Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 68-69)
av Rita Sørly
(side 70-79)
av Ole Martin Nordaunet
SammendragEngelsk sammendrag

Aktivitet er et sentralt begrep i recovery. Denne litteraturgjennomgangen undersøker hvordan aktivitet oppleves og erfares, samt hvordan dette påvirker recovery fra psykiske lidelser og/eller ruslidelse. Litteraturgjennomgangen tar utgangspunkt i 42 utvalgte artikler ved hjelp av SALSA-rammeverk for litteraturgjennomgang. Artiklene har blitt innhentet gjennom systematisk databasesøk og deretter vurdert og strukturert i en syntese. Tematisering av datamaterialet resulterte i fire temaer: 1) Aktivitet fører til recovery, 2) Aktivitet fører til opplevelse av tilstedeværelse, mestring og velvære, 3) Å være aktiv er sosialt og skaper en arena for medborgerskap, og 4) Å være aktiv gir identitet gjennom handling.

Activity is a key concept in recovery. This literature review examines how activity is experienced and how this affects recovery from mental disorders and/or substance abuse. The literature review is based on 42 selected articles using the SALSA framework for literature review. Articles have been obtained through systematic database searches and have been assessed and structured in a synthesis. Thematization resulted in four themes: (1) Activity leads to recovery; (2) Activity leads to the experience of presence, coping, and well-being; (3) Being active is an arena for citizenship and socialization; and (4) Being active promotes identity through action.

Vitenskapelig publikasjon
(side 80-89)
av Gunnar Vold Hansen, Ragnhild Fugletveit & Petter Arvesen
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen belyses prosjektet Pedalen sykkelverksted. Pedalen er et tiltak hvor målet er å legge til rette for arbeidstrening for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Artikkelens problemstilling er: Hvordan kan arbeidstrening belyses som recovery-strategi? Gjennom tolv kvalitative intervjuer med ansatte og ledere konkluderer vi med at tilbudet som gis ved «Pedalen» sykkelverksted kan fremstå som en recovery-strategi. Artikkelen argumenter for at det bør etableres flere arbeidsplasser eller arbeidstiltak med sikte på å legge til rette for personlig recovery blant mennesker med psykiske lidelser og /eller rusproblemer.

The study describes vocational work in an ordinary workplace for people with mental health problems or alcohol/drug problems. The aim for this study is to explore in what ways such work can be interpreted as a personal recovery strategy for people with mental health problems or drug problems. The study is based on 12 qualitative interviews with managers and workers placed in an ordinary workplace. The article argues that work in ordinary workplaces for people with mental health problems or drug problems can lead to personal recovery.

Vitenskapelig publikasjon
(side 90-100)
av Reidar Pettersen Vibeto, Marit Borg, Tommy Lunde Sjåfjell, Stian Nissen Biong & Bengt Eirik Karlsson
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen er basert på en mastergradsoppgave der hensikten var å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan fagpersoner beskriver sitt samarbeid med beboer for å styrke beboers rolle. Studiens kontekst er et botilbud for mennesker med ROP-lidelser. Studiens data er hentet fra flerstegs fokusgruppeintervjuer med fagpersoner i boligen. Studien belyser betydningen av trygghet gjennom relasjoner og trygghet ved stedet. Studien belyser videre betydningen av stolthet gjennom mestring og skryt som gjødsel til stolthet.

This article is based on a masters thesis exploring how professionals work in a recovery-oriented manner within houses for people with dual diagnosis. The data was gathered through multistage- focus group interviews with professionals. The study highlights the importance of safety trough relationships and safety at the residence. The study also highlights the importance of self-pride trough mastering and positive feedback as a contribution to self-pride.

Fortelling
(side 101-110)
av Merete Nesset
Kritisk blikk
(side 111-115)
av Gunn Helen Kristiansen
Bokanmeldelse
(side 116-117)
av Helga Helland Finstad

Årgang 16

www.idunn.no/tph

Tidsskrift for psykisk helsearbeid utgir fire utgaver i året.

Redaktør

Rita Sørly, Seniorforsker, NORCE, avd. samfunn, Tromsø

Redaksjonssekretær

Aud Aasen

Fagråd

Kjetil Orrem, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Kristian Kise Haugland, Mental helse

Helge Ramsdal, Høgskolen i Østfold

Tor Helge Tjelta, Norsk forening for psykisk helsearbeid

Redaksjonens adresse

E-post: redaksjonen.tph@gmail.com

Post:

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

v/Rita Sørly

NORCE avdeling samfunn

Postboks 6434, 9294 Tromsø

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon