Tidsskrift for psykisk helsearbeid har gjennom ti år vært en viktig bidragsyter til å utvikle psykisk helsearbeid og til å vektlegge utviklingen av helhetlige og sammenhengende tjenester som forankres i brukernes erfaringer av hva som er til best hjelp. Konkret har tidsskriftet bidratt gjennom å tydeliggjøre at mennesker med brukererfaring innehar viktig kompetanse og rett til medvirkning i eget behandlingsforløp. Like viktig er tidsskriftets fokus på mestring av hverdagsliv, på ressurser og kompetanse som et viktig korrektiv til det tradisjonelle synet på sykdom, avvik og diagnoser. Vi har i dag en større åpenhet om psykisk helsevansker, og vi beveger oss i retning av større likestilling mellom synet på fysisk og psykisk helse. Også innenfor psykisk helse har forskningen tradisjonelt vært preget av en dualistisk forståelsesmodell som skiller mellom kroppslige og psykiske helseutfordringer. Men intuitivt vet vi at kropp og sjel henger sammen, at menneskene er «mindful bodies» som husker livshendelser og erfaringer. Intuitivt vet vi også at vi ikke lever for oss selv, men at familie og nettverk er avgjørende for god psykisk helse.