Videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv gjennomføres som et ledd i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) satsing på et mer kunnskapsbasert barnevern. De to første årene (2008 og 2009), da videreutdanningen ble tilbudt som et pilotprosjekt ved fire høgskoler, skulle deltakerne som et ledd i undervisningsopplegget utarbeide kasus som beskriver problemstillinger knyttet til deres arbeid med etniske minoriteter. Kasusene utgjør datagrunnlaget for et forskningsprosjekt som også fikk støtte fra BLD. Tema som særlig er framtredende i disse kasusene, er barnevernets omsorgsutøvelse overfor minoritetsbarn, kulturalisering i barnevernfaglig praksis og diskurser i barnevernet om minoritetsforeldre som omsorgspersoner. Analyse av kasusene genererer kunnskap om barnevernets implisitte og eksplisitte teoretiske forståelser av ulike sosiale problemer og hvordan barnevernet kan møte disse. Vi skal i denne fagartikkelen redegjøre for videreutdanningens bakgrunn og gjennomføring, og vi skal også gi et overblikk på det empiriske kasusmaterialet og de tre vitenskapelige artiklene som er utarbeidet. Med utgangspunkt i dette diskuteres hva kasusene kan fortelle om utfordringer i arbeid med minoritetsetniske familier og hvordan dette arbeidet kan videreutvikles. Fagartikkelen vil være et eksempel på hvordan samspillet mellom undervisning, forskning og barnevernsfaglig praksis kan utvikle kunnskap.