Denne artikkelen er en drøfting av metodebruk i profesjonelle samtaler med barn. Artikkelen tar utgangspunkt i den dialogiske samtalemetoden (DCM), og hensikten er å belyse faktorer som kan påvirke samtalens kvalitet ved anvendelsen av en spesifikk metode. Poenget med metodebruk er å sikre legitimitet og forutsigbarhet i samtalen ved å forholde seg til et gitt rammeverk. Sentrale spørsmål er i hvor stor grad barnevernkonsulentens dialogiske ferdigheter, dømmekraft og sensitivitet overfor barnets behov påvirker metodebruken og dens utbytte i samtalen.