Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter seg mot kunnskapsformidling og formidler teori, forskning, fagutvikling, klinisk erfaring og debatt innen psykisk helsearbeid. Tidsskriftet er Nordens eneste tidsskrift innen sitt felt og gir uttelling på nivå 1 i universitet og høyskolesystemet for publisering.

Tidsskriftets bidragsytere er brukere, fagpersoner, klinikere, myndighetspersoner, lærere og forskere fra ulike tradisjoner og med ulike perspektiver på psykisk helse.

Tidsskriftets formål er å være representativt for ulike tradisjoner og perspektiver på psykisk helse og bidra til debatt innen fagfeltet. Artikler kan publiseres på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter seg mot studenter og ansatte innen høyere utdanning i psykisk helsearbeid, politikere og helsemyndigheter, fagutviklingsansvarlige i helseforetak, og mot fagpersoner og brukere som samarbeider om psykisk helse.

Kvalitetsvurdering
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Indeksering
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • Svemed+
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIG REDAKTØR

Rita Sørly
Seniorforsker, NORCE Norwegian Research Centre AS

FAGRÅD

Kristian Kise Haugland 
Rådgiver i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Turid Møller Olsø
Faglig rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Vår Mathisen 
Førsteamanuensis, UiT – Norges arktiske univeristet

Tor Helge Tjelta 
Styreleder, Norsk forening for psykisk helsearbeid

REDAKSJONSSEKRETÆR

Aud Aasen
Redaksjonssekretær

KONTAKT

E-post: redaksjonen.tph@gmail.com

Tidsskrift for psykisk helsearbeid
v/Rita Sørly
Norut Northern Research Institute
Postboks 6434
9294 Tromsø
Norge
Tidsskrift for psykisk helsearbeid er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på www.idunn.no.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på http://www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

Innsending av manuskript

E-mail: redaksjonen.tph@gmail.com

Krav til Manuskript

Alle manuskripter må være skrevet i tråd med kravene som er beskrevet her. Manus som ikke er i tråd med de følgende retningslinjer, vil dessverre bli avvist.

Redaksjonen ønsker å unngå tingliggjørende og sykeliggjørende språk og begrepsbruk og oppfordrer alle forfattere til en kritisk gjennomgang av språk og begrepsbruk i egne tekster før de sendes til redaksjonen. Generelt ønsker vi å understreke at manuskripter til tidsskriftet skal fokusere på psykisk helsearbeid. Redaksjonen ønsker at forfattere bruker dette begrepet som fellesbetegnelse for det arbeidet som gjøres i psykisk helsefeltet. Ellers ber vi om at forfatterne bruker de offisielle betegnelsene på tjenestene – for eksempel "psykisk helsevern".

Fagartikler og vitenskapelige artikler skal inneholde inntil 5000 ord. Litteraturliste og noter regnes som en del av artikkelen, mens norsk og engelsk sammendrag ikke inngår. Gode eksempler/Essay/Fortellinger skal inneholde inntil 3000 ord. Kritisk blikk//Bokanmeldelser skal inneholde inntil1500 ord.

Alle tekster leveres i Times New Roman font 12 linjeavstand 1,5. Tidsskriftet benytter tre grader av overskrifter: Artikkelens tittel/undertittel, avsnittstittel og undertittel. Forfattere skal levere manuskripter med ren tekst, som betyr ingen bruk av innrykk, tabulator, fet skrift, understrekning, punkter og lignende, verken i teksten eller i overskrifter.

Alle manuskripter skal inneholde en tittelside med:
 • Forfatternavn og yrkestittel
 • Fødselsår
 • Nåværende utdanning og arbeidssted
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Tittel på teksten
 • Hvilken sjanger
 • Antall tegn brukt i manus og antall tabeller og figurer.
Krav til fag- og vitenskapelige artikler

Fagartikler og vitenskapelige artikler skal inneholde inntil 5000 ord. Litteraturliste og noter regnes som en del av artikkelen, mens norsk og engelsk sammendrag ikke inngår.

Alle fagartikler og vitenskapelige artikler skal inneholde:
 • Kort norsk sammendrag på max. 100 ord.
 • 4–6 nøkkelord på norsk og engelsk.
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet etter APA 6. versjon – se eget punkt.
 • Engelsk versjon av det norske sammendraget inkludert engelsk tittel – dette skal plasseres etter det norske sammendraget – max. 100 ord.
 • Alle artikler, både fag- og vitenskapelige, skal oppgi referansenummer fra behandlingen i REK eller NSD. Dette skal oppgis på tittelsiden, ikke i teksten.
Dersom innsendt artikkel har blitt publisert tidligere i et nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift, skal dette opplyses om ved førstegangskontakt med TPH. Kilden skal også oppgis i tekstens innledning med referanse i litteraturlisten.

Vitenskapelige manuskripter kan utformes i ulike genre. De som er basert på egne undersøkelser, kan organiseres etter overskriftene Bakgrunn, Metode (studiens design, utvalg, datainnsamling, dataanalyse og forskningsetikk), Funn, Diskusjon og Konklusjon. 

Vitenskapelige manuskripter vil først bli vurdert av redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Dersom manuskriptet vurderes som relevant og av tilstrekkelig kvalitet, vil det bli vurdert av to fagfeller. Forfatter kan foreslå en uhildet fagfelle. Tidsskrift for psykisk helsearbeid praktiserer «lukket» fagfellevurdering, det vil si at verken forfatters eller fagfellers identitet gjøres kjent for partene.

Fagartikler vurderes av redaksjonen med tanke på relevans, innhold og form.

På tittelsiden skal forfatterne angi om artikkelen skal fagfellevurderes som en vitenskapelig artikkel eller om den skal vurderes som en fagartikkel.

Det er redaktøren som til slutt avgjør om en fagartikkel eller vitenskapelig artikkel kan publiseres.

Tabeller og illustrasjoner

Tabeller og figurer markeres i teksten med fortløpende siffer. Disse vedlegges manus som separate dokumenter. Tidsskriftet ønsker ikke bruk av fot- eller sluttnoter i manus.

Litteraturhenvisninger i teksten

Ved henvisninger i selve teksten skrives forfatterens navn og årstall for publisering i parentes, eksempel: (Sundelin, 1987 – det skal være komma mellom forfatter og årstall). Hvis det er seks eller flere forfattere skal du kun bruke førsteforfatter, etterfulgt av «et al.,». Ved direkte sitat føres forfatter, årstall og sidetall rett etter sitatet, eksempel: (Andersen, 2007, s. 12). Henvisninger til flere verk føres på følgende måte: (Andersen, 2007; Waaktar, 2000). Se ellers: http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/.

Referanseliste

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Tidsskriftet bruker 6. utgave av referansesystemet til Publication Manual of the American Psychological Association (APA). Se nettstedet over som gir en god innføring i hvordan referanser føres i dette systemet.

Eksempler på referanser til artikler: (NB: innrykk andre linje på alle referanser)
Ervik, R., Sælør, K. T. & Biong, S. (2012). «Å gripe øyeblikket» Om hvordan miljøansatte ved et lavterskelhybelhus erfarer samarbeidet mellom seg og beboerne. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 9(4), 302–313.


Eksempel på referanser til bøker:
Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karlsson, B. & Løkke, J. A. (2009). Perspektiver på psykisk lidelse – å forstå, beskrive og behandle. 3. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Elektronisk bok med forfatter:
Franzen, J. (2010). Freedom [Kindle reader versjon]. Hentet 01.03.18 fra http://www.amazon.com.

Bøker med redaktør:
Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A. H. (Red.). (2008). Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Merk: For redigerte bøker skal du vanligvis vise til kapittelet du har brukt!

Kapittel i bok med redaktør:
Ranhoff, A. H. (2008). Søvn og søvnproblemer. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A. H. Ranhoff (Red.), Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten (s. 311–318). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Merk: Redaktørenes fornavn skrives med initialen før etternavnet.

Kapittel i elektronisk bok med redaktør:
Kohn, S. (2009). The future of innovation is in our hands. I B. v. Stamm & A. Trifilova (Red.), The future of innovation  [Ebrary versjon]. Hentet 20.04.18 fra http://site.ebrary.com/.

Doktoravhandlinger og masteroppgaver:
Fevang, K. L. (2010). Grammatikkens språk: Hvilke språklige trekk karakteriserer fransk grammatikk for norske elever? En kvalitativ studie (Masteroppgave). Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.

Askeland, N. (2008). Lærebøker og forståing av kommunikasjon: Om forståing av begrepet kommunikasjon gjennom metaforar og metaforsignal i seks læreverk i norsk for ungdomstrinnet 1997-99 (Doktoravhandling). Universitetet i Oslo. Hentet 02.12.18 fra http://urn.nb.no/URN:NBN:no-20888. 

Merk: Når stedsnavnet er del av institusjonsnavnet, trenger du ikke gjenta stedsnavnet. 

Artikler i tidsskrift
Ervik, R., Sælør, K. T. & Biong, S. (2012). «Å gripe øyeblikket». Om hvordan miljøansatte ved et lavterskelhybelhus erfarer samarbeidet mellom seg og beboerne. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 9(4), 302–313.

Elektronisk artikkel med URL:
Helleve, I. (2013). Social networking sites in education - governmental recommendations and actual use. Nordic Journal of Digital Literacy, 7(4), 91–207. Hentet 10.01.19 fra http://http://www.idunn.no/.

Offentlige dokumenter:
Kunnskapsdepartementet. (2013). Lange linjer - kunnskap gir muligheter (Meld. St. 18 (2012–2013)). Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet 31.03.18 fra http://www.regjeringen.no.

Eller:

Meld. St. 18 (2012–2013). (2013). Lange linjer - kunnskap gir muligheter. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet 30.11.18 fra http://www.regjeringen.no

NOU:
Voldtektsutvalget (2008). Fra ord til handling: Bekjempelse av voldtekt krever handling: Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2006: Avgitt til Justis- og politidepartementet 24. januar 2008 (NOU 2008:4). Oslo: Justis- og politidepartementet. Hentet 04.01.19 fra http://www.regjeringen.no.

Publikasjoner, fra direktorater e.l.:

Trykt utgave: 
Helsedirektoratet (2013). Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer: nasjonal oppfølging av WHOs mål. Oslo: Helsedirektoratet.

Elektronisk utgave:
Utdanningsdirektoratet (2011). Skolemiljøutvalg: veileder til medlemmene.
Hentet 07.04.18 fra http://www.udir.no.

Lover:

Arbeidsmiljøloven (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Hentet 31.10.18 fra http://www.lovdata.no.

Forskrifter:

Forskrift til opplæringslova (2006). Forskrift til opplæringslova. Hentet 01.02.19 fra http://www.lovdata.no/.

Rundskriv:

Utdanningsdirektoratet (2012). Udir–8–2012 Endringer i faget kroppsøving. Hentet 31.01.19 fra http://www.udir.no/.

Internettkilder:

Carlsen, K. H. (2008). Kosthold for fotballspillere. Hentet 02.02.19 fra http://www.trenerforeningen.no.

Utdanningsdirektoratet (u.å.). Veiledninger til Kunnskapsløftet. Hentet 10.12.18 fra http://www.udir.no/.

Blogg:

Olsen, H. K. (2011, 19.06). Lære. Verk - videre [Bloggpost]. Hentet 07.01.19 fra http://heidiko.wordpress.com.

Se også: http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon