Denne artikkelen har til hensikt å beskrive piloten i et samarbeidsprosjekt om praksisstudiene for barnevernspedagogstudentene ved Høgskolen i Østfold (HiØ) mellom bachelorutdanningen i barnevern ved HiØ, to Østfold-kommuner og Fellesorganisasjonen (FO) i Østfold. Artikkelen viser hva som har vært viktige momenter for kommunene og HiØ for å bedre samarbeidet tilknyttet praksisstudiene, og hva som har blitt gjort for å bedre dette samarbeidet. Studentenes bidrag fremkommer også. Artikkelen peker på flere sentrale elementer som kan være virksomme for å bedre samarbeidet mellom en utdanningsinstitusjon og praksisfeltet om innholdet i praksisdelen av barnevernspedagogutdanningen.