Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 186-187)
av Ragnhild Fugletveit og Hege Sjølie
Vitenskapelig publikasjon
(side 188-199)
av Anne-Marit Finbak Hassel, Laila Hilstad og Johanne Alteren
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Artikkelen belyser pasienterfaringer ved deltakelse i temabasert samtalegruppe ved allmennpsykiatrisk døgnavdeling. Syv tidligere pasienter ble intervjuet. Kvalitativ innholdsanalyse etter Graneheim og Lundman ble benyttet. «Å være i relasjon med seg selv og andre» står fram som essensen i pasienterfaringene. Funnene viser at pasientene «kjente seg igjen i hverandres erfaringer», «opplevde samhold», «følte seg sett og verdsatt» og «utfordret seg selv». En gruppebehandling som skaper rom hvor pasientene kan møte hverandre med engasjement, hadde betydning for bedring av deres psykiske helse. Innlagte pasienter med alvorlige psykiske lidelser kan nyttiggjøre seg tilrettelagt gruppebehandling som temabasert samtalegruppe.

Nøkkelord: pasienterfaringer, temabasert samtalegruppe, allmennpsykiatrisk døgnavdeling, relasjoner, samhold, engasjement

Abstract

This article illuminates patient experiences of participating in a theme-based group in a general psychiatric ward. Seven former patients were interviewed. Qualitative content analysis by Graneheim and Lundman was used. «Being in a relationship with themselves and others» stands out as the essence of the patients’ experiences. The findings indicate that the patients «recognized themselves in each other’s experiences», «experienced cohesion», «felt seen and appreciated», and «challenged themselves». A type of group therapy that creates a space where the patients can meet each other with engagement had significance for improving their mental health. Hospitalized patients with serious mental disorders can benefit from facilitated group therapy, such as theme-based groups.

Vitenskapelig publikasjon
(side 201-208)
av Steinar Nodeland, Inger Beate Larsen, Khunche Mohamedi, Siren Nodeland og Anders Johan W. Andersen
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Studien er del av et pågående forskningsprosjekt med fokus på mestring og verdighet innen tjenester for feltet psykisk helse og rus i en norsk kommune. Studien undersøker meningsinnholdet i begrepene «mestring» og «verdighet», slik de blir forstått av brukere, pårørende og ansatte. Studien har et eksplorativt, deskriptivt og tolkende design og benytter fokusgruppeintervju. Artikkelen viser fem hovedfunn hvor mestring og verdighet er å forstå som a) klassebegrep, b) relasjonsbegrep, c) bedringsbegrep, d) hverdagsbegrep og e) normalitetsbegrep. Studien konkluderer med at begrepene først får innhold i konkrete praktiske og mellommenneskelige situasjoner.

Nøkkelord: mestring, verdighet, relasjon, psykisk helse, kommunale tjenester

Abstract

The study is part of an ongoing research project focusing on coping and dignity within mental health and substance abuse care in a Norwegian municipality. The research addresses the meaning of the concepts «coping» and «dignity», as understood by patients, carers and professionals. The study has an explorative, descriptive and interpretive design using focus group interviews. The findings are: (a) a concept of class, (b) a concept of relation, (c) a concept of recovery, (d) a concept of everyday life and (e) a concept of normality. The conclusion underlines that the concepts will primarily develop content in practical and interpersonal situations.

Vitenskapelig publikasjon
(side 210-220)
av Stian Biong og Linn Gjersing
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Studien beskriver brukertilfredsheten med samarbeid før, under og etter en intervensjon for å øke miljøarbeideres kompetanse i språk og språkobservasjoner i et lavterskel hybelhus. Beboere fra to andre hybelhus uten intervensjon var kontrollgruppe. Forskjeller i gjennomsnittsskår mellom beboere i hybelhus med og uten intervensjon ble undersøkt med Students t-test. Før og under intervensjonen var beboerne ved hybelhusene uten intervensjon i gjennomsnitt litt mer fornøyd med samarbeidet med ansatte. Etter intervensjonen var det beboerne fra hybelhuset med intervensjon som var mest fornøyd. Opplæring av ansatte i språk og språkobservasjoner kan gi økt tilfredshet blant beboerne når det gjelder samarbeidet med ansatte.

Nøkkelord: rusproblemer, samarbeid, miljøterapi, beskrivende statistikk, Students t-test

Abstract

This study describes user satisfaction with staff collaboration and support, within a low-threshold housing facility, before, during and after a staff intervention. The intervention aimed to increase staff knowledge of language and language observations. Residents in two similar housing facilities were included as a control group. Differences in mean scores were examined using student’s t-test. Before and during the intervention, residents without intervention were more satisfied with their collaboration and support from staff, but four months later, the residents with intervention were more satisfied. Staff training in languages and language observations may be beneficial for residents in low-threshold housing facilities.

Vitenskapelig publikasjon
(side 221-231)
av Knut Ivar Bjørlykhaug og Skender Redzovic
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Formålet med denne studien var å undersøke opplevelsen til voksne brukere i møte med ambulante akutteam og oppfølgingsteam. Fem informanter i alderen 28–41 år ble dybdeintervjuet om sine opplevelser etter å ha fått hjelp med teamene. Funnene i denne studien peker på at hjemmebehandling fra ambulante akutteam og oppfølgingsteam kan være til god hjelp gjennom et sykdomsforløp. Fire av informantene forteller på ulike måter at hjelpen de fikk var på egne premisser i en kontekst de opplevde som en styrke. Disse informantene beskriver et godt tillitsforhold til hjelperne og at de lærte noe i behandlingen. En av informantene opplevde imidlertid at teamet ikke møtte behovene hennes, men i stedet var mest opptatt av medisiner. Mer forskning rundt negative erfaringer med ambulante akutteam og oppfølgingsteam er nødvendig.

Nøkkelord: ambulante akutteam, hjemmebehandling, brukererfaring, psykisk helsearbeid, psykisk helsevern, kvalitativ studie

Abstract

The aim in this study was to collect in-depth knowledge from adults with user experience of receiving treatment from home treatment/crisis resolution teams. Five adult users aged 28–41 years were interviewed about their experiences with HT/CR. This study points out that home treatment can be experienced as a positive and trustworthy service. Resources in the home context, treatment that focused on what the informants experienced as most important, and trusting the team members, were important elements, all crucial for good mental health work and recovery. However, one of the informants experienced home treatment as a failure and reported that the main focus of the team was to hand out medicine. More research on negative experiences with HT/CR is needed.

Vitenskapelig publikasjon
(side 232-241)
av Gunnar Vold Hansen
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Kriminalomsorgen i Norge tilbyr programmet «Pappa i fengsel» for at fedre i fengsel skal bli bedre til å følge opp barna sine både mens de soner og etterpå. På bakgrunn av i alt 38 semistrukturerte intervjuer med innsatte som har gjennomført programmet, mener vi at det er grunn til å tro at programmet bidrar til å øke deltakernes kompetanse til å fylle farsrollen. Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at «Pappa i fengsel» bidrar til at pappa tar et større ansvar for barnas situasjon, de får bedre kompetanse til å følge dem opp, og kontakten mellom barn og pappa blir bedre. Konklusjonen er derfor at programmet bidrar til at deltakerne blir bedre i stand til å fungere som fedre både mens de soner og etterpå.

Nøkkelord: «Pappa i fengsel», kriminalomsorg, programmer, barn av innsatte i fengsel

Abstract

Correctional Services of Norway offers the program «Fathers in Prison» for fathers serving time, in order to qualify them to follow up their children both while they are serving and afterwards. On the basis of a total of 38 semi-structured interviews with inmates who have completed the program, we conclude that there is reason to believe that the program is enhancing their qualifications to be a father. Feedback from participants indicates that «Fathers in Prison» causes fathers to take greater responsibility for their children’s situation; it strengthens the fathers’ skills to follow them up, and contact between children and fathers gets better. The conclusion is that the participants improve their skills as fathers as a result of the program, both while they are in prison and afterwards.

(side 242-251)
av Trine Lise Bakken, Inger Lise Sundby, Gunn Helen Klevmoen, Anne-Karin Rustad Rudi, Arne-Henrik Elvehaug, Sara Fuchse og Siv Helene Høidal
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Artikler om psykoedukative flerfamiliegrupper for voksne med utviklingshemning er hittil fraværende, både på norsk og engelsk. I denne artikkelen beskrives planlegging og tilpasning av metode for til sammen seks psykoedukative flerfamiliegrupper med deltagere som har lett eller moderat utviklingshemning. Artikkelen bygger på intervju med gruppeledere. Mal for flerfamiliegruppetilbud som gis til pasienter i den generelle befolkningen, har blitt fulgt med noen tilpasninger. Tema har omfattet vennskap, økonomi, hygiene, sykdomsforståelse og behov for hjelp. Det har vært servert et enkelt måltid i gruppemøtene. Erfaringene med gruppene har vært gode.

Nøkkelord: utviklingshemning, autismespekterforstyrrelse, psykisk helse, psykososiale intervensjoner, psykoedukativ flerfamiliegruppe

Abstract

There is a dearth of articles addressing psychoeducational multifamily groups for adults with intellectual disabilities. The present article presents planning and adjusting of the methodology for altogether six psychoeducational multifamily groups with participants who have mild or moderate intellectual disabilities. The article is based on information from the clinicians who led the groups. The multifamily groups have been conducted for patients in the general population, with a few adjustments. Topics encompassed friendship, personal economy, hygiene, understanding of mental illness, and the need for help. A basic meal has been served in every group meeting. The experiences have been favorable.

(side 252-262)
av Dora Schmidt Stendal
SammendragEngelsk sammendrag

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer et prosjekt der vi gjør erfaringer med at pasientene selv dokumenterer i pasientjournalen. Pasientene får mulighet til å skrive elektroniske notater under innleggelse på en åpen psykiatrisk sengepost. Notatene blir lagret i journalen sammen med helsepersonellets notater. Vi ønsker å se på om det bidrar med noe nytt i samhandlingen under innleggelsen. Samtidig byr det på utfordringer av teknisk, juridisk og etisk art. Dette er tema som er viktig for psykisk helsefeltet. Det reiser spørsmålet om dette bør forskes formelt på. Kan pasientmedvirkning i form av egendokumentasjon presentere en ny måte å involvere pasientene i behandling?

Nøkkelord: egendokumentasjon, journal, samhandling, brukermedvirkning, lovgivning, etikk

Abstract

This article reports on our experience in which patients contribute their own documentation to their health record. In this project, patients in an open psychiatric ward are given the opportunity to write their notes into their electronic health record during hospitalization. We seek to evaluate whether this process contributes something new in the interaction during hospitalization. However, there are technical, legal and ethical challenges that are important in the mental health field. This article poses the question of whether patient participation shaped as self-documentation should be formally researched as a new way of involving patients in treatment.

Essay
(side 263-267)
av Kurt Johan Lyngved
Et kritisk blikk
(side 268-270)
av Ann-Mari Lofthus
Et godt eksempel
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon