Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
It takes two to tango!
Gáibiduvvo eanebuš olbmot dánsut tango!
(side 182-184)
av Wibecke Årst, Vidar Hårvik, Asbjørn Larsen, Gunhild Johansen, Vår Mathisen & Rita Sørly
Vitenskapelig publikasjon
(side 185-196)
av Olav Tangvald-Pedersen & Juni Raak Høiseth
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen beskriver hvordan en brukerrepresentant/medforsker og en akademisk skolert forsker metodisk kan samarbeide for å sikre at to selvstendige og uavhengige stemmer analyserer, kommenterer og utfyller hverandre i forståelsen av hva det innebærer å oppleve tilhørighet til sin arbeidsplass. Gjennom to individuelt baserte analyser av samme datamateriale, etterfulgt av en dialog rundt disse analysene ønsker forfatterne å vise at brukerstemmen kan få et selvstendig uttrykk innenfor et forskningsprosjekt, og at brukerstemmen i dialog med forskerstemmen bidrar til å utfordre, berike og nyansere forskerstemmens analyse av datamaterialet.

This article describes how a participant researcher and an academically trained researcher can cooperate methodologically in order to warrant the existence of two independent voices analyzing and commenting on what it implies to experience a sense of belonging to the work place. Through two different and individually based analyses of the same material, succeeded by a dialogue related to these analyses, the authors want to demonstrate how to enact an independent user voice within a research design, and how this user voice contributes to challenge and enrich the traditional researcher voice.

Vitenskapelig publikasjon
(side 197-209)
av Roar Stokken & Knut Hunnes
SammendragEngelsk sammendrag

Kva skal til for å vere ein god tverrprofesjonell samarbeidar? Artikkelen undersøkjer dette spørsmålet på basis av intervju med 15 tilsette i ei kommunal teneste for rus- og psykisk helse. Funna vert analysert i lys av at teamet er eit praksisfellesskap mellom fleire profesjonar. Diskusjonen viser korleis ein god tverrprofesjonell samarbeidar bidrar til utviklinga av fellesskapet og samarbeidet i samspel med dei andre. Vi hevdar difor at det å nytte praksisfellesskapet som forståingsramme for tverrprofesjonelle team, tilfører viktige aspekt til dynamikken i tverrprofesjonelt samarbeid.

What are the prerequisites for being a good interprofessional collaborator? This article investigates this question based on 15 interviews with the staff of Community Addiction and Mental Health Services. The findings are analysed on the basis of the staff being an interprofessional community of practice. The discussion demonstrates how a good interprofessional collaborator contributes to the development of the community and the collaboration. We claim that communities of practice as framework for understanding interprofessional teams contribute important aspects to understanding the dynamics of interprofessional collaboration.

(side 210-222)
av Åse Renolen, Christine Øye, Connie Straume & Tove Klepsvik
SammendragEngelsk sammendrag

Brukerkunnskap er sentralt i utdanning av psykisk helsearbeidere. Artikkelen presenterer funn fra et pedagogisk aksjonsforskningsprosjekt hvor erfaringsmedarbeidere har vært deltagere i refleksjonsgrupper med studenter på tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid. Hensikten var å utforske på hvilken måte erfaringsmedarbeiderne bidro til studentenes læring knyttet til brukerkunnskap, samt hvilket utbytte erfaringsmedarbeiderne hadde av å delta i refleksjonsgruppene. Funnene viste at erfaringsmedarbeiderne kunne utfordre studentenes kunnskapsgrunnlag i psykisk helsearbeid hvis erfaringene ble formidlet på en troverdig og nyansert måte. Videre fant vi at deltagelse i refleksjonsgruppene bidro til refleksjon omkring egen rolle hos erfaringsmedarbeiderne og økt selvinnsikt knyttet til egen personlig historie.

User knowledge is important in education of mental health workers. This article presents a pedagogical action research project where service users have participated in reflection groups with students of interdisciplinary post-graduate education in mental health care. The purpose was to explore how the service users contributed to students’ learning regarding user knowledge, and also what the service users gained from co-reflecting with the students. The findings show that the service users challenged the students’ knowledge, if their user experiences were presented in a nuanced way. The service users, further, developed new perspectives of their roles, and deeper insight into their own personal history.

«Vi løfter hverandre opp og fram!»
Erfaringer fra «Nye horisonter»-kurset for erfaringsmedarbeidere/likemenn
(side 223-236)
av Eva Biringer, Agathe Svela, Randi Kydland & Inger Kari Nerheim
SammendragEngelsk sammendrag

Kurset «Nye horisonter» for erfaringsmedarbeidere/likemenn ble utviklet i en brukerinvolvert, delvis brukerstyrt prosess i Helse Stavanger, Helse Fonna og kommunene rundt. I alt ble 10 kurs gjennomført fra 2016 til 2019. Artikkelen presenterer utvikling, gjennomføring og evaluering av kurset. Åttien kursdeltakere besvarte spørreskjema ved oppstart og avslutning av hver kursbolk. Kursdeltakernes tilbakemeldinger var overveldende positive. Kursevalueringen viste at kursdeltakerne reflekterte over maktforhold, håp, deltakelse i samfunnet, vekst i egen bevissthet og kraft samt over forholdet til profesjonelle hjelpere. Studien gir en pekepinn på om kursets innfallsvinkler kan være av verdi i en generell opplæring av erfaringsmedarbeidere i psykisk helsevern- og rustjenestene.

The “New Horizons” course for peer-support workers was developed in a service user-involved process in Helse Stavanger HF and Fonna Local Health Trusts with surrounding communities. Altogether 10 courses were conducted from 2016 to 2019. Eighty-one course participants completed questionnaires at the start and end of each course. Feedback from participants was overwhelmingly positive. Plenary discussions and listening to others’ experiences were rated as most useful approaches. The course evaluation showed that participants reflected on power issues, hope, personal potential and relations with professional helpers. Hopefully, the study contributes to the recovery-orientation of mental health and addiction services in Norway.

Nøkkelen er likeverd
Recoverykursleiarar sine erfaringar med samskaping
(side 237-247)
av Kristin Ådnøy Eriksen & Cathrine Vea Storesund
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen beskriver kursleiarar sine erfaringar med å bidra til samskaping i recoverykurs inspirert av Recovery College. Kursleiarane bidro til og deltok i likeverdige fellesskap, der ein jobba med ulike emne med utgangspunkt i eigne levde liv der og då. Å ta av seg maska, å vera tydeleg og fleksibel og møte andre med respekt og entusiasme var viktig for å bidra til samskapingsprosessar. I gjensidige relasjonar blir ein til hjelp for kvarandre, og kompetanse på fasilitering kan vera eit bidrag til å skape gode sosiale arenaer i psykisk helsearbeid.

The paper describes course leaders’ experiences of their contributions to co-creation in courses inspired by Recovery Colleges. The course leaders contributed to and were part of reciprocal relationships. The focus was on their own lived lives. To reveal one’s face, to be assertive and flexible, and to meet the other with respect and enthusiasm were important to contribute to co-creational processes. In reciprocal relationships the participants are helpful to each other, and facilitation skills may be useful in order to create social settings in the mental health services.

Godt eksempel
(side 254-258)
av Wigdis Sæther, Dagfinn Bjørgen, Ingvild M. Kvisle, Anne B. Plathe & Christina Kildal
Sammendrag

Institutt for psykisk helse ved fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, videreutdanning og master psykisk helsearbeid, har siden 2016 samarbeidet med kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) om eksamen. I dialog mellom emneansvarlig ved utdanningen og daglig leder ved KBT utviklet ideen seg om å utvikle en praktisk erfaringsform i emnet «Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering» hvor brukerperspektivet kunne integreres både i utforming og gjennomføring av eksamen. Resultatet av dette samarbeidet viser at studentene hadde stort læringsutbytte. Brukerperspektivet ble mere levende for dem. De fikk en større bevissthet om og et mer nyansert bilde av brukermedvirkningens betydning i deres fagutøvelse.

Årgang 16

www.idunn.no/tph

Tidsskrift for psykisk helsearbeid utgir fire utgaver i året.

Redaktør

Rita Sørly, Seniorforsker, NORCE, avd. samfunn, Tromsø

Redaksjonssekretær

Aud Aasen

Fagråd

Kjetil Orrem, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Kristian Kise Haugland, Mental helse

Helge Ramsdal, Høgskolen i Østfold

Tor Helge Tjelta, Norsk forening for psykisk helsearbeid

Redaksjonens adresse

E-post: redaksjonen.tph@gmail.com

Post:

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

v/Rita Sørly

NORCE avdeling samfunn

Postboks 6434, 9294 Tromsø

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon