Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samhandling på tvers kan styrke tjenestene til eldre med rusavhengighet

liv.helene.jensen@hbv.no

f. 1952

Førsteamanuensis, sykepleier, PhD i sykepleievitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

marthe.eklund@hbv.no

f. 1958

Høgskolelektor, psykiatrisk sykepleier, mastergrad i sykepleievitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Hol kommune, jane-suzanne.daykin@hol.kommune.no

f. 1970

Fagkonsulent, sykepleier, videreutdanning i rus og psykisk helsearbeid, Miljøterapitjenesten, Hol kommune.

  • Side: 65-74
  • Publisert på Idunn: 2014-04-01
  • Publisert: 2014-04-01

Sammendrag

Eldre med sammensatte lidelser og rusavhengighet kan ha behov for hjelp fra ulike tjenester innenfor kommunehelsetjenesten. Separate fagavdelinger og ulike åpningstider utfordrer samarbeidet mellom personalet i avdelingene for psykisk helse og hjemmetjenesten, og vanskeliggjør tilgjengeligheten for brukere med sammensatte lidelser. For å styrke personalets samhandling og erfaringsdeling på tvers av enhetene ble praksisutviklingsprosjektet organisert med ressursgrupper som felles læringsarena. Ressursgruppen har fokus på den eldre personens ressurser og utfordringer i hverdagslivet og fungerer samtidig som ressurs for deltagerne. I tillegg ble felles hjemmebesøk med primærkontakter på tvers av enhetene prøvd ut for å styrke samhandlingen med bruker, pårørende og personalet. Praksisutviklingsarbeidet bidro til styrket forståelse for situasjonen til den eldre med sammensatte lidelser og rusavhengighet. Erfaringsdelingen styrket i tillegg forståelsen for rammevilkårene og hvordan hjemmetjenesten og psykisk helse kan forbedre samarbeidet. Organisering av samarbeidet krever støtte fra lederne for å lykkes.

Nøkkelord: Eldre, rusavhengighet, praksisutvikling, samhandling

Summary

Collaboration across departments enhances services to homebound older people with drug addiction. Lessons learned from community-based practice development

Older people with complex disorders and drug addiction require new collaborations across established services in the Norwegian municipalities. Separate departments of mental health and home care services are a challenge to cooperation between staff, and impede accessibility for users with complex conditions. To enhance staff collaboration and knowledge-sharing across units, we organized resource groups as learning communities of practice, in this practice development project. Each resource group is focused on the elderly’s person’s resources and challenges of everyday life, and also serves as a resource for participants. In addition, joint home visits with primary contacts across units are implemented to strengthen interaction with the user, family members, and staff. The practice development project contributed to improved understanding of the older person’s situation with complex disorders and drug addiction. Sharing experiences across departments also strengthened understanding of the regulatory framework, and how homecare and mental health can improve collaboration. Organization of collaboration requires support from health departments’ leaders to succeed.

Keywords: Aged, drug addicted, practice development, collaboration
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon