Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Tidlig intervensjon for utsatte gravide og småbarnsfamilier – samhandlingens betydning

f. 1955

Dr.polit.og professor ved Høgskolen i Buskerud, Fakultet for helsevitenskap.

bengt.karlsson@hibu.no

f. 1960

Jordmor og psykiatrisk sykepleier. Forebyggende familieteam, Asker DPS.

bente.lindboe@vestreviken.no

f. 1953

Sosionom og cand.polit. Asker DPS.

elin.kufas@vestreviken.no

  • Side: 306-316
  • Publisert på Idunn: 2013-12-03
  • Publisert: 2013-12-03

Forebyggende familieteam (FFT) ble etablert som følge av myndighetenes satsing for å bedre oppfølgingen av barn som pårørende til foreldre med psykiske vansker eller rusproblematikk. Fokus er utvikling av metoder for tidlig intervensjon for gravide og familier med små barn. Målsettingen er å styrke foreldreskapet og barnets omsorgssituasjon, slik at rusrelaterte skader og psykososiale vansker hos barnet forebygges. Arbeidet bygger på forskning og empiri fra det danske Familieambulatoriet, nyere spedbarnsforskning og kunnskap om barn som pårørende. Artikkelen tar utgangspunkt i en evalueringsstudie utført av Høgskolen i Buskerud. På bakgrunn av funn fra studien belyses samhandlingens betydning i møte med gravide og familier med sammensatte utfordringer. Det kan konkluderes med at samarbeidspartnere vektlegger FFTs tverr- og flerfaglige tilnærming, teamets brede nettverk og dets funksjon som brobygger til og mellom tjenester. På dette grunnlaget kan samhandling betraktes som avgjørende for tjenestenes samlede nytteverdi.

Summary

Bente Lindboe, Elin Kufås and Bengt Karlsson

Early intervention with vulnerable pregnant women and families with small children – the significance of interaction

The Preventive Family team (PFT) was established as a result of the government’s commitment to improve follow-up of children by parents with mental disorders or substance abuse problems. The main focus is developing methods for early intervention for pregnant women and families with young children. The objective is to strengthen parenthood and child-care situation, so that drug related harm and psychosocial problems for the child are prevented. The work is based on research and experience from the Danish «familieambulatoriet», recent infant research, and knowledge of children as next of kin. This article is based on an evaluation study conducted by Buskerud University College. The findings of the study highlight the importance of interaction with pregnant women and families with complex challenges. It is found that the partners emphasize PFT`s inter- and multidisciplinary approach, the team's wide network, and its function as a bridge to and between services. On this basis, it is concluded that interaction is considered essential for overall usefulness of services.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon