Vi kan førestille oss det slik: Bankdirektør Matthias Conrad Peterson sit atter på leseplassen i stua og har opna fredagsutgåva av byens adresseavis; det har gått tjuesju år no sidan han sjølv sa opp som redaktør. Han blar om, og der, på tredje side, finn han dette:

At, i Anledning af en, i Trondhjems Adressecontoirs-Efterretninger No. 43 for d.A. indrykket Annonce, dateret Christiansund den 22de Mai 1826, Justits-Action for Misbrug af Trykkefriheden er, efter derom erholdet høiere Ordre af 11te August dette Aar, herfra blevet institueret anlagt imod nævnte Blads Redacteur, som den der har understillet sig Sagen for den anonyme Forfatter, det vorder som i Efterkommelse af Bestemmelsen i Forordningen af 27de September 1799 § 18 til Følge ergaaede Kongelige Resolution af 13de Juli 1821 efter dertil imodtagne høiere Befaling af 27de forrige Maaned herved offentliggjort.1

Peterson hugsar artikkelen, den var om hans eige hjertebarn, 17. mai-feiringa som han sjølv tok det første initiativet til i 1823. Den fortalde om årets strålande 17. mai-feiring i Kristiansund der det norske flagget vaia på skipa i hamna og unionsflagget hang på det kongelege tollkammeret og kanonane drønna til seint på kveld og folk samla seg til selskap og ønskte kvarandre til lykke med ord som desse: «Held for Norge! Gid dets Constitution stedse forblive ukrænket og ethvert Angreb paa Samme ligesaa kjækt afværges, som det skede paa sidste Storthing!»2

Peterson går til skriveplassen, som det gjennom åra etter 1814 har runne ein strøm av artiklar frå og også ei og anna bok, dyppar pennen i blekkhuset og skriv eit avisinnlegg som han ettertenksamt lar slutte slik:

I den mod mig i Aaret 1821 anlagte Justitsaction for (formeentlig) Overtrædelse af Trykkefriheden har jeg overtydende beviist, at Forordn. af 27de Septbr. 1799 ikke kan gjelde ved Siden af Constitutionens liberale § 100, for saavidt hiin strider mod Grundloven eller de provisoriske Anordninger, som imidlertid maatte udgives; dette er erkjendt af de tre Retter, der have dømt i min Sag og frifundet mig. Man behage at læse min Proces, som jeg til min store Skade har ladet trykke, og hvoraf de Lysthavende endnu kunne blive serverede med Exempl., der koste pr. Stk. 1 Spd.;3 jeg kan saamæn ikke gjøre det billigere, især da det som fandt Sted ved Frederikshald volder os Alle Efterveer.

Matth. Conr. Peterson.Sst. nr. 91, 14.11.1826.