Store belastninger, spesielt for nyansatte, er en kjent utfordring for barneverntjenesten. Svært mange ansatte velger å slutte i barnevernet, og dette er et problem for tjenestene som mister kompetanse og kontinuitet. For å styrke tjenestene iverksatte den forrige regjeringen satsingen barnevernløftet (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2012–2013). Barnevernløftet innebærer blant annet et ressursløft der kompetanseheving står sentralt. Et viktig verktøy i arbeidet med å heve kompetansen i barnevernet er veiledning, og ideen er å innføre dette for nye ansatte i barnevernet. Veiledet førsteår handler om å imøtekomme nyutdannede og nytilsatte i barnevernet, som har gitt uttrykk for en krevende overgang fra utdanning til yrkespraksis.