Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Erfaringer med å bo i egen bolig ved langvarige psykiske helseproblemer: En scoping review

anne.lyberg@hive.no

f. 1956

Psykiatrisk sykepleier og førstelektor. Ansatt ved Høgskolen i Vestfold, Institutt for sykepleievitenskap.

ellen.andvig@hibu.no

f. 1954

Psykiatrisk sykepleier og førstelektor. Ansatt ved Høgskolen i Buskerud, Institutt for forskning innen psykisk helse og rus.

gonzalez@diakonhjemmet.no

f. 1954

Klinisk spesialist i psyk. sykepleie, kandidat i sykepleievitenskap, PhD i folkehelsevitenskap. Ansatt ved Diakonhjemmet Høgskole, Institutt for sykepleie og helse.

I planlegging av botilbud og bo-oppfølging for mennesker med psykiske helseproblemer er det behov for kunnskap om personens erfaringer med å bo i egen bolig. Denne artikkelen har til hensikt å presentere og sammenstille funn fra kvalitative studier på dette området. En søkestrategi i relevante databaser ble benyttet i identifikasjon av relevante artikler. Femten artikler ble inkludert, og funnene ble kategorisert under temaene: Ønsker og behov relatert til egen bolig, Positive erfaringer ved å bo i egen bolig, og Utfordringer ved å bo i egen bolig. Funnene viser at mennesker med langvarige psykiske helseproblemer ønsker å bo i en vanlig bolig i et vanlig bomiljø. De ønsker en trygg bosituasjon med autonomi, kontroll og forutsigbarhet som kombineres med tilgang til personal ved behov. Egen bolig gir mulighet til kontakt med venner og familie og bidrar til økt helse og livskvalitet. Funnene synes å støtte opp under ’Housing First’-tilnærmingen og kan anvendes som viktig kunnskap i eksisterende boligtilbud og i planlegging av nye boligprosjekter.

Summary

Experiences with living in your own home with long-standing mental health problems: A scoping review

In planning housing and supportive housing within mental health service, we need to know how the users themselves experience living in their own homes. The purpose of this paper is to present and summarise findings from qualitative studies within this research field. A search strategy in relevant databases was developed to identify relevant articles. Fifteen studies were included, and the findings were categorised under the following themes: Wishes and needs related to having a home; Positive experiences of living in your own home; and Challenges connected to living in one’s own home. Findings reveal that individuals with long-standing mental health problems wish to live in their own home in a normal neighbourhood. They want a housing situation that is safe, with possibilities of autonomy, control and a degree of predictability. Furthermore, they want access to health professionals when needed. To have a home of one’s own facilitates contact with friends and family, and contributes to health and quality of life. These findings seem to support the ‘Housing First’ model and can be supportive in planning for ongoing and new housing projects.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon