Vi markerer overgangen til nye redaktører med et dobbeltnummer. Hege Sjølie og Ragnhild Fugletveit skal lede tidsskriftet videre de neste tre årene. Vårt fokus vil være å synliggjøre kunnskap fra ulike miljøer innenfor feltet psykisk helsearbeid. Kunnskap som erfares, forskes frem og utvikles i praksis. Vi ønsker også å synliggjøre diskusjonene om hva psykisk helsearbeid skal vektlegge. Det er over ti år siden tidsskriftet ble etablert og feltet er i stadig utvikling. Det er mange stemmer som reiser spørsmål om hva slags retning denne utviklingen tar. Vi ønsker å belyse ulike perspektiver og ståsteder som finnes i dette feltet.

I dette dobbeltnummeret har vi satt søkelyset på ungdom og deres psykiske helse, med bidrag fra sentrale aktører og gode eksempler fra praksis. Ifølge Psykisk helse hos barn og unge – Folkehelserapporten 2014 (Skogen et al., 2015) har 15–20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Rapporten viser videre at 20 prosent av norsk ungdom opplever så sterke symptomer at det påvirker hverdagslivet deres, så mye som 8 prosent blir diagnostisert med en psykisk lidelse.

Barneombudet gir oss et kritisk blikk på den manglende kunnskapen om bruk av tvang overfor barn i psykisk helsevern og barnevern. Vi vet lite om hvordan tvang praktiseres og gjennomføres overfor denne gruppen. Brukerorganisasjonene har viktige innspill til hvordan barn og unge kan lære brukermedvirkning i sin hverdag. Brukermedvirkning må bli noe mer enn et begrep i et dokument eller i en handlingsplan, det må settes i gang i praktisk handling der barn og unge inviteres som aktive deltakere. Ungdom ønsker å bidra med sin innsikt om erfaringer med psykiske vansker, og Si ;D i Aftenposten er et aktivt forum hvor unges stemmer blir fremført.

Skolen er en viktig arena for faglig og sosial læring. Lindesnesregionen viser et godt eksempel på hvordan samarbeid på tvers av etater kan redusere utenforskap og frafall fra skole og arbeid. Samarbeidet har vist at støtte og samarbeid med unge har betydning for å fullføre skole eller komme ut i arbeid.

Dobbeltnummeret byr på mange utfordringer for arbeid med barn og unge og innen psykisk helsearbeid generelt, der det fortsatt kreves nye tanker og praksiser.

Referanse

Skogen, J. C., Kjeldsen, A., Knudsen, A. K., Myklestad, I., Nesvåg, R., Reneflot, A., & Major, E. (2015). Psykisk helse hos barn og unge – Folkehelserapporten 2014. Oslo: Folkehelseinstituttet.