Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 218-219)
av Reidun Follesø
Vitenskapelig publikasjon
(side 220-236)
av Marianne Dæhlen
SammendragEngelsk sammendrag

Barn og unge med hjelp fra barnevernet skårer negativt på en rekke forhold som voksne. I artikkelen presenterer og vurderer jeg studier som har undersøkt betydningen av opphold i fosterhjem for livet som voksen. Gjennomgangen er begrenset til studier de siste seks–syv årene. I litteraturgjennomgangen er det lagt vekt på å identifisere hvilke områder ved tidligere fosterbarns liv som voksne som har blitt undersøkt. Gjennomgangen viser at forskningen i hovedsak har dekket fire områder (overgang fra fosterhjem, utdanning, helse og kriminalitet/atferdsproblemer). Videre har det vært et mål å kartlegge hvilke faktorer i fosterhjemssituasjonen som går sammen med positive og negative forhold som voksne. Det er få studier som har et forskningsdesign som muliggjør å undersøke dette. I tillegg er studiene nærmest utelukkende begrenset til å studere livet som ung voksen – det vil si i tidlig 20-årene.

Former child welfare clients have a high risk of marginalization in several important life areas. This article examines the existing literature on former child welfare clients who have been placed in foster care. The review is restricted to studies from the Nordic countries, UK, Belgium and Netherlands in the years 2010-2016. Attention is drawn to systemize type of life areas that have been examined and to highlight the effect of foster care on positive outcomes as adults. The review shows that few areas are studied and that few studies are designed to conclude on any effects of being placed in care.

(side 238-253)
av Dag Skilbred & Karen Havnen
Sammendrag

Råd og veiledning er i dag det mest brukte hjelpetiltaket i barnevernet. I denne artikkelen drøftes ulike problemstillinger knyttet til hvilke former for råd og veiledning som trengs i barnevernet. Dette gjelder blant annet forholdet mellom bruken av spesifikke metoder versus en mer generell sosialfaglig metodikk, balansen mellom «råd» og «veiledning», fokus på samspillveiledning versus en mer bredspektret veiledning, og om flere av «råd og veiledningstiltakene» i barnevernet bør kanaliseres til andre tjenester. Det empiriske grunnlaget for artikkelen er hentet fra prosjektet Råd og veiledning i barnevernet, som er en del av forskningsprosjektet Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak (Christiansen et al., 2015).

Vitenskapelig publikasjon
(side 254-272)
av Renee Thørnblad, Astrid Strandbu & Vibeke Sending
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen omhandler barnets støtteperson i Familierådsmodellen. Oppmerksomheten er rettet mot hva som kjennetegner støttepersonrollen slik den praktiseres i Norge. Datamaterialet er innhentet gjennom samarbeid med Bufetat fra 92 gjennomførte familieråd i barnevernet i tidsrommet 2011–2015. Støttepersoner rekrutteres i hovedsak fra barnets familienettverk og er kvinner. I om lag halvparten av alle familierådene er barn og unge involvert i valget av støtteperson. I støttepersonenes beskrivelser framgår det ulike utfordringer i rollen og et behov for forbedret informasjon om støttepersonens oppgaver.

The article discusses the child’s «support-person» in the Family group conference model – and focuses on what characterizes this role as practiced in Norway. The data is obtained through cooperation with the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufetat) and consists of 92 completed Family group conferences (FGC) organized by the Child Protection Services in the period of 2011–2015. «Support-persons» are recruited mainly from family networks and are women. Children are involved in the choice of support person in half of the FGC`. In the «support-persons» own descriptions, based on their experiences, states different challenges in this role and a need for improved information.

Ikke ta selvfølgelighetene selvfølgelig
Når selvfølgeligheter møter virkeligheten
(side 274-288)
av Vigdis Bunkholdt
Sammendrag

For ett år siden holdt jeg innlegg på en jubileumskonferanse. Mitt poeng var å hakke litt på det jeg kalte «selvfølgelighetene» på fagområdet vårt. Jeg var, og er, opptatt av forståelser og påstander som tas som selvfølgelige; påstander man ikke stiller spørsmåltegn ved, men som man oppfatter som riktige og dermed retter seg etter uten at det blir stilt krav om verken teoretisk ramme, forskning eller praksiserfaringer som underbygger dem. På den motsatte kanten finnes det kunnskaper som, gjennom forskning og praksiserfaringer, er såpass overbevisende at de kanskje burde bli selvfølgeligheter, uten at de er blitt det.

Intervju
(side 290-295)
av Olav André Manum
Sammendrag

Glorija og Fredrik. Barnevernsproffer og kunnskapsleverandører. De representerer mer enn 1000 barn og unge som har vært med på å gi råd til myndigheter og barnevern, og de velger å snakke først og fremst på vegne av disse i dette intervjuet. Etternavnene sine vil de ikke oppgi. Det har de en god begrunnelse for: De vil beskytte fremtiden sin, de vil ikke at de skal kunne googles, for eksempel, når de en gang skal søke jobb, og det kommer opp at de har erfaring fra barnevernet.

Debattinnlegg
(side 296-298)
av Jan Storø
Småstoff
(side 300)
av Reidun Follesø
Sammendrag

20.–22. september møttes nærmere 300 deltakere til Norsk Barnevernsambands kongress Barn over grenser – Norsk barnevern i en mangfoldig verden.

4-2017, årgang 94

www.idunn.no/tnb

Redaktør

Reidun Follesø, professor, Nord Universitet

Redaksjonssekretær

Olav André Manum

Redaksjonsmedlemmer

Øivin Christiansen, ph.d., Universitetet i Bergen

Inger Oterholm, førsteamanuensis, VID

Elisabeth Willumsen, professor, Universitetet i Stavanger

Viggo Krüger, førsteamanuensis II, Griegakademiets senter for musikkterapiforskning

Ingrid Blindheim, barnevernsleder

ISSN print: 0800-1014

ISSN online: 1891-1838

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon