Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Helsearbeidernes erfaringer med hvordan krav om modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkning i ACT-team

marit.borg@hbv.no

f. 1952

Ergoterapeut, PhD og professor i psykisk helsearbeid. Ansatt ved fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

hege.stokmo@gmail.com

f. 1972

Sykepleier, master i klinisk helsearbeid fra fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Tidligere ansatt i ACT-team ved Kongsberg DPS; Vestre Viken HF.

mona.sommer@hbv.no

f. 1968

Sykepleier, master i klinisk helsearbeid fra fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Ansatt i Øvre Eiker kommune og ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

ottar.ness@hbv.no

f. 1977

Familieterapeut, PhD og førsteamanuensis i psykisk helsearbeid. Ansatt ved fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Sammendrag

I denne artikkelen belyser vi hvordan helsearbeidere i Assertive Community Treatment-team (ACT-team) erfarer at modelltrofasthet virker inn på brukermedvirkningen i deres arbeid. Modelltrofasthet handler om at ACT er en modell hvor praksis bør leveres i tråd med 46 faste elementer, med et helsepolitisk krav om troskap til modellen. Grad av modelltrofasthet evalueres ved årlige fidelity-målinger. Bakgrunnen for denne studien er de siste 15 årenes helsepolitiske fokus på brukermedvirkning og kunnskapsbasert praksis, samt en evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse som avdekker at brukerne tidvis ikke opplever reell brukermedvirkning. Studien er gjennomført ved hjelp av kvalitativ metode med et fenomenologisk-hermeneutisk vitenskapsteoretisk perspektiv. Grunnlaget for studien er fem individuelle dybdeintervjuer av helsearbeidere i ACT-team. Funnene viser at helsearbeiderne opplever at deres modellbaserte praksisrammer førte til en human, holistisk og dynamisk arbeidspraksis, med stor vekt på brukermedvirkning. Disse funnene kan relateres til helsearbeidernes modelltrofasthet. Avslutningsvis diskuteres funnene nærmere i lys av praksisrammers betingelser for brukermedvirkning og oppsøkende virksomheters dilemmaer.

Nøkkelord: Assertive Community Treatment,brukermedvirkning,kunnskapsbasert praksis

Summary

Health care workers’ experiences with the requirement of model fidelity and user involvement in the Assertive Community Treatment team

In this article, we highlight how health workers in the Assertive Community Treatment team (ACT team) find that model fidelity affects user involvement in their work. ACT is a model, and work practice should be delivered in accordance with 46 fixed elements. There are health policy requirements of fidelity to the model. Degree of model fidelity is evaluated by annual measurements of fidelity. The reason for this study is the health policy focus over the last 15 years on user involvement and knowledge-based practice, and evaluation of the National Action Plan for Mental Health, which reveals that users sometimes do not experience real involvement. The study was conducted using a qualitative method with a phenomenological-hermeneutic perspective. The basis of the study is five individual in-depth interviews of health workers in the ACT team. The findings show that health workers feel that their model-based practice framework led to humane, holistic, and dynamic work practice, with a strong focus on user involvement. These findings may be related to health workers’ model fidelity. Finally we discuss the findings in more detail in light of conditions for user involvement and outreach organizations’ dilemmas.

Keywords: Assertive Community Treatment, user involvement, knowledge-based practice
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon