6,7 prosent av alle barn og unge (0–22 år) som er innvandret til Norge, fikk tiltak fra barnevernet i 2009.

For barn og unge i befolkningen for øvrig var andelen 2,9 prosent.

For norskfødte med innvandrerforeldre var andelen 5,1 prosent.

I alle gruppene er det flere gutter enn jenter som mottar hjelp fra barnevernet.

Blant innvandrerbarn med barnevernstiltak har flest bakgrunn fra Afghanistan, Irak og Somalia.

Blant norskfødte barn med innvandrerforeldre med barnevernstiltak var de største gruppene fra Irak, Pakistan og Vietnam. (Alle tall kommer fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 2014.)

Daglig leder ved Oslo Kommunes barneverninstitusjon Grepperød, opplyser at 60 prosent av deres beboere har minoritetsbakgrunn.

Sunil Loona er oppmerksom på disse forholdene. Mer oppmerksom enn de aller fleste, faktisk. Han er opprinnelig fra India, er seniorrådgiver ved NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – og psykolog. Som psykolog har han ofte vært oppnevnt som sakkyndig i barnevernssaker som handler om barnevernsbarn med minoritetsbakgrunn og deres familier. Han bringer med seg sin erfaring og kunnskap fra en minoritetsbakgrunn til norsk barnevern og norsk offentlighet. Det er erfaringer som kan gi oss innsikt.