Denne artikkelen beskriver hvordan barneverntjenesten kan snakke med småskolebarn om hva barnevernet er, om den hjelp barnevernet gir barn og familier, og hvordan barn kan komme i kontakt med dem. Informasjon og deling av tanker skjer gjennom dialog mellom en barnevernansatt, en barnevernpedagogstudent og fjerde klassetrinn ved alle skoler i Bodø kommune. Dialogtimens form og innhold er utviklet i samarbeid med 50 fjerdeklassinger. Dialogtimen er forankret i Barnekonvensjonen og med en erkjennelse om at barn må involveres i arbeidet med å forebygge og avverge omsorgssvikt og vold mot barn. Erfaringene etter et år med dialogtimen viser at både elever og lærerne deres er svært fornøyde. Mange av elevenes lærere etterspør også egne dialogmøter. De forteller at de har for lite kunnskap om barnevernet, og at de blant annet av den grunn vegrer seg for å ta kontakt med barneverntjenesten når de er bekymret for elevene sine. Dette ønsker de å gjøre noe med.