
0302 Oslo

E-post: teologisk.tidsskrift@gmail.com 

Redaksjonsråd: 
rektor PTS Sivert Angel (Det teologiske fakultetet)
instituttleder Ingunn Folkestad Breistein (Universitetet i Agder)
professor Gunnar H. Heiene (Det teologiske menighetsfakultetet)
førsteamanuensis John W. Kaufman (Det teologiske menighetsfakultetet)
professor Jone Salomonsen (Det teologiske fakultetet)
førsteamanuensis Gerd Marie Ådna (VID vitenskapelige høgskole)
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert

FORFATTERVEILEDNING TEOLOGISK TIDSSKRIFT

INNLEVERING AV MANUS

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: teologisk.tidsskrift@gmail.com.

OM TIDSSKRIFTET

Teologisk Tidsskrift (TeoT) publiserer vitenskapelige artikler innenfor teologi og tilgrensende fagfelt på norsk. Tidsskriftet er også åpent for bidrag skrevet på de øvrige skandinaviske språkene, og i gitte tilfeller på engelsk.

Fra 2017 utgis alt innhold i Teologisk tidsskrift med gull åpen tilgang (open access gold model) og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

KRAV TIL ARTIKLER

Artikler som sendes til TeoT, kan ha et omfang på inntil 50.000 tegn med mellomrom.

SJEKKLISTE FØR INNSENDING

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Norsk sammendrag, maks 100 ord
 • Engelsk sammendrag, maks 100 ord
 • 3–5 nøkkelord på norsk og engelsk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (3–4 linjer) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.

REFERANSER

Tidsskriftet bruker referansestilen Chicago. Referanser skal oppgis i fotnoter (ikke i parentes i hovedteksten)

Dette nettstedet kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:
http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/chicago-forfatter-aar/.
 
Manuskripter som ikke følger stilen, blir sendt tilbake til forfatteren.

Bibliografi: Skal stå alfabetisk ordnet til slutt. Oppsett etter Chicago-stilen. Eksempler:

(Bok): Gløersen, Kristian. 1897. Streiftog. Lidt af Hvert fra Jagten og Naturen. Kristiania: Cappelen.

(Artikkel fra bok): Dahlerup, Pil. 2010. «Brev som spor. Oda Krohgs danske forbindelser». I Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen, redigert av Per Thomas Andersen, Pil Dahlerup og Steinar Gimnes, 43–69. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

(Tidsskriftartikkel): Brekke, Marit. 1996. «På jakt etter ein gløymd sjanger. Eit blikk på topografiens historie i Noreg». Replikk Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap 2, (3): 12–16.

(Film): Øvrelid, André. 2010. Trolljegeren. Film. (Nettside uten forfatter): Store norske leksikon. 2012. «Hans Jæger». Lest 27. november 2015. https://snl.no/Hans_Jæger.

DOI

Merk at referansene alltid skal inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med Chicago-referansestilen: Gueorgi Kossinets og Duncan J. Watts, «Origins of Homophily in an Evolving Social Network» American Journal of Sociology 115 (2009): 411, accessed February 28, 2010, DOI: 10.1086/599247.
 

SITAT I TEKSTEN

Artiklene bør forholde seg til kildene på originalspråket. Sitater fra andre språk enn engelsk, dansk og svensk skal som en hovedregel suppleres med oversettelser til norsk. Både tekstutgaver og eventuelt moderne oversettelser skal derfor oppgis.

SPESIALTEGN

Gresk og hebraisk gjengis fortrinnsvis med gresk og hebraisk font (unicode). Alternativt kan det translittereres etter reglene for «general-purpose style» i The SBL Handbook of Style.

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Av hensyn til sitatretten må alle illustrasjoner være relevante og anses som komplement til teksten.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

NOTER

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter).

VURDERINGSPROSESSEN

Bidrag som sendes inn til Teologisk tidsskrift, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Fagfellevurdering: Redaksjonen praktiserer ekstern fagfelleordning med dobbel anonym vurdering og minimum to uavhengige fagfeller.  Redaksjonen foretar en første vurdering av alle innkomne manus før eventuell ekstern fagfellevurdering igangsettes.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

ETTER PUBLISERING

Teologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

INNLEVERING AV MANUS

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: teologisk.tidsskrift@gmail.com.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon