I tidsskriftets lederartikkel i nummer 2 i 2008 slo redaksjonen fast at «psykisk helsearbeid er et flervitenskapelig og tverrfaglig utdannings-, forsknings- og arbeidsfelt, og omfatter alle deler av tjenestene. Psykisk helsearbeid fokuserer på å fremme og bedre menneskers psykiske helse samt påpeke og søke å endre forhold i samfunnet som skaper psykisk uhelse og bidrar til stigmatiseringsprosesser og sosial utstøting. Hensikten er å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer samt skape inkluderende lokalmiljø

Denne definisjonen innebærer at psykisk helsearbeid ikke bare omfatter klinisk og forskningsorientert utviklingsarbeid, men i vel så stor grad også normativt og fagpolitisk påvirkningsarbeid. Psykisk helsearbeid utvikles ikke i et politisk vakuum, og de som ønsker å utvikle fagfeltet videre må også være villige til å arbeide politisk for å nå de målsetninger de setter seg.

Forkjempere for psykisk helsearbeid har imidlertid aldri hatt en organisasjon som kan og vil arbeide politisk for nettopp psykisk helsearbeid. Sant nok har vi brukerorienterte interesseorganisasjoner som Mental helse, LPP og WSO som fungerer som verdifulle og nødvendige korreks til den akademiske og profesjonsorienterte fagdominans, men vi har manglet en organisasjon som konkret har arbeidet for å overvinne motsetningen mellom fag og erfaring. Vi har manglet en organisasjon som ønsker så vel lek som lærd velkommen, en organisasjon som verdsetter og anerkjenner de vitenskapelige prinsipper for kunnskapsdannelse, men som samtidig er klar på at den vitenskapelige kunnskapsdannelsen også må involvere og integrere brukerkunnskapen som en gyldig og nødvendig kunnskapsbase i utøvelsen av godt psykisk helsearbeid. Vi har kort og godt manglet en organisasjon som målrettet har arbeidet for å fremme og utvikle fagfeltet psykisk helsearbeid.

Den organisasjonen har nå sett dagens lys. Norsk forening for psykisk helsearbeid (NFPH) ble stiftet 2.oktober 2009, og har i sine vedtekter nedfelt følgende formål:

  • fremme interesse for fagområdet psykisk helsearbeid

  • fremme samarbeid og kontakt mellom ulike fag- og brukermiljøer

  • være en høringsinstans for statlig myndighet, herunder helsedirektoratet, helseforetak, KS, kommuner og frivillige interesseorganisasjoner

  • fremme forslag til myndigheter angående organisering og innhold i psykisk helsearbeid

  • organisere seminarer og konferanser som stimulerer til debatt

  • stimulere / fremme forskning og annen fagutvikling innen psykisk helsearbeid

Foreningen er en uavhengig og profesjonsoverskridende organisasjon åpen for alle med interesse for å utvikle psykisk helsearbeid i den retning opptrappingsplanens mål og verdigrunnlag skisserer. Det vil blant annet innebære at «[n]ødvendige hensyn må tas til menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare de biologiske og sosiale. Psykiske lidelser berører grunnleggende eksistensielle spørsmål. Brukernes behov må derfor være utgangspunktet for all behandling og kjernen i all pleie, og dette må prege oppbygging, praksis og ledelse av alle helsetjenester» (Opptrappingsplanen, St.prp. nr 63 (1997–1998), s.Â6).

Med et slikt utgangspunkt sier det seg selv at psykisk helsearbeid ikke lar seg fange av snevre profesjonsbestemte grenser. Skal vi lykkes med å nå opptrappingsplanens målsetninger må alle gode krefter samarbeide, og vi må være villige til en radikal nyorientering av fagfeltet. Det innebærer blant annet at vi må arbeide aktivt for å utvikle og fremme kunnskap som bygger på andre kunnskapskilder enn psykiatrifagets medisinske og naturvitenskapelige innsikter. Skal psykisk helsearbeid utvikles i den retning opptrappingsplanen skisserer må psykiatriens faglige hegemoni avvikles, og vi må tydeliggjøre at faglig mangfold, i samspill med livets mangfold, er mer informativt, utviklende og lærerikt enn faglig enfold. Dette innebærer ikke at den psykiatriske kunnskap er uten verdi, men det innebærer en erkjennelse av at det psykiatriske kunnskapsfeltet alene er utilstrekkelig, til tider ubehjelpelig, i bestrebelsene på å utvikle godt psykisk helsearbeid og gode psykiske helsetjenester.

Det er med slike refleksjoner i bakhodet at Norsk forening for psykisk helsearbeid i samarbeid med Tidskrift for psykisk helsearbeid lanserer dette temanummer der vi fokuserer på hva godt psykisk helsearbeid kan og bør innebære. Blant bidragene som presenteres er innkomne manuskript tidsskriftet har fått etter dets oppfordring i nr 4, 2009 som lød: Hva er godt psykisk helsearbeid?

I tråd med tidsskriftet og NFPH sine idealer ønsker vi å løfte frem kunnskap som reflekterer mangfoldet av kunnskapskilder som bidrar til å konstituere psykisk helsearbeid som fag og praksisfelt. Her vil du finne kunnskap ervervet gjennom brukererfaringer, kliniske erfaringer og forskningsinitierte studier. Med dette som utgangspunkt håper vi å kunne sette i gang en debatt rundt om i landet knyttet til hvilket faglig grunnlag psykisk helsearbeid bør være tuftet på, og ikke minst; hva godt psykisk helsearbeid rent konkret innebærer.

Til slutt vil vi allerede nå også reklamere for neste nummer av tidsskriftet: Der vil vi også fokusere på godt psykisk helsearbeid gjennom søkelys på status og utfordringer i feltet etter opptrappingsplanen.

God lesing, og velkommen som medlem i NFPH!

Olav Tangvald-Pedersen Tore Dag Bøe

Leder Redaksjonen

Norsk Forening for Psykisk helsearbeid Tidsskrift for psykisk helsearbeid