Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 120-121)
av Rita Sørly
Integrere eller isolere?
Lederes ivaretakelse av samfunnsansvar i private virksomheter som produserer offentlige velferdstjenester
Vitenskapelig publikasjon
(side 122-134)
av Stephen Sirris & Torunn Aalerud Hansen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelens mål er å utforske hvordan ledere ivaretar samfunnsansvar i private virksomheter som leverer bo- og omsorgstjenester til det offentlige. I et ledelsesfaglig perspektiv undersøker vi gjennom en intervjustudie samfunnsansvar innenfor psykisk helsearbeid. Vi analyserer økonomiske, juridiske, etiske og filantropiske dimensjoner av samfunnsansvar. Lederne integrerer dimensjonene ved å utvikle fleksible og tilpassede tjenestetilbud for brukerne, sikre kvalitet i tjenestene, tilstrebe refleksjon omkring problemstillinger i praksis, samt bidra i lokalmiljøet. Samfunnsansvarsdimensjonene representerer ifølge lederne organisatoriske kjerneoppgaver, men spenninger mellom dimensjonene gir lederutfordringer. Lederne beskriver samfunnsansvar som en etisk grunnlagstenkning hvor verdibevissthet ikke isoleres, men preger daglig ledelsespraksis.

This article identifies how managers practice corporate social responsibility (CSR) in private businesses that produce housing and care services on behalf of the public. In a managerial perspective drawing on interviews, we explore economic, juridical, ethical and philanthropic dimensions of CSR within the field of mental health work. The managers integrate CSR-dimensions by developing flexible health services suited to individual clients, providing quality in the services, seeking reflection about practical dilemmas, and contributing to the local community. Managers describe the CSR-dimensions as organizational core tasks, yet tensions between CSR-dimensions constitute managerial challenges. According to the managers, CSR represents an ethical way of thinking where values-consciousness informs everyday managerial practices.

Vitenskapelig publikasjon
(side 135-146)
av Marthe Johanne Grue, Marie Karoline Sandvig Bytingsvik & Signe Hjelen Stige
SammendragEngelsk sammendrag

I denne studien har vi undersøkt hva mennesker som har kommet til Norge som flyktninger har opplevd som viktig for omstillingsprosessen i nytt land. Vi gjennomførte ti semistrukturerte, kvalitative intervjuer med mennesker med flyktningbakgrunn. Deltakerne opplevde at egen innsats (personlighet, motivasjon og egenskaper), møter med andre (å bli sett på som et unikt individ og ikke en representant for en gruppe), samt mulighetene til å delta i samfunnet var viktige for omstillingsprosessen i nytt land. Funnene tydeliggjør innsatsen deltakerne la ned i omstillingsprosessen og viser samtidig hvordan mottakersamfunnet kan legge til rette for omstilling gjennom strukturelle tiltak, som oppholdstid i asylmottak, mulighet for å lære språk og komme i arbeid, og ved å fasilitere gode og anerkjennende mellommenneskelige møter.

In this study we have explored what people who came to Norway as refugees experienced as contributing to their readjustment in a new country. We conducted ten semi-structured qualitative interviews with people who came to Norway as refugees. The participants experienced that their own efforts (personality, motivation, and traits), interpersonal encounters (being seen as a unique person and not only a representative for a group), and opportunities to participate in the host country were important in the process of readjustment. Our findings shed light on the efforts these participants put into the readjustment process, but also show how the host country can ease readjustment through structural measures, such as time spent in reception centers, possibilities to learn the language and get employment, and by facilitating genuine meetings between people.

(side 147-157)
av Berit A. Aanesen & Ingunn Vatnøy
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen er et enkeltcase-studium som diskuterer potensialet i en nærmere beskrevet systematisk flernivå-refleksjonsmetode; tripleksrefleksjon. Diskusjonen støttes på relevant litteratur og illustreres med utdrag fra en reell e-postbasert psykoterapeutisk dialog. E-postterapi er en voksende lavterskelarena karakterisert ved et vidt spekter av profesjoner og metoder. Dialogen er samtidig sterkt preget av mediets særtrekk. Vår evaluering antyder at refleksjonsmodellen kan ha verdi for både klienter og terapeuter ved å stimulere forståelse og refleksivitet og styrke identitet. Tilnærmingen bidrar til å åpne flere perspektiver og kan dermed utgjøre et nytt integrerende og helhetsrettet bidrag.

Applicability of the triplex reflection model in e-mailbased therapy: A single-case study discussing possible benefits of application of a systematic multilevel reflection model. The discussion is supported by relevant literature and illustrated with excerpts from an e-mailbased psychotherapeutic dialogue. E-mailbased therapy is a growing low-threshold arena characterized by a wide diversity of professions and methods, with dialogue strongly influenced by media characteristics. Our evaluation suggests that the reflection model can be valuable for both clients and therapists by stimulating understanding and reflectivity and strengthening identity. The approach contributes to opening perspectives and may constitute a new integrative and holistic approach.

Bokanmeldelse
(side 173-176)
av Vår Mathisen

Årgang 16

www.idunn.no/tph

Tidsskrift for psykisk helsearbeid utgir fire utgaver i året.

Redaktør

Rita Sørly, Seniorforsker, NORCE, avd. samfunn, Tromsø

Redaksjonssekretær

Aud Aasen

Fagråd

Kjetil Orrem, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Kristian Kise Haugland, Mental helse

Helge Ramsdal, Høgskolen i Østfold

Tor Helge Tjelta, Norsk forening for psykisk helsearbeid

Redaksjonens adresse

E-post: redaksjonen.tph@gmail.com

Post:

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

v/Rita Sørly

NORCE avdeling samfunn

Postboks 6434, 9294 Tromsø

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon