Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 252-253)
av Jóna Hafdis Einarsson
(side 254-266)
av Katrin Hovden Lemjan
Sammendrag

Siden 2008 har jeg satt mitt navn på en mengde rapporter, som har vært med på å forme ofte intetanende barns liv. Som utreder på foreldre-barn senteret Stiftelsen Vilde, som sakkyndig i barnevernssaker, og som fagkyndig meddommer. Jeg glemmer ingen av barna, og jeg tenker ofte på dem, og på hvilke liv de nå lever. De fleste av dem er fortsatt prisgitt barnevernstjenestens ivaretakelse og domstolenes beslutninger.

Vitenskapelig publikasjon
(side 268-281)
av Camilla Lauritzen og Benedikte Aas
SammendragEngelsk sammendrag

Myndighetene ønsker å innføre veiledet førsteår for nyansatte i barnevernet, med hensikt om å redusere frafall, samt å bidra til profesjonell utvikling av nyansatte. Dette prosjektet hadde som formål å undersøke hvor langt man har kommet med å innføre veiledning for nyansatte og øvrige ansatte i det kommunale barnevernet. Deltakerne i studien besto av ansatte i det kommunale barnevernet (N = 228), hvor 71.7 prosent av respondentene hadde lederansvar. De ble invitert til å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Resultatene av studien viste at det til en viss grad var etablert veiledning i den kommunale barneverntjenesten, men at veiledningen som tilbys er av varierende karakter. Det kan imidlertid stilles spørsmåltegn ved kvaliteten på den faglige veiledningen som ble gitt i tjenestene, da det var stor variasjon i veiledernes formelle kompetanse. Videre fant vi at ikke alle nyansatte hadde tilgang til systematisk faglig veiledning på det tidspunktet vi gjennomførte undersøkelsen. Dette hang sammen med ressurstilfang og tilgjengelig kompetanse. Et annet funn i denne studien var at om lag en fjerdedel av de ansatte i den kommunale barneverntjenesten ofte vurderte å slutte i jobben sin, og at det veiledningstilbudet som finnes i tjenestene i dag ikke synes å ha noen effekt på ansattes ønske om å slutte. Dette er funn som bør undersøkes nærmere.

Nøkkelord: Veiledning, barnevern, yrkesmessig utvikling, intensjon om å slutte

Abstract

There are extensive requirements to employees in child welfare services, and workers within these services have to deal with many professional, ethical and juridical challenges. The child welfare services have difficulties when it comes to recruiting and retaining qualified personnel in countries across the world. The child welfare services have high attrition rates, which also may have consequences for the quality of the services offered. Several disadvantages associated with being a child welfare worker have been studied extensively. Supervision has been suggested as a solution to reduce high turnover rates and to contribute to the professional development of new employees. Norwegian authorities have initiated implementation of supervision for new employees in the child welfare services, and the aims are to reduce dropout and to contribute to the professional development of new employees.

This project aimed to examine the status quo in terms of supervision within the child welfare services. The participants consisted of employees in the municipal child welfare (N = 228), where 71.7prosent of respondents had managerial responsibility. They were invited to fill out an online questionnaire. Results of the study showed that supervision was established only to a certain extent, and the content of the supervision was of varying character. There was considerable variation in the supervisors' formal qualifications. Furthermore, several new employees did not have access to systematic professional supervision at the time we conducted the survey. This was related to a lack of resources and available expertise. Another important finding in this study was that about a quarter of the employees in the municipal child welfare service often considered quitting their jobs, and that supervision provided within the services today did not seem to have any effect on employees' intention to quit. These findings should be investigated further.

Vitenskapelig publikasjon
(side 282-297)
av Sturla Fossum, Camilla Lauritzen, Svein A.M. Vis, Agnetha Ottosen og Kirsten B. Rustad
SammendragEngelsk sammendrag

Hensikten med kunnskapsoversikten var å lære mer om samhandlingen mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i Norge. Det ble gjort litteratursøk sommeren 2014 i rapporter og artikler som var publisert i tiden 2004 til 2014. Kriterier for inklusjon var at barnevern og/eller PHBU sto i tittelen. Totalt var 78 publikasjoner relevante for en grundigere gjennomgang, og av disse ble 36 inkludert i denne kunnskapsoversikten. Generelt kan det synes som om samhandlingen mellom barnevern og PHBU fungerer bra. Det finnes imidlertid eksempler hvor samhandlingen ikke fungerer tilfredsstillende. Dårlig samhandling kan føre til at barn og unge ikke får tilstrekkelig gode, helhetlige, og samordnede tiltak. Dette er bekymringsfullt siden barn og unge som mottar eller burde motta tiltak fra både barnevern og PHBU, er en særlig utsatt gruppe. Det er vanskelig å slå fast hvor mange som rammes av at samhandlingen mellom tjenestene ikke fungerer tilfredsstillende. Årsaker til vansker i samhandling kan være administrative og økonomiske forhold, samt at det er ulike lovverk som regulerer tjenestene. Kunnskapsoversikten viser at det foreligger lite forskningsbasert informasjon om omfanget av samhandling, samhandlingsvansker og mulige konsekvenser. Det er også lite kunnskap om ulike samarbeidsmodeller mellom tjenestene. Funnene og mulige implikasjoner drøftes.

Nøkkelord: Samhandling, barnevern, psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)

Abstract

The purpose of the article is to provide information regarding interaction between child welfare agencies and mental health services for children and adolescents in Norway. We conducted literature searches and examined relevant publications. Literature published from 2004 until summer of 2014 was relevant and in all 36 of the publications were included. In general, it seems as if interaction between the services in general is good. However in some cases, cooperation is difficult. Reasons for this could be due to administrative and financial barriers and that the services are regulated by different legislation. Independently of the reasons for these barriers, cooperation difficulties gives causes for concern because these children have heightened risk for adverse outcomes in both short-term and long-term. The findings and possible implications are discussed.

(side 298-305)
av Olav André Manum
(side 306-314)
av Vigdis Bunkholdt
Sammendrag

I forbindelse med feiringen av Heggeli Barnehjems 100-års jubileum, holdt nestor i norsk barnevern, psykolog Vigdis Bunkholdt, ett av foredragene. Det bringer vi på de følgende sidene:

 

(side 316-318)
av Thomas Johansen
Sammendrag

Landsforeningen for barnevernsbarn representerer noen av barnevernets viktigste stemmer. Her deltar unge som har erfart barnevernet på bade godt og vondt, og medlemmene har gjennom mange år vært viktige bidragsytere til utviklingen av så vel fag som politikk. Landsforeningen er tilsluttet Norsk Barnevernsamband, og vi er glade for at Tidsskriftet Norges Barnevern nå også kan tilby en egen spalte der våre meninger får plass.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon