Da kulturetaten i Porsgrunn kommune startet arbeidet med å utvikle kulturtiltak for mennesker med psykiske lidelser i 1999, åpenbarte det seg både muligheter og behov for nytenkning.

Vi så at det i målgruppen var mange ressurssterke mennesker som ønsket å ta aktiv del i kulturlivet. Med ønsket om å prøve ut hvordan disse ressurspersonene kunne bruke sine positive krefter i forhold til organisering, markedsføring og praktisk gjennomføring av kulturtiltakene i kommunen opprettet vi en Kulturombuds-ordning. I første omgang som et prosjekt innen kultur-helse satsingen, og med Porsgrunn Distriktspsykiatriske Senter som viktig samarbeidspartner.

Kulturombudsordningen er basert på frivillighet. Personene som rekrutteres må ha interesse for kulturaktiviteter, og ønske om å være aktive i planleggingen, markedsføringen, eller gjennomføringen av kulturtiltakene, i samarbeid med kulturavdelingen. Kulturombudenes konkrete oppgaver defineres nærmere i en personlig avtale som inngås med kulturavdelingen.

Hovedhensikten med Kulturombudsordningen har vært i samarbeid med brukerne å utvikle et best mulig kulturtilbud for målgruppa. Følgende punkter har vært retningsgivende:

 • Vektlegging av den kulturfaglige kvaliteten

 • Utvikling og drift av kulturtiltak med et brukerorientert fokus.

 • Tilrettelegging av ulike kulturaktiviteter som gir mulighet for personlig vekst og mestringsopplevelser

Intensjonen er ikke å nå terapeutiske mål, men å vektlegge kulturs egenverdi for deltakelse. Det er imidlertid ingen tvil om at

ordningen for mange brukere har en tilleggsgevinst i form av terapeutisk effekt.

Det frivillige vervet som kulturombud er basert på følgende:

 • Det inngås en frivillig tidsavgrenset avtale om konkrete arbeidsoppgaver i et eller flere kulturtiltak.

 • Engasjementet skal være fleksibelt utfra kulturombudets livssituasjon og ønsker.

 • Kulturombudet får dekket sine faktiske utgifter ut fra hvilke oppgaver vedkommende skal utføre.

 • Kulturombudet får ikke lønn for vervet, men gratis deltakelse på de kulturaktiviteter vedkommende er engasjert i, samt en «bonusordning» i form av 2 fribilletter i måneden til valgfrie kulturarrangement i Grenland.

 • Kulturombudet skal ha en fast faglig veileder, som vedkommende kan kontakte ut fra behov som dukker opp relatert til vervet som kulturombud.

 • Kulturombudene på de forskjellige aktivitetene organiseres i et nettverk seg imellom, for utveksling av erfaringer gjort i ombudsrollen (brukerråd).

Kulturaktiviteter med tilknyttet Kulturombud er for tiden:

 • Kultur-kafe

 • Keramikk kurs

 • Male kurs

 • Musikklyttegruppe

 • Lesegruppe

Kulturombudene har også viktige oppdrag innen markedsføringsarbeid og sjåfør oppgaver. I mange tilfeller viser det seg at motivering / rekruttering av brukere til deltakelse i ulike kulturaktiviteter har større virkning, når det er kulturombudene som gjør «jobben», enn når det er fagfolk som gjør det. Kulturombudene med sine brukererfaringer virker ofte mer troverdige i medpasientenes øyne.

Det er alltid 2 kulturombud på hver aktivitet. De kan da avlaste og støtte hverandre i kulturombudsoppgavene. På f.eks keramikkurset har kulturombudene i oppgave å handle inn kaffe/te og kjeks. De har fått nøkkel slik at de kan låse opp og «rigge» til for de andre deltagerne. Kulturombudene fungerer også som et bindeledd mellom kursholder, helsefaglig ansatt, og kursdeltagerne. Ved at kulturombudene tar seg av de praktiske oppgavene kan kursholder og helseperson konsentrere seg om andre oppgaver. Det er alltid en helsefaglig ansatt tilstede på kulturtiltakene. På keramikk kurset er det en psykiatrisk sykepleier. Hun har ansvar for å ivareta gruppesammensetningen, slik at de som tildeles plass på kurset vil kunne fungere sammen. Hun har også oppfølging av evt. deltagere som har behov for det underveis og i ettertid. Kulturavdelingen er ansvarlig for det kulturfaglige nivået på tiltakene og engasjerer kursholdere med høy kunstfaglig kompetanse. På keramikkurset er kursholderen keramiker.

Ordningen med frivillige kulturombud har vært med på å gi oss et løft innen kultur og helsesatsingen i kommunen. Kulturombudsordningen har bidratt til reel brukermedvirkning av kulturtiltakene, og det har utviklet seg en kultur for brukermedvirkning, brukerkultur..

Vi deler gjerne våre erfaringer med andre.

Kontaktpersoner:

Trude Lyng, kulturveileder,

trude.lyng@porsgrunn.kommune.no,

tlf. 35 547266

Tor Kvamsdal, kulturombud,

torsteph@online.no, tlf. 99162143