Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Frykten for barnevernet - En undersøkelse av etniske minoritetsforeldres oppfatninger

Førsteamanuensis HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, Christiesgate 13, 5020 Bergen ragnhild.bjorknes@gmail.com

Professor Institutionen for socialt arbete, Umeå universitetet, SE-901 87 Umeå lennart.nygren@umu.se

Stipendiat, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, Christiesgate 13, 5020 Bergen marte.fylkesnes@uib.no

Professor, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, Christiesgate 13, 5020 Bergen anette.iversen@uib.no

Som del av et større forskningsprosjekt intervjuet vi ti foreldre med flyktningbakgrunn om deres erfaringer fra kontakt med barnevernet. Til tross for at foreldrene beskrev både positive og negative opplevelser, tillit og mistillit, fant vi at frykt for barnevernet var et sentralt tema. Tematiske analyser viste at frykten for barnevernet ikke primært ble relatert til informantenes egne negative erfaringer, men til en rekke oppfatninger og representasjoner av barnevernet som informantene beskrev som vanlige eller gjengse blant etniske minoritetspersoner generelt. Vi fant at representasjonene av barnevernet kunne kategoriseres i følgende undertemaer: 1) Barnevernet bare tar barn, 2) Barnevernet går ikke i dialog med foreldre, og 3) Barnevernet diskriminerer. Analysen drøftes kritisk i lys av Axel Honneth og Nancy Frasers forståelser av anerkjennelse og sosial rettferdighet. Vi foreslår at frykten for barnevernet kan forstås som frykt for krenkelser i møte med barnevernet; å bli fratatt barna, å bli usynliggjort og bli diskriminert. En sentral implikasjon av studien er behovet for ytterligere forskning som undersøker frykten for barnevernet blant etniske minoritetspersoner samt tiltak som adresserer mistillit til tjenestene i deler av befolkningen.

Nøkkelord: etniske minoriteter, barnevern, frykt, anerkjennelse, deltakelse.

Abstract

As part of a larger research project, we interviewed ten parents with refugee backgrounds about their experiences of contact with child welfare services in Norway. Despite parents describing both positive and negative experiences, and trust as well as distrust, we found that fear of the child welfare services was a central theme. Thematic analyses showed that fear of the child welfare services was not primarily related to the interviewees' own negative experiences, but to a variety of perceptions or representations of the child welfare services that informants described as common or prevalent among people from ethnic minorities in general. We found that the representations of the child welfare services could be categorized into the following themes: 1) child welfare services primarily take children away from parents, 2) child welfare services do not go into dialogue with parents, and 3) child welfare services discriminate against ethnic minority families. The analysis is discussed critically in light of Axel Honneth and Nancy Fraser's understandings of recognition and social justice. We suggest that the parents’ fear of the child welfare services can be understood as fear of experiencing humiliation and disrespect through contact with child welfare services; fear of losing their children, becoming invisible and being discriminated against. A key implication of the study is the need for further research that examines the fear of child welfare among people from ethnic minorities, as well as measures that address distrust of services in parts of the population.

Keywords: ethnic minorities, child welfare, fear, recognition, participation.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon