Artikkelen belyser hvordan fosterforeldres oppfattelse av fosterbarnet kan være et nyttig utgangspunkt for å kartlegge veiledningsbehovet hos fosterforeldrene, og som et utgangspunkt for selve veiledningen. Den baserer seg på intervju av 6 fostermødre gjennomført i forbindelse med masteroppgaven «Fosterforeldres oppfattelse av barnet og betydningen av veiledning. En kvalitativ studie.» (Kapstad 2013). I studien er det tatt utgangspunkt i «The Internal Working Model of the Child Interview» (Zeanah og Benoit 1995, ref. i Benoit, Parker & Zeanah 1997a), men jeg tilpasset dette til fosterforeldre/fosterbarn dyader. I studien kommer det frem at det kan være vanskelig for fosterforeldre å forstå barnets behov fordi atferden barnet viser kan være villedende og fordi fosterforeldrene opplever å ha fått mangelfull informasjon om barnet før innflyttingen.