Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Teologisk tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Teologisk tidsskrift skal stimulere til forskning, kommunikasjon og diskusjon innenfor og mellom teologiske disipliner, tradisjoner og fagmiljø.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, bokessays, faglige debattinnlegg og bokmeldinger og være en god publiseringskanal både for yngre og for mer etablerte forskere, og tar sikte på å finne en god balanse mellom redaksjonell planlegging (bestilling av artikler, hefter med tematiske tyngdepunkter) og publisering av artikler etter et køprinsipp. Det skal legges vekt på faglig kvalitetsvurdering både i frittstående artikler og i debattinnlegg og bokmeldinger.

Teologisk tidsskrift retter seg mot forskere, studenter og teologisk interesserte lekmenn, lærere og lektorer innen kristendomskunnskap, og prester. For den alminnelige offentlighet gir tidsskriftet en anledning til å holde seg orientert om den teologiske fagdebatten i Norge.

Teologisk Tidsskrift utgis av Universitetsforlaget på vegne av Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo og  Det teologiske menighetsfakultet, Oslo, med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Teologisk tidsskrift utgis med åpen tilgang (open access) og kommer ut fire ganger årlig.
Teologisk Tidsskrift er resultat av en sammenslåing i 2012 mellom Norsk Teologisk Tidsskrift og Tidsskrift for Teologi og Kirke.

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIGE REDAKTØRER
Hallgeir Elstad, professor, Det teologiske fakultet, UiO
Gard Granerød, professor, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo

BOKREDAKTØR
Vemund Blomkvist, førstelektor, Det teologiske fakultet, UiO

REDAKSJONSSEKRETÆR
Marthe Bogen, seniorkonsulent IAHK, Universitetet i Oslo

REDAKSJONSRÅD 
Sivert Angel, professor, Det teologiske fakultetet, UiO
Espen Dahl, professor, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
Jeppe Bach Nikolajsen, førsteamanuensis, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo
Kristin Joachimsen, professor, MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, Oslo
Werner G. Jeanrond, professor, Det teologiske fakultetet, UiO
Gerd Marie Ådna, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole

KONTAKT REDAKSJONEN
teologisk.tidsskrift@gmail.com

Teologisk Tidsskrift
Det teologiske fakultet, UiO
Pb 1023 Blindern
0315 Oslo


 
(Gjelder fra vol. 5, 2017)

Teologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift som utgis med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.  

OM TIDSSKRIFTET

Teologisk tidsskrift publiserer vitenskapelige artikler innenfor teologi og tilgrensende fagfelt på norsk. Tidsskriftet er også åpent for bidrag skrevet på de øvrige skandinaviske språkene, og i gitte tilfeller på engelsk.

Fra 2017 utgis alt innhold i Teologisk tidsskrift med åpen tilgang (open access) og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

INNLEVERING AV MANUSKRIPTER

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter er ført i henhold til veiledningens standard
 • et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: teologisk.tidsskrift@gmail.com.

KRAV TIL MANUSKRIPTER

Manuskripter som sendes inn til tidsskriftet må ikke være publisert eller være under vurdering til publisering andre steder. Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert av redaksjonen.

Artiklene kan ha et omfang på mellom 30.000 og 50.000 tegn med mellomrom.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel (norsk og engelsk)
 • Norsk sammendrag, maks 100 ord
 • Engelsk sammendrag, maks 100 ord
 • 3–5 nøkkelord på norsk og engelsk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Nummererte figurer og tabeller
 

REFERANSER

a) Henvisning til et sted i en bok gjøres slik (evt. serie angis i forkortelse): Karin Bornkamm, Christus – König und Priester: Das Amt Christi bei Luther im Verhältnis zur Vor- und Nachgeschichte (BHT 106; Tübingen: Mohr Siebeck, 1998), 67f., 78–80.

b) Bidrag i en antologi oppgis slik: Peder Borgen, «Militant proselyttisme og misjon», i Ad Acta: Studier til Apostlenes gjerninger og urkristendommens historie (red. R. Hvalvik og H. Kvalbein; Oslo: Verbum, 1994), 9–26. Vises det til et bestemt sted i bidraget, føres det i parentes til slutt: … 9–26 (20).

c) Artikkel i tidsskrift: Bruk tidsskriftets fulle navn og oppgi ev. DOI-kode (som klikkbar URL) til slutt: Harald Hegstad, «Dåpen som hendelse og prosess», Teologisk tidsskrift 6 (2017): 176–94 (178), DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1893-0271-2017-03-02. Heftenummeret oppgis bare dersom hvert hefte pagineres separat, f.eks. Nytt norsk kirkeblad 41, nr. 2 (2013): 3–7.

d) Avisartikler: Jon Magne Lund, «Til gagn for NRK», Vårt Land, 11.2.2014.

e) For nettstedsinnhold, med eller uten navngitt forfatter, oppgis helst nettsidens (oppdaterings)dato: «Dahl, Myrseth og Lalim går videre», www.kirken.no/?event=dolink&FamID=387844, 29.1.2014. Er siden ikke datert, angis dato for sitering/besøk.

Senere henvisninger til samme publikasjon gis i kortform, f.eks. Hegstad, «Dåpen», 188f. Forkortelsene «f.», «ibid.» og «idem» kan brukes; unngå imidlertid «op. cit.» og «ff.». Henvisninger til (klassiske) kilder settes i parentes i hovedteksten, f.eks. (Cicero, Nat. d. 1.1–3), og med angivelse av tekstutgave i en note.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

SITAT I TEKSTEN

Artiklene bør forholde seg til kildene på originalspråket. Sitater fra andre språk enn engelsk, dansk og svensk skal som en hovedregel suppleres med oversettelser til norsk. Både tekstutgaver og eventuelt moderne oversettelser skal derfor oppgis.

SPESIALTEGN

Gresk og hebraisk gjengis fortrinnsvis med gresk og hebraisk font (unicode). Alternativt kan det translittereres etter reglene for «general-purpose style» i The SBL Handbook of Style.

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Disse nummereres fortløpende.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

VURDERINGSPROSESSEN

Bidrag som sendes inn til Teologisk tidsskrift, må ikke være under vurdering noe annet sted. 

Fagfellevurdering: Redaksjonen praktiserer ekstern fagfelleordning med dobbel anonym vurdering og minimum to uavhengige fagfeller.  Redaksjonen foretar en første vurdering av alle innkomne manus før eventuell ekstern fagfellevurdering igangsettes.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaksjonen etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaksjonen ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en førstekorrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

ETTER PUBLISERING

Teologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Forfatteren beholder opphavs- og utgivelsesretten til egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig får alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon