Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 2-3)
av Jóna Hafdis Einarsson
Artikler
(side 4-19)
av Inger Marie Bakke og Lena Holmberg
Sammendrag

Fem barn har fortalt om sine erfaringer med å delta i barnevernets arbeid under den første omsorgsovertakelsen. De syntes at voksne de hadde hatt kontakt med brukte mange vanskelige ord, de følte seg alene og de savnet en fortrolig å snakke med. Barna følte at omsorgsovertakelsen var deres skyld. At barnevernet oppfordret dem til å forstå foreldrenes situasjon og begrunnet vedtak med hensynet til foreldrene, forsterket barnas opplevelse av skyld. Barna framsto som kompetente aktører med innsikt i egen livssituasjon, men denne kompetansen ble lite etterspurt i barnevernets arbeid. Ikke å bli involvert i prosessen, opplevdes krenkende.

(side 20-30)
av John Magne Knutsen
Sammendrag

Hva tenker barn av fosterforeldre om sitt forhold til fosterbarnet og egen familie for øvrig? Dette er et område vi har lite systematisert kunnskap om. Artikkelen omhandler en undersøkelse hvor åtte barn av fosterforeldre ble intervjuet om dette temaet. De fleste av disse barna opplevde et ansvar for fosterbarnet. Noen oppfattet seg som foreldrenes støttespillere, mens andre tok et selvstendig ansvar for å hjelpe fosterbarnet. Noen mente at de var bedre egnet enn foreldrene til å hjelpe fosterbarnet, fordi de var barn selv. For å ivareta barn av fosterforeldre på en god måte, må vi vite hvordan de tenker om egen posisjon. Vi må også tilby dem hensiktsmessige forståelser av det de opplever i egen familie. Det forutsetter at barn av fosterforeldre inkluderes i fosterhjemsarbeidet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 33-45)
av Annaley Clarke
SammendragEngelsk sammendrag

Terapeutisk institusjonsomsorg for barn og unge er en tjenestemodell som barnevernet i Queensland, Australia, benytter i sin sektor for omsorg utenfor hjemmet. Det finnes en rekke modeller for institusjonsomsorg. De tre vi behandler her, nemlig tilfluktsstedmodellen, positiv likemannskultur og dyadisk utviklingsfremmende psykoterapi, kan alle støtte seg på forskning som dokumenterer at de fungerer. Denne artikkelen vil begynne med å skissere de tre modellene med oppmerksomheten spesielt rettet mot prinsippene og strategiene de bygger på, hvordan de implementeres og den forskningen som er gjort på hver av modellene. Deretter vil artikkelen presentere Anglins teorier om sammenfall, eller kongruens, og deretter drøfte hvordan hver av modellene samsvarer med denne teorien.

Nøkkelord: plassering utenfor hjemmet, institusjon

Summary

Therapeutic residential care for children and young people is a service model being implemented in the Queensland out-of-home care sector. Many therapeutic models for residential care exist; however, three that have research supporting their use include the Sanctuary model, positive peer culture model and the dyadic developmental psychotherapy residential model. This article will first outline the three models, with particular focus on the principles, strategies, current implementation and research related to each. It will then introduce Anglin’s theory of congruence (2002) and outline how consistently each model corresponds to this theory.

(side 46-50)
av Audun Edwardsen
Sammendrag

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker ble etablert gjennom vedtakelsen av barnevernloven av 17.07.1992, under ledelse av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og fra 1. januar 2011 ble det opprettet en Sentralenhet som, under BLD, leder fylkesnemndene. Fylkesnemndene feiret 20-års jubileum på Holmenkollen Rica Park hotell, 12.–13. november 2013. Fra åpningsforedraget av pensjonert fylkesnemndsleder Audun Edwardsen gjengir vi her den delen av foredraget som omhandler de verdier som særmerker fylkesnemndenes arbeid.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon