Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Oppfølging av skole i barneverninstitusjoner

Gro Ulset, Forsker, RKBU Midt-Norge, IPH/ NTNU, gro.ulset@ntnu.no

Skole som tema og oppgave har stått sentralt i institusjonsbarnevernet de siste årene, men det foreligger likevel begrenset ny kunnskap om hvordan barneverninstitusjoner vurderer betydningen av-, støtter- og følger opp skolegang for ungdom som bor der i dag. Jeg har gjennomført en kvalitativ intervjustudie med mål om å få dypere innsikt i- og å kunne belyse dette nærmere. Artikkelen baserer seg på denne studien og tar utgangspunkt i informasjon gitt av ledere eller skoleansvarlige ved fire barneverninstitusjoner, som alle formidlet at deres institusjoner rettet mer oppmerksomhet på ungdommenes skolegang nå, enn det de gjorde tidligere. Av intervjumaterialet fremgikk det likevel at de vurderte skolegang til dels ulikt, noe som kunne få betydning for måten de gikk frem på med hensyn til fokus, støtte og oppfølging. Institusjonenes grunnleggende ønske eller mål for ungdommene og deres skolegang syntes imidlertid å være sammenfallende. Det handlet ikke om at ungdommene skulle vise til prestasjoner i form av spesifikke karakterer, men derimot om at de skulle oppleve mestring gjennom læring og utvikling i den prosessen det er å stille opp, delta, gjennomføre og fullføre skolen. Informantene ga også uttrykk for at deres institusjoner var opptatt av ungdommenes medvirkning og mente at denne fremfor alt burde favne om hvordan tilrettelegge for- og følge opp undervisning og skolegang. Noen pekte imidlertid på faren for at ungdommene likevel ble objektivert, siden det var flere voksne på ulike arenaer som ledet an- og styrte det skolerelaterte arbeidet. Lederne og de skoleansvarlige beskrev samarbeidet med skolene og de kommunale barneverntjenestene som styrket, men opplevde likevel noen lokale utfordringer. De antydet dermed at det var rom for forbedringer.

Nøkkelord: barneverninstitusjon, skole, tilrettelegging, oppfølging, samarbeid, mestring, medvirkning, ledere, skoleansvarlige, ungdom

The past year’s school as theme and task has been a focus of the child welfare institutions, but how do the institutions actually facilitate and follow up on residents’ schooling? I wanted to investigate this issue through a qualitative-interview study, involving young residents and leaders/school principals in the institutions as informants. The young residents’ experiences and perceptions have been interpreted and published (Ulset, 2020). This article is therefore based on the information that the staff provided about how their institutions reflect on and work with the young residents’ schooling. Some of the findings were that the institutions had increased their school attendance in recent years. Nevertheless it seemed that the institutions were reflecting and working slightly differently on the residents’ schooling.

Keywords: Child welfare institution, school, facilitate, follow up, cooperation, mastery, participation, leaders, school principals in institutions, youth
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon