I veilederen Sammen om mestring, utgitt av Helsedirektoratet i mars i år, beskrives krav og forventninger til lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid. I veilederen legges det vekt på at tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv, at det legges til rette for samarbeid mellom tjenestene og ulike tjenestenivå for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester, og at psykisk helse og rus ses i sammenheng. Veilederen vektlegger «brukeren som viktigste aktør» og viser et bredt spekter av ulik bistand til hjelp og aktivitet. Dette er ingen ny visjon, men et perspektiv som heldigvis har fått større dominans også i veiledere rettet mot psykisk helsearbeid og rusarbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid har hatt og vil fortsette å ha et kritisk blikk på hvordan brukerne vurderer tjenestene de er en del av. Det er også artikler i dette nummeret som vektlegger betydningen av brukerens vurderinger av tjenestetilbudet. Brukerne må få og bli gitt muligheten til å være aktive deltakere i sin hverdag.

Ifølge Bokmålsordboka betyr mestring å mestre problemer, stress og utfordringer. Fra dette er det mulig å utlede at Sammen om mestring kan forstås som å være sammen om målet om bedret livskvalitet. Da gir det mening å fremheve «brukeren som viktigste aktør» fordi det neppe kan være andre enn brukeren av tjenestene som kan avgjøre om disse bidrar til bedret livskvalitet eller ikke. Slik sett løfter denne veilederen fram betydningen av å vektlegge «innsideperspektivet» når det gjelder problemer og løsninger knyttet til psykisk helse og rus. Vi tror derfor at veilederen kan bidra til at det blir både legitimt og normativt at erfaringskunnskap og profesjonell kunnskap skal møtes i et likeverdig partnerskap. Å være aktive deltakere i egen hverdag handler, slik vi ser det, om personers virksomhet knyttet til personlige og sosiale recovery-prosesser. Sammen om mestring peker på at recovery som et faglig perspektiv kan og bør utøves uavhengig av ulike behandlingsideologier som kommer og går. Derfor er det viktig at vi nå i Norge utforsker hva personlig og sosial recovery handler om også ved rusproblemer og samtidige psykisk helse- og ruslidelser. Ny norsk forskning om recovery ved samtidige lidelser løfter fram tre områder som fremmer slike prosesser: et meningsfylt hverdagsliv, fokus på ressurser og fremtidsorientering, samt re-etablering av et sosialt liv og gode relasjoner. Vi håper flere av tekstene i dette nummeret av TPH kan bidra med inspirasjon til å jobbe videre med ett eller flere av disse områdene innen psykisk helse- og rusarbeid.

God lesing!