Kirsten Benum, Eva Dalsgaard Axelsen og Ellen Hartmann (red.)

GOD PSYKOTERAPI. Et integrativt perspektiv

Pax Forlag A/S, Oslo, 2013

Innholdsrik bok om hva som er god psykoterapi

Hva er god psykoterapi? Hvem er den rette til å vurdere det? Og hva kreves av terapeuten for å tilby psykoterapi som er til hjelp? Dette er spørsmål som de tre forfatterne ønsker å belyse i denne boken med utgangspunkt i et integrativt perspektiv på psykoterapi.

Et integrativt perspektiv er kjennetegnet av fleksibilitet til å hente inn og føye sammen kunnskap, metoder og ferdigheter fra forskjellige terapiretninger. Først da kan terapeuten legge terapien til rette for den enkelte. Et integrativt perspektiv er derfor en forutsetning for god terapi, hevder forfatterne av denne boken som alle er spesialister i klinisk psykologi. God terapi er ikke knyttet til en bestemt modell eller teoretisk retning, men er den behandlingen klienten opplever og vurderer som virksom. I «God psykoterapi. Et integrativt perspektiv» presenteres overordnede holdninger til hva som er kjernen i terapi som fungerer, basert på forskning og forfatternes egne erfaringer. De har med seg en rekke medforfattere for å belyse de ulike temaene: Per-Einar Binder, Eugenia Cherkasskaya, Margrethe Seeger Halvorsen, Peder Kjøs, Helene A. Nissen-Lie, Hanne Weiw Oddli, Marit Råbu, Ole Andre Solbakken og Paul L. Wachtel. Alle er universitetsansatte.

Boken består av fire ulike hoveddeler:

Del I GOD PSYKOTERAPI. Her beskriver Ellen Hartmann virksomme faktorer i psykoterapi basert på klinisk og forskningsbasert kunnskap. Eugenia Cherkasskaya og Paul L. Wachtel beskriver hva integrativ psykoterapi inneholder og den historiske utviklingen som perspektivet har gjennomgått. Jeg synes den historiske gjennomgangen er informativ og lettfattelig. Det bidrar til å binde utviklingen av dette perspektivet sammen med nåværende status. Som behandler liker jeg at følelsene og kroppen løftes frem som sentrale elementer i integrativ psykoterapi.

Del II INTEGRATIVE PERSPEKTIVER viser ulike innfallsvinkler for å forstå hva integrativ terapi kan være. Kirsten Benums artikkel har overskriften: «Teorier som bidrar til integrasjon i psykoterapi: et prismeperspektiv». Hun gjør rede for en rekke teorier som hun bruker for å forstå psykologiske vansker og som hun benytter i behandling. Tilknytningsteori er sentralt. Det samme er et fokus på kroppen i psykoterapi. Følelsenes rolle i det terapeutiske arbeidet har en sentral plass og et eget kapittel beskriver hvordan terapeuten kan bruke seg selv som affektregulator. Per-Einar Binder og Marit Råbus artikkel heter «Terapi som skreddersøm med utgangspunkt i relasjon og emosjon». Ole Andre Solbakken har en artikkel med tittelen «Arbeid med følelser – integrerende element i psykoterapi». Han illustrerer sitt teoretiske fundament med utdrag fra et terapiforløp. Eva Dalsgaard Axelsen har skrevet en artikkel med overskriften «Meningskaping – en diamant i psykoterapi». Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs’ artikkel heter «Å gjøre endring relevant – alliansen som knutepunkt». De vektlegger viktigheten av et samarbeid hvor endringen i terapien skal forstås og oppleves som en relevant endring for klienten.

Del III INTEGRATIVT ARBEID I DEN TERAPEUTISKE RELASJONEN beskriver tre ulike terapiforløp. I Kirsten Benum og Margrethe Seeger Halvorsens’ artikkel «Terapeuten som emosjonelt anker» analyseres et mangeårig terapiforløp mellom en mannlig behandler og hans kvinnelige pasient. Man får et innblikk i hvordan klienten og terapeuten samarbeider om å avhjelpe og forstå klientens psykiske og relasjonelle vansker. Utfordringene de begge står i underveis i prosessen beskrives på en varm og jordnær måte. Eva Dalsgaard Axelsens artikkel «Utfordrende relasjonsarbeid» beskriver et terapiforløp med en kvinnelig klient med psykoseproblematikk og relasjonsvansker. Å se psykiske symptomer og utfordrende atferd som meningsbærende er et viktig element i dette behandlingsarbeidet. Til slutt har Ellen Hartmann skrevet en artikkel som heter «Klienten som medterapeut». Artikkelen vektlegger viktigheten av at god psykoterai er et fellesprosjekt mellom klient og terapi hvor klienten er en viktig bidragsyter i sitt eget forandringsarbeid. Fokus i terapien er på klientens ressurser og terapeuten anbefales å være åpen for tilbakemeldinger på seg selv og sin psykoterapeutiske praksis.

Del IV FORSKNING, KLINIKK OG UTFORDRINGER FOR TERAPEUTEN. Den første artikkelen er skrevet av Hanne Weie Oddli og har overskriften «Forskningsbasert kunnskap i klinisk praksis». Artikkelen gir en bred innføring i psykoterapiforskningen og virksomme faktorer i psykoterapi. Til slutt har Helene A. Nissen-Lie skrevet artikkelen «Teknikk eller relasjon i psykoterapi – en uhensiktsmessig diktonomi?». Artikkelen argumenterer for at relasjonen mellom klient og terapeut og bruken av ulike terapeutiske terapiretningene ikke kan ses på som uavhengige variabler når en skal undersøke hva som er virksomme faktorer i psykoterapi. God psykoterapi forutsetter en god allianse mellom klient og behandler hvor de samarbeider om felles mål forankret i psykologiske teorier, teknikker og de kunnskapene terapeuten innehar.

Peder Kjøs har en morsom artikkel på slutten av boken hvor han byr på egne erfaringer av det han kaller «Dårlig psykoterapi».

Dette er en innholdsrik bok med mye teori, men som samtidig har mange og detaljrike beskrivelser av ulike terapiforløp. Jeg er litt usikker på hvilken lesergruppe boken er rettet mot, men den fungerer som opplysende og relevant for meg som har arbeidet som behandler innenfor psykisk helsevern for voksne i mange år. Boken gir et godt bilde av de mange ulike forståelsesrammene og teoriene man kan bruke i det kliniske arbeidet. Jeg liker også godt de historiske oppsummeringene som gir innsikt i hvordan de ulike terapiretningene har utviklet seg. Boken vil også gi en god innføring i moderne psykoterapi for studenter og for nyutdannede psykoterapeuter. De kliniske eksemplene er godt beskrevet og man får et innblikk i hvilke valg og vurderinger terapeuten gjør seg i løpet av terapiforløpet. Dette er en bok jeg gjerne anbefaler.