Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Et maktperspektiv på «gode nok foreldre» i barnevernets kontekst

Willy Lichtwarck: Professor i sosialt arbeid, NTNU, willy.lichtwarck@ntnu.no

Halvor Fauske: Professor i sosialt arbeid, Høgskolen i Lillehammer, halvor.fauske@hil.no, halvorfauske@ntnu.no

Elizabeth Langsrud: Jurist og stipendiat, NTNU, elizabeth.langsrund@ntnu.no

Artikkelen tar utgangspunkt i uttrykket «gode nok foreldre», som barnevernsarbeidere i forskningsstudien «Fra tanker til teori: En studie om barnevernsarbeideres resonnering» bruker når de snakker om de barnevernfaglige vurderingene som de foretar. Dette begrepet er også anvendt i flere sammenhenger innenfor barne- og familieområdet, som for eksempel i dommer, faglitteratur og forskning. Det faktum at begrepet benyttes i ulike sammenhenger, har ikke bidratt til å klargjøre begrepets nærmere betydning. I barnevernets praksis synes ikke «gode nok foreldre» å ha et nærmere avgrenset innhold. Hvordan man forstår begrepet, og hvilket innhold man gir det, er avhengig av hvilket perspektiv man inntar. Hva eller hvem som er «gode nok foreldre», er ikke et spørsmål som kan besvares enkelt og entydig, men som like fullt er et spørsmål som barnevernsarbeiderne vier mye oppmerksomhet. Det er også et sentralt spørsmål i interaksjonen som barnevernsarbeiderne har med familiene i barnevernet. I artikkelen stiller vi spørsmål ved hvordan uttrykket «gode nok foreldre» brukes som målestokk i barnevernet, og drøfter ulike implikasjoner med en slik praksis med utgangspunkt i Foucaults teorier om disiplineringsmakt.

Nøkkelord: Barnevern, Foucault, normalitet, tilknytningsteori, gode nok foreldre

Abstract

This article discusses the term «good enough parents», which was found to be a key concern of the social workers in the study «Decisions about preventive measures in child welfare: Towards an understanding of social workers reasoning». The term is referred to in several domains of the child and family welfare field, including court cases, academic literature and research. While the term is frequently referred to, there is little consensus surrounding its exact meaning. «Good enough parents» is neither a concise term, nor does it have a defined content. It therefore appears both constructed and complex. How the term is understood, and which content is given to it, is dependent on perspective. The answer to what or whom may be considered «good enough parents» is certainly not clear-cut, yet it remains a topic of close consideration for social workers who assign important meaning to the term when interacting with the families in the child welfare services. The article questions the relative importance given to the term «good enough parents» as a benchmark in the child welfare services, and discusses the implications of such practices with reference to Foucault’s theories of disciplinary power.

Keywords: Child welfare, Foucault, discipline, attachment theory, Good enough
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon