Det kunne vært hentet fra en konfirmasjonstale, men er det ikke. På jubileumsseminaret i september ble tidsskriftet oppfordret til å ta rollen som en opprørsk tenåring. Kanskje det er på tide? Hva det skal gjøres opprør mot, vil vise seg. Men å være tenåring handler om å skrike ut og smelle litt i dørene. Det har vi i redaksjonen alle intensjoner om å gjøre, uten at det skal svekke kvaliteten. Det er viktig å framstå som «hel ved» og være troverdig. Troverdighet handler om å slippe til stemmene på feltet. Det er det som skaper debatt og innsikt. Det igjen fører til økt forståelse på et felt som til tider er veldig splittet mellom erfaringsbasert og evidensbasert praksis. Det viktigste målet er å gi brukerne den hjelpen de trenger, på deres premisser. Det er god brukermedvirkning. Noe som vil gagne brukere, pårørende og de som jobber i feltet.

Det har skjedd noen endringer i tidsskriftet. Jeg har fått lov til å bli redaktør for Tidsskrift for psykisk helsearbeid, og det er en oppgave jeg går til med stor ydmykhet. Det er fordi at tidsskriftets formål er å formidle erfaringsbasert og praksisnær kunnskap innen områdene psykisk helse og rus. Dette fokuset er tidsskriftets styrke og gir ny og annerledes kunnskap i et felt som stadig er under kritikk og press, og hvor det skjer stadige endringer. Derfor er det viktig at tidsskriftet kan fortsette å formidle gode eksempler i form av fagfellevurderte artikler, fagartikler, kritisk blikk, fortellinger og essay. For det skal fortsette å være et tidsskrift som betyr noe for feltet, og det er det dere lesere som kan bidra med.

Jeg håper at min bakgrunn som bruker, pårørende, brukermedvirker, erfaringsformidler om psykisk uhelse og arbeid, «brukermedvirkerlærer», medarbeider i psykisk helsefeltet og doktorgradsstipendiat gjør at jeg har med meg ulike perspektiver og tanker inn i redaktørstillingen. I tillegg har jeg med meg en faglig sterk redaksjon som ønsker å drive frem et tidsskrift som skal forbli en arena for kritisk tenkning og debatt på feltet. For det trengs. Det er viktig at Tidsskrift for psykisk helsearbeid er et talerør for stemmer som ønsker å ytre seg om rus og psykisk helse.

Det er med stor glede jeg får lov til å ønske velkommen til nummer 1 2015. Her vil dere finne en spennende samling av ulike artikler som viser en spennvidde i fagfeltet. Jeg ønsker også å benytte anledningen til å takke to som har gjort en stor innsats for tidsskriftet, tidligere redaktør Bengt Karlsson og tidligere vitenskapelige redaktør Stian Biong, som begge gikk av ved årsskiftet.

Fornøyelig lesning!