Statlige føringer stiller klare forventninger om at ledelse i barnevernet skal forbedres, og både Riksrevisjonen og fylkesmennene har vurdert at lederkompetansen i barnevernet er blant de viktigste områdene å styrke. I denne artikkelen vil vi med bakgrunn i erfaringer med utvikling og gjennomføring av en rekke pilotprosjekt med barnevernlederutdanninger drøfte hvordan lederutdanning i barnevernet kan være et virkemiddel for å bedre lederkompetansen. Vi vil se på hvordan den pedagogiske modellen i en slik lederutdanning kan få til en overgripende integrering av erfaringsbasert kunnskap med teori på området. Det empiriske materialet er basert på studentevalueringer fra gjennomføring av pilotprosjekt med barnevernlederutdanning. Det er viktig å presisere at de evalueringer som er gjort, primært handler om studentenes egne opplevelser av utdanningen, og at de er å betrakte som interne evalueringer i og med at den ene artikkelforfatteren har hatt hovedansvar for oppbygningen både av pilotprosjektene og den nasjonale barnevernlederutdanningen. Før vi tar for oss gjennomføring og evaluering av de gjennomførte utdanningene, vil vi si litt om behovet for lederutdanning og skissere noen teoretiske perspektiver som ligger til grunn for valg av pedagogisk modell i lederutdanningen