Spørsmålet om hva som er den beste kompetansen for å arbeide i barnevernet, er et stadig aktuelt tema. Det er mye som skal være på plass for å kunne møte barn, unge og familier i krevende livssituasjoner på en verdig og god måte. Det spesielle med å arbeide i barnevernet er at det handler om barn som trenger noe mer enn det foreldrene kan gi. Det offentlige griper inn og skal være en støtte i barn og familiers dagligliv. Allerede her ligger det en utfordring ved at et offentlig system og menneskers private hjem møtes. For den barnevernsansatte betyr det en rolle som innebærer både å være personlig og offentlig yrkesutøver på samme tid og til enhver tid å handle til barnets beste. I denne artikkelen bruker vi begrepet, profesjonell dannelse om denne formen for væremåte i yrkesutøvelsen.