Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter seg mot kunnskapsformidling og formidler teori, forskning, fagutvikling, klinisk erfaring og debatt innen psykisk helsearbeid. Tidsskriftet er Nordens eneste tidsskrift innen sitt felt og gir uttelling på nivå 1 i universitet og høyskolesystemet for publisering.

Tidsskriftets bidragsytere er brukere, fagpersoner, klinikere, myndighetspersoner, lærere og forskere fra ulike tradisjoner og med ulike perspektiver på psykisk helse.

Tidsskriftets formål er å være representativt for ulike tradisjoner og perspektiver på psykisk helse og bidra til debatt innen fagfeltet. Artikler kan publiseres på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter seg mot studenter og ansatte innen høyere utdanning i psykisk helsearbeid, politikere og helsemyndigheter, fagutviklingsansvarlige i helseforetak, og mot fagpersoner og brukere som samarbeider om psykisk helse.

Kvalitetsvurdering
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Indeksering
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • Svemed+
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIG REDAKTØR

Rita Sørly
Førsteamanuensis, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges arktiske universitet

FAGRÅD

Jill Arild
Landsleder, Mental Helse

Vår Mathisen 
Førsteamanuensis, UiT – Norges arktiske univeristet

Turid Møller Olsø
Faglig rådgiver, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Tor Helge Tjelta 
Styreleder, Norsk forening for psykisk helsearbeid

REDAKSJONSSEKRETÆR

Aud Aasen
Redaksjonssekretær

KONTAKT

E-post: redaksjonen.tph@gmail.com

Tidsskrift for psykisk helsearbeid
Rita Sørly
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
UiT Norges arktiske universitet
UiT Campus
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
Norge
Tidsskrift for psykisk helsearbeid er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på www.idunn.no.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på nettsiden til NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

Innsending av manuskripter

E-post: redaksjonen.tph@gmail.com

Krav til manuskripter

Alle manuskripter som sendes inn for vurdering til Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH) må være skrevet i tråd med kravene som er beskrevet her. Manus som ikke er i tråd med de følgende retningslinjer, vil bli avvist.

Redaksjonen ønsker å unngå tingliggjørende og sykeliggjørende språk og begrepsbruk og oppfordrer alle forfattere til en kritisk gjennomgang av språk og begrepsbruk i egne tekster før de sendes til redaksjonen. Generelt ønsker vi å understreke at manuskripter til tidsskriftet skal fokusere på psykisk helsearbeid. Redaksjonen ønsker at forfattere bruker dette begrepet som fellesbetegnelse for det arbeidet som gjøres i psykisk helse-feltet. Ellers ber vi om at forfatterne bruker de offisielle betegnelsene på tjenestene – for eksempel "psykisk helsevern".

Vitenskapelige artikler, vitenskapelige essay og fagartikler skal inneholde inntil 5 000 ord, inkludert litteraturliste, noter, tittel, nøkkelord, forfatterinformasjon og sammendrag på norsk og engelsk. Gode eksempler, essay og fortellinger skal inneholde inntil 3 000 ord. Kritisk blikk og bokanmeldelser skal inneholde inntil 1 500 ord.

Alle tekster leveres i fonten Times New Roman, skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5. Tidsskriftet benytter tre grader av overskrifter: Artikkelens tittel/undertittel, avsnittstittel og undertittel. Forfattere skal levere manuskripter med ren tekst. Dette betyr ingen bruk av innrykk, tabulator, fet skrift, understrekning, punkter og lignende, verken i teksten eller i overskrifter.

Alle manuskripter skal inneholde en tittelside med:
 • Forfatternavn og yrkestittel
 • Fødselsår
 • Nåværende utdanning og arbeidssted
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Tittel på teksten
 • Hvilken sjanger
 • Antall tegn brukt i manus og antall tabeller og figurer.

Krav til vitenskapelige artikler, vitenskapelige essay og fagartikler

Alle fagartikler og vitenskapelige artikler skal inneholde:
 • Kort norsk sammendrag på inntil 100 ord.
 • 4–6 nøkkelord på norsk og engelsk.
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet etter APA 7. versjon – se eget punkt.
 • Engelsk versjon av det norske sammendraget på inntil 100 ord og tittelen på artikkelen. Dette skal plasseres etter det norske sammendraget.
 • Alle artikler, både vitenskapelige og fagartikler, skal oppgi referansenummer fra behandlingen i REK eller NSD. Dette skal oppgis på tittelsiden, ikke i teksten.
Forfattere som ønsker å publisere i TPH må garantere at manuskriptet ikke er under vurdering i et annet tidsskrift. Dersom innsendt artikkel har blitt publisert tidligere i et nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift, skal dette opplyses om ved førstegangskontakt med TPH. Kilden skal også oppgis i tekstens innledning med referanse i litteraturlisten.

Vitenskapelige artikler

Vitenskapelige artikler kan utformes i ulike genre. De som er basert på egne undersøkelser, kan organiseres etter overskriftene Bakgrunn, Metode (studiens design, utvalg, datainnsamling, dataanalyse og forskningsetikk), Funn, Diskusjon og Konklusjon.

Vitenskapelige manuskripter vil først bli vurdert av redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Dersom manuskriptet vurderes som relevant og av tilstrekkelig kvalitet, vil det bli vurdert av to fagfeller. Forfatter kan foreslå en uhildet fagfelle, men redaksjonen er ikke forpliktet til å benytte seg av denne. Tidsskrift for psykisk helsearbeid praktiserer dobbelt anonym fagfellevurdering, det vil si at verken forfatters eller fagfellers identitet gjøres kjent for partene.

Vitenskapelige essay

Essay skal ha en fortellende form. Sjangeren er både en undersøkelsesmetode og en litterær metode, og dette forventes reflektert i teksten. Formen er gjerne assosiativ og sirkulær, og teksten kan være skrevet i første person entall. I motsetning til en vitenskapelig artikkel, er ikke essayet bygd opp med innledning, drøfting og konklusjon, men teksten skal ha en rød tråd som går igjen gjennom hele manuskriptet. Tema skal omhandle psykisk helsearbeid, og være av vitenskapelig karakter. Forfatteren må gjerne være personlig, men ikke privat i teksten. Allmenngyldige tema, hvor gjenkjennelse er et sentralt element er viktig. Teksten skal bære preg av en dialogisk struktur.

Vitenskapelige essay vil, i likhet med vitenskapelige artikler, først bli vurdert av redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Dersom manuskriptet vurderes som relevant og av tilstrekkelig kvalitet, vil det bli vurdert av to fagfeller. Forfatter kan foreslå en uhildet fagfelle, men redaksjonen er ikke forpliktet til å benytte seg av denne. Tidsskrift for psykisk helsearbeid praktiserer dobbelt anonym fagfellevurdering, det vil si at verken forfatters eller fagfellers identitet gjøres kjent for partene.

Fagartikler

Fagartikler vurderes av redaksjonen med tanke på relevans, innhold og form. Fagartiklene skal i særlig grad tilby perspektiver, forståelse, erfaring og viten med praktisk relevans. Målgruppen er praksisfeltet.

På tittelsiden skal forfatterne angi om artikkelen ønskes vurdert som en vitenskapelig artikkel eller som en fagartikkel.

Det er redaktøren som til slutt avgjør om en fagartikkel, vitenskapelig artikkel eller vitenskapelig essay kan publiseres.

Tabeller og illustrasjoner

Tabeller og figurer markeres i teksten med fortløpende siffer. Disse vedlegges manus som separate dokumenter. Tidsskriftet ønsker ikke bruk av fot- eller sluttnoter i manus.

Medforfatterskap

For medforfatterskap kreves at en oppfyller Vancouverreglene. Det vil si at medforfatter(e) har bidratt med idé, planlegging og utforming eller analyse og innsamling eller fortolkning av data, har medvirket ved utarbeidelse eller kritisk innholdsmessig revidering av manuskriptet og godkjenning av det endelige manuskriptet. Bidrag skal være vitenskapelig redelig og følge gjeldende lover og etiske retningslinjer (se for eksempel http://www.etikkom.no/).

Litteraturhenvisninger i teksten

Ved henvisninger i selve teksten skrives forfatterens navn og årstall for publisering i parentes, eksempel: (Sundelin, 1987 – det skal være komma mellom forfatter og årstall). Hvis det er tre eller flere forfattere, skal du kun bruke førsteforfatter etterfulgt av «et al.,». Ved direkte sitat føres forfatter, årstall og sidetall rett etter sitatet, eksempel: (Andersen, 2007, s. 12). Henvisninger til flere verk føres på følgende måte: (Andersen, 2007; Waaktaar, 2000). Se ellers: https://sokogskriv.no/referansestiler/apa-7th.html.

Referanseliste

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Tidsskriftet bruker 7. utgave av referansesystemet til Publication Manual of the American Psychological Association (APA). Se nettstedet over som gir en god innføring i hvordan referanser føres i dette systemet.

Eksempler på referanser til artikler i tidsskrift: 

Sointu, E. & Woodhead, L. (2008). Spirituality, gender, and expressive selfhood. Journal for the Scientific Study of Religion47(2), 259–276. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2008.00406.x

Eksempel på referanser til bøker:

Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karlsson, B. & Løkke, J.A. (2009). Perspektiver på psykisk lidelse – å forstå, beskrive og behandle (3. utg.). Gyldendal Akademisk.

Elektronisk bok med forfatter:

Franzen, J. (2010). Freedom [Kindle reader versjon]. http://www.amazon.com

Merk: Dersom boka har DOI, foretrekkes denne framfor URL.

Bøker med redaktør:

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Ranhoff, A.H. (red.). (2008). Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten. Gyldendal Akademisk.

Merk: For redigerte bøker skal du vanligvis vise til kapittelet du har brukt.

Kapittel i bok med redaktør:

Ranhoff, A.H. (2008). Søvn og søvnproblemer. I M. Kirkevold, K. Brodtkorb & A.H. Ranhoff (red.), Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten (s. 311–318). Gyldendal Akademisk.

Merk: Redaktørenes fornavn skrives med initialen før etternavnet.

Kapittel i elektronisk bok med redaktør:

Kohn, S. (2009). The future of innovation is in our hands. I B.v. Stamm & A. Trifilova (red.), The future of innovation  [Ebrary versjon]. http://site.ebrary.com/

Doktoravhandlinger og masteroppgaver:

Fevang, K.L. (2010). Grammatikkens språk: Hvilke språklige trekk karakteriserer fransk grammatikk for norske elever? En kvalitativ studie [Masteroppgave]. Høgskolen i Vestfold.

Askeland, N. (2008). Lærebøker og forståing av kommunikasjon: Om forståing av begrepet kommunikasjon gjennom metaforar og metaforsignal i seks læreverk i norsk for ungdomstrinnet 1997-99 [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Oslo.

Elektronisk artikkel med URL:

Knapstad, M.L. (2018, 9. mai). En jafs av Bergen. AftenpostenA-magasinethttps://www.aftenposten.no/a-magasinet/i/ngJron/en-jafs-av-bergen?

Stortingsmeldinger:

Meld. St. 18 (2012–2013). Lange linjer – kunnskap gir muligheter. Kunnskapsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20202021/id2839455/

St.meld. nr. 22 (2006–2007). Veiviseren: For det norske filmløftet. Kultur- og kirkedepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/St.meld-nr-22-2006-2007-/id460716/ 

Merk: Meldinger utgitt før 2009 bruker St.meld.

NOU:

NOU 1998: 18 (1998). Det er bruk for alle: Styrking av folkehelsearbeidet i kommunene. Sosial- og helsedepartementet.

Publikasjoner fra direktorater e.l.:

Trykt utgave: 
Helsedirektoratet (2013). Reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer: nasjonal oppfølging av WHOs mål. Helsedirektoratet.

Elektronisk utgave:
Utdanningsdirektoratet (2011). Skolemiljøutvalg: veileder til medlemmene. http://www.udir.no

Lover:

Arbeidsmiljøloven (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (LOV-2005-06-17-62). Lovdata. http://www.lovdata.no

Forskrifter:

Forskrift til opplæringslova (2006). Forskrift til opplæringslova (FOR-2006-06-23-724). Lovdata. http://www.lovdata.no/

Rundskriv:

Utdanningsdirektoratet (2012). Endringer i faget kroppsøving (Udir–8–2012) [Rundskriv]. http://www.udir.no/

Internettkilder:

Carlsen, K.H. (2008). Kosthold for fotballspillere. http://www.trenerforeningen.no

Utdanningsdirektoratet (u.å.). Veiledninger til Kunnskapsløftet. http://www.udir.no/

Blogg:

Olsen, H.K. (2011, 19.06). Lære. Verk – videre. http://heidiko.wordpress.com.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Publiseringsetikk

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon