Denne artikkelen handler om endringer i oppfatning og virkemidler med hensyn til hva som legger til rette for et aktivt lokalpolitisk ansvar for barneverntjenesten. Den kommunale barneverntjenesten er avhengig av lokalpolitikere som forstår sitt ansvar for at tjenesten har nødvendig kompetanse og kapasitet til å ivareta kommunens oppgaver for barn og unge i risiko. Dette fordrer lokalpolitikere som er tett nok på tjenesten til å kunne danne seg et bilde av hvordan tjenesten arbeider. I 1992 ble det gjennom endringer i lovverk og styringssystem etablert avstand mellom lokalpolitikere og barneverntjeneste. Dette fikk innvirkning på politikernes innsyn i tjenesten. Den siste tiden har avstanden som den gang ble innført, blitt problematisert. I forslag til ny barnevernlov, som legges frem for Stortinget i 2021, foreslås det lovendringer som skal tilrettelegge for en styrking av kommuneledelsens overordnete ansvar for barneverntjenesten. Det kan bety at avstanden som ble etablert for nesten 30 år siden, vil minske.