Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Mobbing, digital mobbing og psykisk helse hos barn og unge i Tromsø

Professor ved Universitetet i Tromsø, institutt for lærerutdanning og pedagogikk. steinar.thorvaldsen@uit.no

Professor ved Universitetet i Tromsø, institutt for klinisk medisin. john.ronning@uit.no

Pedagogisk psykologisk rådgiver ved PPT i Tromsø. bodil.bakkelund.westgren@tromso.kommune.no

Arbeider i Utdanningsdirektoratet, Førsteamanuensis II ved Universitetet i Tromsø, institutt for lærerutdanning og pedagogikk. gunstein.egeberg@uit.no

Et utvalg av barne- og ungdomsskoler (alder 9–16 år) deltar i forskningsprosjektet «Trivsel i Tromsø». Disse skolene gjennomfører over flere år en omfattende undersøkelse av elevmiljøet. Denne artikkelen presenterer noen av resultatene fra prosjektets første skoleår (2013/14, N=878) og viser funn som er gjort om sammenhengen mellom psykiske vansker og ulike former for mobbing og trakassering.

Våre hovedfunn: Det er signifikant forskjell i den rapporterte psykiske helse mellom gruppene «Mobbet» og «Ikke mobbet». Elever som rapporterer å bli mobbet, har større forekomst av spesielt emosjonelle vansker, adferdsvansker og venneproblemer. Dette forholdet er tydelig for alle typer trakassering (fysisk, verbal, sosial, digital), og den digitale har negative effekter på lik linje med de tradisjonelle formene. Gode vennerelasjoner er den enkeltfaktoren som synes å ha størst beskyttelseseffekt mot mobbing.

Nøkkelord: Mobbing, nettmobbing, trakassering, psykiske vansker, SDQ

A selection of schoolchildren (age 9-16 years) participates in the research project «Well-being in Tromsø». Their schools carry out a comprehensive survey of the schoolchild environment over several years. This article presents some of the results from the project's first year (2013/14, N = 878) and shows findings about the relationship between mental problems and various forms of bullying and harassment. Main findings: There is a significant difference in the reported mental health between the groups «Bullied» and «Not bullied». This relation is evident for all types of harassment (physical, verbal, social, cyber), and cyberbullying has a negative effect similar to the traditional forms. Good peer relation is the factor that seems to give the greatest protection against bullying.

Keywords: Bullying, cyberbullying, digital harassment, mental health problems, SDQ
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon