Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 166-167)
av Jóna Hafdis Einarsson
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 169-181)
av Atle Ødegård, Marianne Lohne og Elisabeth Willumsen
SammendragEngelsk sammendrag

Noen barn må flytte flere ganger, først fra egne foreldre til fosterforeldre, så mellom flere ulike fosterhjem, eller mellom fosterhjem og institusjon. Ofte medfører flyttingene ytterligere påkjenninger på allerede belastede barn. Målet med denne studien var å få kunnskap om prosessen rundt utilsiktet flytting sett fra fosterforeldrenes side. Det ble gjennomført kvalitative intervju med i alt 18 fosterforeldre, fra 11 fosterhjem. Resultatene fra analysen oppsummeres i en figur, som illustrerer fire hovedfaser i fosterforeldrenes opplevelser: (1) tilnærming, (2) hverdagen, (3) erkjennelsen og (4) avvikling. Funnene drøftes i lys av fosterforeldrenes dobbeltrolle mellom arbeid og familie som påvirker samarbeidet med tjenesteytere og relasjonen til fosterbarnet, og hvor behovet for emosjonell bearbeidelse er sentralt.

Nøkkelord: fosterforeldre, kvalitativ studie, utilsiktet flytting, barnevern, samarbeid, brukermedvirkning

Abstact

Some children have to move several times, first from their own parents to foster parents, then between different foster homes. The aim of this paper is to present findings from a qualitative study focusing on foster parents' perceptions of unintended and unplanned removal of children living in foster care. A total number of eighteen foster parents were interviewed, based on a semi-structured interview guide. Categorization was used as the central analyzing tool, along with condensation and interpretations, as well as consensus discussions among the researchers, and a reference group.The findings are presented as an analytical model, illustrating four main phases: approaching the child, daily living, problem realization and moving the child. Implications for service user collaboration with foster parents are described and discussed.

Vitenskapelig publikasjon
(side 183-201)
av Elisabeth Tveit Jørgensen
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen bygger på en studie av hvordan ti mødre med barn i langvarige fosterhjemsplasseringer beskriver sitt moderskap, et foreldreskap hovedsakelig utøvet gjennom samvær og telefonkontakt. Flesteparten av mødrene regnet seg fremdeles som mødre, og ønsket å ha en foreldrerolle. I beskrivelsene av sitt foreldreskap la de vekt på: Relasjonen til barnet, muligheten for familieliv og foreldreutøvelse, samt deltakelse i barnets liv. Mødrenes begrensede posisjon sto sentralt i deres beskrivelser, og samværsavtalen med sine restriksjoner hindret flere av dem i å utøve det foreldreskapet de ønsket. Barnevernets rolle som kontrollør ble tematisert som utfordrende når foreldreskapet skulle utøves. Undersøkelsen understreker behovet for en tettere oppfølging av foreldre når barn bor i fosterhjem. Studien skiller seg fra tidligere forskning ved at den belyser foreldrenes opplevelse av selve samværene og kontakten med barna, et tema som det finnes lite forskning på i Norge. Resultatene gir grunnlag for å understreke behovet for en større vektlegging av foreldrearbeid rundt samvær.

Nøkkelord: barnevern, fosterhjem, samvær, foreldre med barn i fosterhjem

Abstract

This article draws on a study of how ten mothers with children situated in long-term foster care describe their motherhood, a parenthood primarily performed through limited contact and by phone. Most mothers still considered themselves to be mothers, and wished to maintain a parental role. When describing their parenthood they emphasized their relationship to their child, the possibility of family life and parenting, and participation in the child's life. The mother’s limited position in serving that role was central to their descriptions, and restrictions related to contact agreements prohibited several mothers in serving their desired role as parents. The child welfare service's role as a controller was characterized as challenging when such parental roles were exercised. The survey underscores the need for closer follow-up of parents when their children are in foster care. This study differs from other research, since it highlights the parents’ experiences with contact, a theme that has been scarcely researched in Norway. The results create a foundation for underscoring the need for greater emphasis on parental work concerning contact after a placement.

Vitenskapelig publikasjon
(side 203-220)
av Torkjell Sollesnes
SammendragEngelsk sammendrag

Som ansvarlig for pedagogikkfaget ved barnevernsutdanningen ved en høgskole ønsket jeg å undersøke hvordan bachelorstudenter i barnevern oppfatter pedagogikkfaget i forhold til andre fag i studiet. Dette er et felt som det ikke er forsket på tidligere.

Jeg stilte dette spørsmålet til studentene: Har du så langt i studiet sett forbindelser mellom andre fag, praksisstudiet og pedagogikkfaget? Har du eksempler?

Svarene viste at studentene i ganske stor grad har oppfattet faglige sammenhenger mellom pedagogikk-faget og andre fag i studiet, som miljøarbeid, psykologi, sosialpedagogikk, etikk, kommunikasjon og relasjonskompetanse, men også at det kanskje blir litt uklare skillelinjer mellom en del av fagene fordi de delvis støtter seg på de samme kildene. Studentene sier de har anvendt pedagogikk i praktiske kontekster i løpet av praksisstudiet.

Nøkkelord: tverrfaglige forbindelser, «pedagogiske øyeblikk», didaktikk, kommunikasjon, relasjon

Abstract

As academically responsible for the pedagogy discipline in a childcare bachelor’s program at a university college, the author wished to explore how students perceive pedagogy in relation to other main subjects within the program. To the author’s knowledge, this has not been researched previously. The students were asked the following question:

As a childcare bachelor’s program student, to what extent have you so far observed any academic connections between other subjects, practice training and the pedagogy subject? Can you mention any examples?

On the whole, answers seemed to confirm that the students’ experience was that there were academic connections between pedagogy and other subjects, such as psychology, social pedagogy, ethics, communication and relational ability. However, students’ responses may alternatively indicate the existence of blurred borders between some fields of study, perhaps due to the fact that certain program courses tend to be based on similar scientific sources. Students acknowledged the utilization of pedagogical knowledge during their practice placements.

(side 222-231)
av Veronika Paulsen, Berit Berg og Hilde Michelsen
Sammendrag

NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Redd Barna gjennomført prosjektet Asylsøkende barn- er det mitt ansvar? og vil gjennom denne fagartikkelen presentere noen av hovedfunnene fra prosjektet (Paulsen, Michelsen og Brochmann 2015). Formålet med prosjektet har vært å belyse barnevernets ansvar for barn som bor på mottak, enten sammen med foreldre (medfølgende barn) eller alene (enslige mindreårige). Vi har fokusert på barnevernansattes ansvarsforståelse i saker som omhandler barn som søker asyl i Norge, og har gjennom prosjektet sett nærmere på hvordan ansatte forholder seg til bekymringsmeldinger, hvordan undersøkelser gjennomføres og hvilke utfordringer de ansatte møter ved iverksettelse av hjelpe- og omsorgstiltak.

Intervju
(side 234-239)
av Olav André Manum
Sammendrag

Kontoret hans er asketisk. Lik en moderne munkecelle. Hvite vegger. Et skrivebord, et møtebord med to stoler og en PC. Ingen dekorasjoner på veggene bortsett fra et bilde av Muhammad Ali og Henry Cooper. Bildet fremstiller det berømte øyeblikket i fjerde runde da Ali ligger nede, nesten slått knockout av Cooper og med brukket kjeve. Men Ali reiser seg og vinner på teknisk knockout i femte runde!

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon