Dette nummeret av Tidsskrift for psykisk helsearbeid er et åpent nummer. Det vil si at artiklene ikke er organisert under et bestemt tema, men avspeiler noe av bredden i temaområder og stofftilfanget innenfor feltet psykisk helsearbeid.

Det skjer mye spennende på psykisk helsefeltet for tiden. Samhandlingsreformens grunnidé om et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud begynner så smått å få konsekvenser rundt omkring i landet. Det utfordrende er å få samhandling til å gjelde hele organisasjonen og ikke bare prosjektet og at samhandling gjelder også etter prosjektperiodens slutt. I «Et kritisk blikk på Romeriksprosjektet» peker forfatterne på mange av de utfordringene en kan møte når en skal samhandle på tvers av profesjoner og nivåer. Samhandling kommer ikke av seg selv. Samhandling er et ledelsesansvar og må være prioritert av øverste ledelse både på kommunenivå og i spesialisthelsetjenesten og settes i system i hele organisasjonen. I en annen artikkel blir brukermedvirkning på systemnivå vurdert i samme prosjekt av Vold Hansen og Ramsdal.

Erfaringskompetanse anerkjennes og etterspørres stadig mer både i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten. Imidlertid er det mange utfordringer en støter på når erfaringskompetanse og fagkompetanse skal være på samme lag som likeverdige parter. Nye veier må gås opp, av og til må man nok brøyte vei, for dette er det så lett å snakke om, men antagelig mye vanskeligere å gjennomføre. Et langt og tradisjonstungt fagfelt møter et ungt og entusiastisk erfaringsfelt.

Solveig Bartun Rob deler sine tanker og erfaringer som erfaringskonsulent i dette nummeret. Hun stiller spørsmålet «Anerkjennes erfaringskompetanse på lik linje med fagkompetanse?». I dette essayet deler hun egne erfaringer og refleksjoner over utfordringene vi stilles overfor når ulike former for kunnskap møtes i en praksisvirkelighet og det skal gjøres avveiinger om hvordan ulike perspektiver skal tillegges tyngde og betydning. Dette er et felt med mange spørsmål som trenger grundig tenkning og diskusjon. Denne tematikken vil vi med stor sannsynlighet komme tilbake til.

Hva er god hjelp? Hva hjelper? Det er mange veier inn i psykiske vansker, og mange veier ut. Vi ønsker å løfte fram mangfoldet, vise at det nytter, at det er hjelp å få.

I en artikkel fra Sverige av Eriksson, Ek og Schnelzer undersøkes støttesamtaler i en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Gjennom intervjuer med elleve sosialarbeidere (kuratorer) viser de hvordan det skapes tillit og håp om bedringer i brukerens hverdag gjennom bruken av «stödjande samtal». De peker også blant annet på at sosialarbeiderne har en pragmatisk tilnærming til psykologisk teori, og at de integrerer egne arbeids- og livserfaringer i det terapeutiske arbeidet. Dette er interessant og for mange behandlere ganske nytt. Mange av oss er opplært i en tradisjon der «profesjonell distanse» til brukeren var idealet. At felles menneskelige erfaringer kan deles, gjenkjennes og reflekteres over i fellesskap, skaper gode muligheter for samarbeid om veiene til en bedre hverdag.

Gunn Helen Kristiansen deler raust og innsiktsfullt egne erfaringer om det hun kaller sitt «bipolare talent». Her er det mye å tenke over og lære både for de som har dette talentet, og ikke minst for de som møter mennesker med dette talentet i en eller annen sammenheng.

Fra DPS Vest Finnmark undersøker Stige, Grøtte og Utstøl gruppebasert behandling av personer som har vært utsatt for vold eller overgrep. De drøfter utfordringene med å gjennomføre gruppebasert traumespesifikk behandling av denne pasientgruppen og har undersøkt individualbehandleres opplevelse av innføringen av denne behandlingen i et DPS. Forfatterne finner blant annet et behov for å bruke tid på å samkjøre behandlingstilbudet gitt på gruppe- og individplan.

Lippestad og Steihaug ser på faktorer som personer med en schizofrenidiagnose mener er viktig for å komme i arbeid.

Vi vil at innholdet i dette nummeret skal utfordre, engasjere, gi nye tanker og ideer og ikke minst stimulere til videre utvikling av fagfeltet psykisk helsearbeid.

God lesning!